Bekämpningsmedel

Ansök om eller anmäl spridning av kemiska bekämpningsmedel. Se reglerna för spridning.

Ansök om eller anmäl spridning

Du måste göra din ansökan eller anmälan fyra veckor innan spridningen ska genomföras.

Du anmäler eller ansöker med en blankett som du skickar med posten. Adressen står på blanketten.

I din anmälan eller ansökan ska du skicka med

Avgift

Avgift tas ut som motsvarar handläggningstiden.

Regler för spridning

Bekämpningsmedel ska användas med hänsyn och försiktighet och ska inte skada människors hälsa eller miljön.

Om du ska sprida bekämpningsmedel, krävs det att du har utrustning på platsen för att kunna se

 • temperatur
 • vindriktning
 • vindhastighet

Du är skyldig att beakta skyddsavstånd till omgivningen.

Utrustning för spridning av bekämpningsmedel ska vara anpassad för ändamålet, underhållas regelbundet och vara väl kalibrerad.

Vid spridningen ska du också ta hänsyn till markförhållanden och medlets rörlighet i mark. Du måste vara säker på att spridningen kan göras utan befarad risk för grundvattenförorening.

Spridning på åkermark

Du behöver normalt inte anmäla att du ska sprida bekämpningsmedel på åkermark. Om åkermarken ligger i ett vattenskyddsområde behöver du ha tillstånd från kommunens miljöenhet.

Vattenskyddsområden i Hallsbergs kommun

Spridning på andra platser

Du behöver göra en anmälan om du ska sprida kemiska bekämpningsmedel på

 • banvall
 • område större än 1000 kvadratmeter där allmänheten får vistas
 • vägområden för att förhindra spridning av invasiva, främmande arter eller arter som omfattas av föreskrifter från Jordbruksverket om bekämpning.

Du behöver tillstånd för att få sprida kemiska bekämpningsmedel

 • på tomtmark för flerbostadshus
 • på gårdar till förskolor och skolor
 • på lekplatser som allmänheten har tillträde till
 • i parker och trädgårdar som allmänheten har tillträde till
 • på idrottsanläggning
 • vid planerings- och anläggningsarbeten
 • på vägområden samt grusytor och andra mycket genomsläppliga ytor
 • på ytor av asfalt eller betong eller andra hårdgjorda ytor
 • inom vattenskyddsområde.

Kontakta miljöenheten i Kumla

Telefon: 0582-68 50 00
E-post: dos@hallsberg.se

Telefonnumret går till kommunens kontaktcenter. De kopplar dig vidare till miljöenheten i Kumla kommun.

Hallsbergs kommun och Kumla kommun samarbetar inom miljö- och byggområdet. Personalen arbetar i Kumla.

Kontaktcenter

Kontaktcenter hjälper dig med dina frågor om kommunens verksamheter. Kan vi inte svara på din fråga hjälper vi dig vidare till rätt person.