Försörjningsstöd

Ansök om försörjningsstöd. Se vad som ingår i försörjningsstödet och vad du ska tänka på innan du ansöker.

Du som inte kan försörja sig på annat sätt kan ha rätt till ekonomiskt bistånd i form av försörjningsstöd för att kunna få en skälig levnadsnivå.

Testa om du kan ha rätt till försörjningsstöd på Socialstyrelsens webbplatslänk till annan webbplats

Ansök om försörjningsstöd

Du ansöker genom att ringa till kommunens socialsekreterare. Du når dem genom kommunens kontaktcenter, telefon: 0582-68 50 00.

Viktigt att tänka på innan du ansöker

Du kan bara beviljas försörjningsstöd om du inte kan tillgodose dina behov på annat sätt:

 • Hushållets gemensamma inkomster och tillgångar påverkar hur mycket du kan få i försörjningsstöd.
 • Du behöver först se över dina tillgångar. Om du har tillgångar i form av exempelvis bankmedel, aktier eller fonder ska du i första hand använda dem till din försörjning.
 • Bilinnehav räknas som en tillgång, vi kan kräva att du säljer bilen för att du själv ska kunna lösa dina ekonomiska problem.
 • Fastigheter räknas som en tillgång, vi kan kräva att du säljer fastigheten för att du själv ska kunna lösa dina ekonomiska problem.
 • Om du inte har ett arbete måste du vara inskriven på Arbetsförmedlingen och aktivt söka arbete.
 • Du kan ha rätt till andra bidrag som du ska söka i första hand. Till exempel sjukpenning, aktivitetsstöd, sjukersättning, pension, bostadsbidrag, barnbidrag eller underhållsstöd.

Arbetslinjen - handlingsplan för att uppnå egen försörjning

När du ansöker om försörjningsstöd tillämpar vi metoden arbetslinjen. Det innebär att du måste arbeta aktivt för en egen försörjning eller gå ut på praktik. Detta fastställs i en handlingsplan. Handlingsplanen upprättas gemensamt av dig och kommunens handläggare.

Handlingsplanens mål är att du ska kunna försörja dig på egen hand så snabbt som möjligt. Vägen dit fastställs i planen. Planen är individuell och handläggarnas uppgift är att stödja och följa upp.

Avvikelser mot planen kan innebära avdrag på försörjningsstödet eller att försörjningsstödet avslås i sin helhet.

Det här ingår i försörjningsstödet

Försörjningsstödet består av två delar, riksnorm och skälig kostnad.

Riksnorm

Riksnorm bestäms varje år av regeringen. Det är en summa som ska täcka vanliga kostnader i ett hushåll som till exempel

 • livsmedel
 • kläder och skor
 • fritid och lek
 • hygien
 • barn- och ungdomsförsäkring
 • förbrukningsvaror
 • telefon.

Om riksnormen på socialstyrelsens webbplatslänk till annan webbplats

Skälig kostnad

Skälig kostnad är den andra delen av försörjningsstödet och ska täcka en del av andra vanliga behov som till exempel

 • boende
 • arbetsresor
 • hushållsel
 • hemförsäkring
 • medlemskap i fackförening
 • medlemskap i arbetslöshetskassa.

Utöver försörjningsstöd kan andra kostnader beviljas efter individuell prövning, till exempel läkarvård, medicin, akut tandvård eller glasögon.

Överklaga beslut

Överklagandet skall vara skriftligt och ha kommit in till social- och arbetsmarknadsnämnden i Hallsbergs kommun inom tre veckor (21 dagar), räknat från den dag du fått del av beslutet.

Överklagandet ska innehålla uppgift om

 • ditt namn, personnummer, telefonnummer och adress, samt vara undertecknad
 • vilket beslut som överklagas, och vilken nämnd som fattat beslutet
 • vilka omständigheter som du stödjer överklagandet på
 • bifoga handlingar som du anser stödjer din uppfattning
 • vilken ändring du vill ha.

Har ditt överklagande kommit in i rätt tid kommer handlingarna att skickas vidare till aktuell domstol såvida inte social- och arbetsmarknadsnämnden ändrar beslutet på det sätt ni begärt.

Överklagandet skickas till

Social- och arbetsmarknadsnämnden
Individ- och familjeomsorg
Västra Storgatan 6 - 8
694 80 Hallsberg

Tystnadsplikt

All personal inom socialtjänsten har tystnadsplikt och får inte lämna ut uppgifter om dig till obehöriga.

Kontaktcenter

Kontaktcenter hjälper dig med dina frågor om kommunens verksamheter. Kan vi inte svara på din fråga hjälper vi dig vidare till rätt person.