Barn- och elevhälsa och stöd

Läs om hälsobesök, vaccinationer, frågor om ditt barns hälsa, specialkost, försäkring, överlåtelse av medicinering med mera.

Om du som elev eller förälder upplever att det är svårt att klara av skolan finns det möjlighet till stöd.

För dig som har barn i förskolan eller grundskolan kan vända dig till rektor, eller till den närmaste pedagogen.

Många barn och elever behöver stöd under delar av sin skolgång. Det kan bero på olika anledningar och därför behövs olika typer av stöd. Rektor har tillgång till barn- och elevhälsan där det finns personer med kunskap som kompletterar förskolans och skolans personals kunskaper.

Om du går på gymnasiet kontaktar du Alléskolans elevhälsa.länk till annan webbplats

För att komma i kontakt med elevhälsan kontaktar du din förskola eller skola.

Hitta kontaktuppgifter till din skola

Hitta kontaktuppgifter till din förskola

Skolsköterska och skolläkare

Skolsköterskan ger dig som är elev råd och stöd i frågor om din hälsa.

Du som är vårdnadshavare kan också kontakta skolsköterskan när du har frågor om ditt barns hälsa eller utveckling.

Bokning av tid hos skolläkaren görs efter överenskommelse med skolsköterskan.

Kurator

Kuratorn har tillsammans med psykologen ett övergripande ansvar för elevernas hälsa. De jobbar på ett övergripande sätt med hela lärmiljön.

Du som är elev kan själv ta kontakt med kuratorn.

Du som är vårdnadshavare kan kontakta skolkuratorn om du är orolig för ditt barns psykosociala situation i förskolan eller skolan. Du och kuratorn träffas och pratar om det du vill ha hjälp med.

Kuratorerna kan ge dig hjälp med

 • Stöd i din föräldraroll om barnets psykosociala svårigheter ger negativa konsekvenser för barnet i förskolan eller skolan.
 • Ha olika former av samtal med dig som är elev. Detta görs bara i begränsad omfattning.
 • Hjälpa dig att få kontakt med andra aktörer som kan ge dig fortsatt hjälp eller stöd.

Psykolog

Psykologen har tillsammans med kuratorn ett övergripande ansvar för elevernas hälsa. De jobbar på ett övergripande sätt med hela lärmiljön.

Psykologen kan bland annat

 • Utreda hur miljön i skolan påverkar elever.
 • Bidra med sin kunskap om psykisk ohälsa, till exempel ångest eller depression.
 • Hjälpa dig att få kontakt med andra aktörer som kan ge dig fortsatt hjälp eller stöd.

Specialpedagog, IKT-pedagog och språk- och talpedagog

Specialpedagogen kan vara med i samtal med dig som är vårdnadshavare. Hen kan också vara ett stöd i barnets eller elevens övergång från förskola till skola eller mellan skolans stadier. Vid behov handleder specialpedagogen lärare för att de ska kunna ge rätt stöd till eleverna.

IKT står för information, kommunikation och teknik. IKT-pedagogen arbetar bland annat med att hitta digitala lösningar som kan vara ett stöd till elever med särskilda behov. Vid läs- och skrivsvårigheter kan IKT-pedagogen registrera dig för Legimus.

Språk- och talpedagogen kan göra bedömningar av vilka insatser som behövs för en elev när det gäller tal eller språk. Hen genomför också insatserna och ger råd och stöd till pedagoger, elever och vårdnadshavare.

Skoldatateket

Annat stöd till barn och unga

Hälsobesök och vaccinationer i skolan

Förskoleklass

 • En enklare hälsoundersökning.
 • Hälsosamtal om barnets hälsa och utveckling inför skolstarten.
 • Vid behov kan skolläkartid avtalas via skolsköterskan.

Årskurs 2

 • Hälsoundersökning av tillväxt.
 • Hälsosamtal om trivsel i skolan.
 • Synundersökning vid behov.
 • Vaccination mot mässling, påssjuka och röda hund.

Årskurs 4

 • Hälsoundersökning av tillväxt, syn och rygg.
 • Hälsosamtal om elevens hälsa och trivsel i skolan.

Årskurs 6

 • Flickor erbjuds vaccination mot livmoderhalscancer (HPV).

Årskurs 7

 • Hälsobesök för uppföljning av hälsa, livsstil, tillväxt och skolsituation.
 • Har eleven några hälsoproblem som har betydelse för val av program till gymnasiet kan skolsköterskan ge råd och stöd.

Årskurs 8

 • Vaccination mot difteri, stelkramp och kikhosta.

Hälsoenkät

Vid hälsobesöken i förskoleklass, årskurs 4 och 7 svarar elever och vårdnadshavare på hälsoenkäter. Enkätsvaren sammanställs sedan i elevhälsodatabasen, ELSA. Uppgifterna avidentifieras. Det betyder att ingen kan se vad du eller ditt barn har svarat på frågorna.

Kommunen samlar in uppgifterna för att få veta hur hälsan hos barn och ungdomar i Hallsbergs kommun och i hela Örebro län. ELSA är ett samarbete mellan länets alla kommuner och Region Örebro län.

Specialkost

Om du vill att ditt barn ska få specialkost kontaktar du skolsköterskan på din skola. Skolsköterskan skriver då ett specialkostintyg. I vissa fall kan du behöva lämna ett intyg eller en kopia på en journalanteckning.

Skolsköterskan lämnar sedan intyget till skolmatsalen. En kopia skickas hem till dig som är vårdnadshavare.

Överlåtelse av medicinering

Ansökan om tilläggsbelopp för fristående verksamheter

Olycksfallsförsäkring och skadeanmälan

Barn, elever och ungdomar inom Hallsbergs kommuns verksamhetsområden är olycksfallsförsäkrade. Försäkringen gäller dygnet runt.

Gör skadeanmälan och se försäkringsvillkor

Synpunkter och klagomål på barn- och elevhälsa

Synpunkter på skolsköterska och skolläkare

Om du undrar över något eller om du är missnöjd med vården, bemötandet eller omhändertagandet som du eller ditt barn fått kan du lämna dina synpunkter på flera sätt.

Prata i första hand med den personal som har det direkta ansvaret för vården eller med verksamhetschefen för elevhälsan.

Kontakta verksamhetschefen för elevhälsan

Madelene Wistrand
Telefon: 0582-68 50 35
E-post: madelene.wistrand@edu.hallsberg.se

Vill du prata med någon utomstående kan du vända dig till patientnämnden eller Inspektionen för vård och omsorg, IVO.

Om patientnämnden på Region Örebro läns webbplatslänk till annan webbplats

Om att tipsa IVO eller anmäla klagomål på Inspektionen för vård och omsorgs webbplatslänk till annan webbplats

Synpunkter på övriga elevhälsan

Om du har synpunkter på övriga elevhälsan pratar du i första hand med din rektor.

I andra hand kan du kontakta verksamhetschefen för elevhälsan eller skicka en synpunkt till bildningsförvaltningen.

Kontakta verksamhetschefen för elevhälsan

Madelene Wistrand
Telefon: 0582-68 50 35
E-post: madelene.wistrand@edu.hallsberg.se

Om du vill diskutera med någon utomstående kan du vända dig till Skolinspektionen.

Hitta kontaktuppgifter på Skolinspektionens webbplatslänk till annan webbplats

Kontaktcenter

Kontaktcenter hjälper dig med dina frågor om kommunens verksamheter. Kan vi inte svara på din fråga hjälper vi dig vidare till rätt person.