Registrera livsmedelsverksamhet

Se vad du bör göra innan du registrerar och hur du registrerar. Se vilka avgifter som finns och vilka andra tillstånd du kan behöva söka.

Förändringar för företagare med anledning av covid-19

Kommunen skjuter upp debiteringar av årsavgifter

Vi skjuter upp debiteringar av årsavgifter för tillsyn till hösten 2020. Det gäller tillsyn inom

 • livsmedel
 • miljö
 • alkoholservering
 • tobaksförsäljning.

Ny lag från och med den 1 juli om tillsyn på serveringar

Kommunen ansvarar för tillsyn över serveringsställen enligt lagen om tillfälliga smittskyddsåtgärder på serveringsställen till och med den 31 december.

Information om den nya lagen och hur du kan lämna klagomål på trängsel

Uteserveringar kan få öppna den 1 april

Restauranger och caféer kan beviljas tillstånd för uteservering redan från den 1 april 2020. Debiteringen av upplåtelseavgiften flyttas fram till hösten 2020.

Mer information till dig som är företagare

Innehåll på sidan

När du måste registrera

Du ska skicka in en anmälan om registrering när

 • du startar en ny livsmedelsverksamhet (permanent eller tillfällig)
 • du tar över en befintlig verksamhet, alltså gör ett ägarbyte
 • du byter bolagsform på din befintliga verksamhet
 • du gör förändringar i din befintliga verksamhet, gör en ombyggnation eller förändringar i sortimentet.

När du startar en ny verksamhet

En livsmedelsverksamhet hanterar eller säljer livsmedel till allmänheten eller till andra företag.

Exempel på livsmedelsverksamheter är

 • restaurang
 • livsmedelsbutik
 • internetbutik
 • kiosk
 • kafé
 • livsmedelstransportör
 • kök inom vård, skola och omsorg.

Om du är osäker på om din verksamhet räknas som en livsmedelsverksamhet kan du kontakta kommunens miljöenhet.

Om du tar över en livsmedelsverksamhet

Du som tar över en livsmedelsverksamhet måste göra en ny registrering av verksamheten. Det gäller både om det är en fysisk eller juridisk person som tar över.

Om du byter företagsform

Om du driver ditt företag som enskild firma och du ombildar det till ett aktiebolag måste livsmedelsverksamheten registreras igen. Det beror på att ombildningen gör att en juridisk person tar över verksamheten.

Du behöver inte göra en ny registrering om ditt aktiebolags styrelse byts ut eller om bolagets aktier byter ägare,

Innan du registrerar

Det är en fördel om du i ett ganska tidigt skede tänker över vilken bolagsform du ska ha och sedan startar ett bolag. Jämför bolagsformer på verksamt.selänk till annan webbplats

Du behöver hitta en lokal som passar din verksamhet. Vill du veta vad lagen säger så finns information i Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 852/2004 om livsmedelshygien.länk till annan webbplats Läs särskilt i Bilaga II om krav på livsmedelslokaler.

Registrera din livsmedelsverksamhet

1. Skicka in din registrering

Du måste registrera din verksamhet hos kommunen minst 14 dagar innan du startar.

Du registrerar din livsmedelsverksamhet med en blankett som du skickar med posten. Adressen står på blanketten.

2. Kommunen registrerar din ansökan

När verksamheten är registrerad skickar vi en bekräftelse till den postadress du angett på blanketten.

3. Kommunen gör en inspektion

Vi gör inte någon prövning innan du öppnar din verksamhet. Istället gör vi en inspektion efter att verksamheten har startat.

Under inspektionen bedömer vi om verksamheten uppfyller kraven i livsmedelslagstiftningen. Vi tittar på

 • lokalen
 • inredning och utrustning
 • hanteringen och förvaringen av livsmedlen i verksamheten.

Vid inspektionen har vi också en genomgång av egenkontrollprogrammet.

Det är du som är företagare som ansvarar för att din verksamhet uppfyller kraven, både när det gäller lokalen och egenkontrollen. Tillsynskontrollen ska även fungera som ett stöd och vara en möjlighet för dig som företagare att få en bättre fungerande verksamhet.

4. Du får beslut om riskklassning och avgift

Efter inspektionen får du ett beslut om riskklassning och din årliga avgift.

Anmälningsavgift och kontrollavgift

Anmälningsavgift

Vid registrering av ny livsmedelsverksamhet får du betala 960 kronor i anmälningsavgift. Vi skickar en faktura till dig efter att du fått vår bekräftelse om att verksamheten är registrerad.

Årlig kontrollavgift

När du startat verksamheten får den en årlig kontrolltid som fastställs av en så kallad riskklassning, där vi bland annat tittar på

 • vilka typer av livsmedel som hanteras och i vilken omfattning
 • verksamhetens arbete med att utforma menyer och märka livsmedel
 • hur väl du sköter din verksamhet. Om du sköter den på ett bra sätt kan den årliga kontrolltiden minska. Om du missköter verksamheten kan vi bedöma att mer kontrolltid behövs. Då höjs den årliga avgiften.

Kontrolltiden som fastställts vid riskklassningen multipliceras med gällande timtaxa, som är 960 kronor. Summan av uträkningen blir din årliga kontrollavgift.

Tiden som ingår i avgiften ska täcka förberedelser, kontrollbesök och efterarbete samt i vissa fall även provtagningar.

Avgift för extra offentlig kontroll

Om en ordinarie kontroll visar att det finns brister i ditt livsmedelsföretags verksamhet krävs en extra kontroll för att se att du har åtgärdat bristerna.

Du debiteras för den extra kontrollen genom timdebitering. Timdebitering kan även bli aktuellt vid konstaterade matförgiftningar. Timtaxa för extra offentlig kontroll är 810 kronor.

Om du inte registrerar får du betala en sanktionsavgift

Du får betala en avgift om du inte registrerar när du

 • startar en ny verksamhet
 • tar över en befintlig verksamhet
 • byter företagsform i din verksamhet

Avgiften kallas sanktionsavgift och baseras på din verksamhets årsomsättning. Det gäller årsomsättningen för hela företaget eller verksamheten, inte bara den del som gäller livsmedelsverksamheten. 

För landsting, kommunala verksamheter och statliga verksamheter är sanktionsavgiften ett fast belopp på 40 000 kronor.

Om du har startat en verksamhet utan att registrera den får du betala 1 procent av din verksamhets årsomsättning.

Avgiften blir minst 5 000 kronor och högst 75 000 kronor.

Om du tar över en befintlig verksamhet, alltså gör ett ägarbyte, utan att göra en ny registrering blir sanktionsavgiften en halv procent av årsomsättningen.

Avgiften blir minst 2 500 kronor och högst 40 000 kronor.

Andra tillstånd du kan behöva söka

Beroende på vad du kommer att göra i din verksamhet kan du behöva söka andra tillstånd och kontakta fler myndigheter. De vanligaste tillstånden är:

Servering och försäljning av alkohol, inklusive folköl

Ansök om serveringstillstånd och tillstånd för servering och försäljning av folköl

Försäljning av tobak

Ansök om tillstånd för försäljning av tobak

Tillstånd för uteservering

Ansök om tillstånd för uteservering

Avfall och återvinning

Sydnärkes kommunalförbund ansvarar för avfall och återvinning.

Sydnärkes kommunalförbunds webbplatslänk till annan webbplats

Hantering av gasol

Om du hanterar gasol kan du behöva ansöka om tillstånd från Nerikes brandkår.

Om tillstånd för brandfarliga varor på Nerikes brandkårs webbplatslänk till annan webbplats

Anmälan av köldmedieanläggningar

Kylar, frysar och ventilationsanläggningar kan behöva anmälas till kommunen. Du behöver också göra egenkontroller av anläggningarna.

Anmäl att du har eller ska installera en köldmedieanläggning

Vatten från egen brunn, egen dricksvattenanläggning

Om du kommer att använda dricksvatten från egen brunn måste du göra en registrering om detta.

Registrering av dricksvattenanläggning

Livsmedelslagstiftningen

Det finns lagar och regler att följa för alla som planerar att släppa ut någon form av livsmedel på marknaden.

Lagarna gäller

 • för företag, föreningar och privatpersoner
 • för både privata och offentliga verksamheter
 • både om livsmedelsverksamheten drivs med eller utan vinstsyfte.

Om livsmedelslagstiftningen på Livsmedelsverkets webbplatslänk till annan webbplats

Kontakta miljöenheten i Kumla

Telefon: 0582-68 50 00
E-post: dos@hallsberg.se

Telefonnumret går till kommunens kontaktcenter. De kopplar dig vidare till miljöenheten i Kumla kommun.

Hallsbergs kommun och Kumla kommun samarbetar inom miljö- och byggområdet. Personalen arbetar i Kumla.

Kontaktcenter

Kontaktcenter hjälper dig med dina frågor om kommunens verksamheter. Kan vi inte svara på din fråga hjälper vi dig vidare till rätt person.