Ansök om stöd och service enligt LSS och SoL

Ansök om insatser eller om förhandsbesked. Se vad som händer när du gjort din ansökan och hur du överklagar ett beslut.

Innehåll på sidan

Ansöka

Du kan göra en ansökan enligt lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS) eller socialtjänstlagen SoL om

  • du är i behov av stöd
  • du är god man eller förvaltare till den som behöver stöd
  • du är vårdnadshavare till någon som är under 18 år och som är i behov av stöd.

Ta gärna kontakt med biståndshandläggare för att rådgöra om din eventuella ansökan innan du ansöker.

Så går ansökan till

1. Du ansöker

Du gör din ansökan på något av följande sätt:

Ansökan ska skickas till kommunens biståndshandläggare, adress:

Hallsbergs kommun
Social- och arbetsmarknadsförvaltningen
Biståndshandläggare
694 80 Hallsberg

2. Biståndshandläggaren gör en utredning

När kommunen har tagit emot din ansökan gör en biståndshandläggare en utredning. I utredningen samlar handläggaren in fakta om din funktionsnedsättning och hur den påverkar ditt liv. Om det behövs och om du samtycker till det kan biståndshandläggaren behöva samla in fakta både från dig, personer i din närhet och från myndigheter eller sjukvård.

Insamlingen av fakta kan bland annat ske genom

  • personliga möten
  • telefonsamtal
  • utlåtanden från till exempel sjukvården.

Du som ansöker om stöd har rätt att ta del av det underlag i utredningen som kommer från andra personer än dig själv. Du har också rätt att säga om du tycker att det andra har berättat stämmer eller inte.

Utifrån det inhämtade underlaget görs en bedömning om du har rätt till stöd och i så fall vilken omfattning. Bedömningen görs utifrån:

  • aktuell lagstiftning
  • kommunens riktlinjer
  • förarbeten till aktuell lagstiftning
  • aktuella vägledande domslut

Sekretess
Alla uppgifter som handläggaren samlat in sparas. Uppgifterna är belagda med sekretess vilket innebär att inga uppgifter om dig lämnas ut till obehöriga.

3. Du får ett beslut om insats

Biståndshandläggaren eller social- och arbetsmarknadsnämndens individutskott beslutar om du ska få det stöd du har ansökt om eller inte. Beslutet skickas till dig med post. Du kan få bifall eller avslag.

Bifall
Att få bifall betyder att du får det stöd du ansökt om. I det beslutet ska det stå vilket stöd du får, hur mycket stöd du får och hur länge du får stödet.

Avslag
Om du får avslag betyder det att du inte får det stöd du har ansökt om eller att du inte får vissa delar av det stöd du har ansökt om.

Överklaga beslut

Om du inte är nöjd med ett beslut kan du överklaga det.

Kontaktcenter

Kontaktcenter hjälper dig med dina frågor om kommunens verksamheter. Kan vi inte svara på din fråga hjälper vi dig vidare till rätt person.