Kontroll av hissar och andra motordrivna anordningar

Se vilket ansvar du har om du äger en hiss eller annan anordning, som till exempel en rulltrappa, port eller grind.

Du som äger en motordriven anordning ska se till att den fungerar, besiktigas och underhålls så att den ger ett tillfredställande skydd för säkerhet vid användning.

Exempel på motordrivna anordningar:

  • Hissar, avsedda för transport av personer eller gods.
  • Rulltrappor eller rullramper.
  • Linbaneanläggningar, som släpliftar, kabinbanor eller stolsliftar.
  • Portar, dörrar, galler, grindar som är avsedda för passage av personer eller fordon.

Motordrivna anordningar ska kontrolleras

Kontrollen av motordrivna anordningar ska göras av ett företag som har rätt att besiktiga motordrivna anordningar, ett så kallat besiktningsorgan.

Företaget utfärdar ett protokoll till dig som äger eller ansvarar för anordningen. Om besiktningen visar att det finns fel och brister skickar företaget också ett protokoll till kommunen.

Om besiktningen för en motordriven anordning inte blir godkänd men anordningen används ändå kan du som är ansvarig behöva betala en byggsanktionsavgift på upp till två prisbasbelopp.

Kommunen är tillsynsmyndighet

Kommunen är tillsynsmyndighet och ska övervaka att reglerna om hissar och andra motordrivna anordningar efterlevs.

Om krav på hissar och andra motordrivna anordningar på Boverkets webbplats Länk till annan webbplats.

Kontaktcenter

Kontaktcenter hjälper dig med dina frågor om kommunens verksamheter. Kan vi inte svara på din fråga hjälper vi dig vidare till rätt person.