Ansök om befrielse från hämtning av hushållsavfall

Ansök om att få ta hand om ditt hushållsavfall själv.

Du kan ansöka om att ta hand om ditt hushållsavfall själv. Du får tillstånd om det finns speciella skäl till det. Tillstånd ges generellt bara till fritidshus som man inte övernattar i och som bara används enstaka dagar.

Som alternativ till att ansöka om befrielse från hämtning kan du istället ansöka om tillfälligt uppehåll av hämtningen eller om att dela sopkärl med din granne. Du ansöker till Sydnärkes kommunalförbund.

Ansök om tillfälligt uppehåll i hämtningen eller om att dela kärl med din granne på Sydnärkes kommunalförbunds webbplats Länk till annan webbplats.

Ansökan

Du ansöker om befrielse från hämtning med en blankett som du skickar med posten. Adressen står på blanketten.

Du kan bara bli befriad från hämtning om du tar hand om hushållsavfallet på ett betryggande sätt för människors hälsa och miljön enligt följande:

  1. Du kan visa hur allt avfall som uppkommer på din fastighet kan tas om hand utan risk för olägenhet för människors hälsa och miljön.
  2. Du kan visa hur allt avfall som uppkommer på din fastighet kan tas om hand så att krav i Föreskrifter om avfallshantering för Askersunds, Hallsbergs, Laxå och Lekebergs kommuner 2017-2020 och annan författning uppfylls.
  3. Det är förbjudet enligt miljöbalken att lämna sitt avfall på annan fastighet än den där avfallet uppstått.
  4. Allt matavfall som uppstår på fastigheten ska komposteras i godkänd och anmäld kompost
  5. Övriga delar av hushållsavfallet, grovavfall, farligt avfall, som omfattas av den kommunala renhållningsskyldigheten, ska lämnas på någon av Sydnärkes kommunalförbunds återvinningscentraler eller till förbundets mobila insamling.
  6. Avfall som ingår i producentansvar, ska lämnas på Förpacknings– och tidningsinsamlingens återvinningsstationer.

Kontaktcenter

Kontaktcenter hjälper dig med dina frågor om kommunens verksamheter. Kan vi inte svara på din fråga hjälper vi dig vidare till rätt person.