Ansök om stöd och service enligt LSS och SoL

Ansök om insatser enligt lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS) och socialtjänstlagen (SoL).

Beslut föregås av en utredning därefter tas beslut.

Du kan läsa om vilka insatser som finns att söka och vilka som har rätt att få dem på sidan:

Stöd och service enligt LSS - så fungerar det

1. Ansökan

Du kan göra en ansökan om

 • det är du själv som behöver stöd
 • du är god man eller förvaltare till den som behöver stöd
 • du är vårdnadshavare till någon som är under 18 år och som behöver stöd.

Du ansöker om stöd och service enligt LSS och SoL genom att

 • ringa 0582-68 50 00
 • skicka e-post: bistandshandlaggare@hallsberg.se
 • skicka in en blankett/brev

Ansökan ska skickas till kommunens biståndshandläggare, adress

Hallsbergs kommun
Social- och arbetsmarknadsförvaltningen
LSS-handläggaren
694 80 Hallsberg

Ta gärna kontakt med biståndshandläggare för att rådgöra om din eventuella ansökan innan du ansöker.

2. Utredning

När kommunen har tagit emot din ansökan gör en biståndshandläggare en utredning. I utredningen samlar handläggaren in fakta om din funktionsnedsättning och hur den påverkar ditt liv. Vid behov och med samtycke från dig kan biståndshandläggaren behöva samla in fakta både från dig, personer i din närhet och sjukvården.

Insamlingen av fakta kan bland annat ske genom

 • personliga möten
 • telefonsamtal
 • utlåtanden från sjukvården.

Du som ansöker om att få stöd ska få veta vad andra har berättat om dig. Du ska också få säga om du tycker att det andra har berättat stämmer eller inte.

När utredningen är klar görs en bedömning om du har rätt till stöd och i så fall vilken omfattning. Bedömningen kan göras utifrån

 • lagen
 • kommunens riktlinjer
 • förarbeten till lagen
 • aktuella vägledande domslut.

Sekretess

Alla uppgifter som handläggaren samlat in sparas. Uppgifterna är belagda med sekretess vilket innebär att inga uppgifter om dig lämnas ut till obehöriga.

3. Beslut om insats

Biståndshandläggaren eller socialnämndens individutskott beslutar om du ska få det stöd du sökt eller inte. Beslutet skickas till dig med post. Du kan få bifall eller avslag.

Bifall

Att få bifall betyder att du får det stöd du ansökt om. I det beslutet ska det stå vilket stöd du fått, hur mycket stöd du får och hur länge du får stödet.

Avslag

Om du får avslag betyder det att du inte får det stöd du sökt eller att du inte får delar av det stöd du sökt.

Överklaga beslut

Om du inte är nöjd med ett beslut kan du överklaga det skriftligt. När du har fått beslutet har du tre veckor på dig att överklaga. I brevet talar du om vilket beslut du överklagar, varför du överklagar beslutet och hur du vill att beslutet ska vara istället.

Om du vill kan din biståndshandläggare hjälpa dig att skriva överklagandet.

Överklagandet ska skickas med post till Hallsbergs kommun, Social- och arbetsmarknadsförvaltningen, 694 80 Hallsberg.

Information om hur du överklagar får du också tillsammans med beslutet om avslag.

Individuell plan

När du har blivit beviljad insatser kan du be att få en individuell plan. Du och din biståndshandläggare gör planen tillsammans. I den individuella planen står det vilka insatser som är beslutade och planerade.

Kontaktcenter