Kontroll av hissar och andra motordrivna anordningar

Se vilket ansvar du har om du äger en hiss eller annan anordning, som till exempel en rulltrappa, port eller grind.

Du som är ägare till en hiss eller en motordriven anordning ska se till att den fungerar, besiktigas och underhålls så att den ger ett tillfredställande skydd för säkerhet vid användning.

Exempel på motordrivna anordningar:

  • Hissar, avsedda för transport av personer eller gods
  • Rulltrappor eller rullramper
  • Linbaneanläggningar, som släpliftar, kabinbanor eller stolsliftar
  • Portar, dörrar, galler, grindar som är avsedda för passande av personer eller fordon

Kommunen är tillsynsmyndighet och ska övervaka att reglerna om hissar och andra motordrivna anordningar följs. Om besiktning inte görs kan en byggsanktionsavgift tas ut. Denna kan gå upp till så mycket som två prisbasbelopp.

Om krav på hissar och andra motordrivna anordningar på Boverkets webbplatslänk till annan webbplats

Kontaktcenter

Kontaktcenter hjälper dig med dina frågor om kommunens verksamheter. Kan vi inte svara på din fråga hjälper vi dig vidare till rätt person.