Artikeln publicerades 16 augusti 2023

Denna nyhet är äldre än 6 månader och är kanske inte aktuell längre.

Nytt område för industrifastigheter vid Tälleleden

Från september 2023 till våren/sommaren 2024 bygger kommunen ett nytt område för industrifastigheter vid väg 629.

Område

Väg 629, exploatering norr och söder om aktuell väg.

Förstora bilden

Om arbetet

Vi bygger ett nytt område för industrifastigheter. Utbyggnaden av området utförs för att Hallsberg ska kunna växa och ge nya möjligheter för företag att etablera sig i kommunen. Utförare är Entry AB.

I samband med arbetet byggs områdets infrastruktur ut i form av

  • vatten- och avloppsledningar
  • dagvattendammar för omhändertagande av dagvatten
  • elkablar
  • belysning
  • gångvägar
  • vägar för biltrafik
  • fiber.

Tidplan

Byggstart i september 2023. Arbetet planeras vara klart våren/sommaren 2024.

Påverkan

Infarter och parkeringar i närområdet kommer att vara tillgänglig under byggnationen. De nya vägarna byggs till största del på mark som inte påverkar annan part.

Där de nya vägarna ansluter till de befintliga kommer trafiken påverkas något. Omledning av trafiken kommer då att ske. Följ skyltning på plats.

I området kommer också andra parter, som fastighetsägare, att påbörja byggnationer. Om du har frågor som gäller de byggnationerna, kontakta den som är ansvarig för byggnationen.

Respektera arbetsområdet

Vi ber er att respektera entreprenörens avspärrningar runt arbetsplatsen. Vi är måna om att personalen ska ha en säker arbetsplats. Vi är också måna om gående, boende och trafikanter. När obehöriga personer rör sig i området ökar risken för olyckor och tillbud avsevärt.

Tack för visad hänsyn!

Kontakt

Marianne Christiansen, samhällsbyggnadschef
Telefon: 0582-68 51 55
E-post: marianne.christiansen@hallsberg.se

Marcus Örtenholm, projekt- och byggledare, Projkon
073-514 48 56