Taxor och avgifter för vård och omsorg

Taxe- och avgiftsnämnden är en gemensam nämnd som ansvarar för taxor och avgifter för vård och omsorg i sju kommuner.

Nyheter från taxe- och avgiftsnämnden

Just nu finns inga aktuella nyheter

Avgifter

Du som beviljas insatser betalar en avgift för dem.

Din avgift räknas fram enligt 8 kap. 5§ socialtjänstlagen Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster..

Du som har korttidsvård hemtjänst betalar en timavgift.

Du som har korttidsvård betalar en dygnsavgift för omvårdnad och måltider.

Se hur avgiften för korttidsvård beräknas

Avgiften för måltider ingår inte i maxtaxan.

När du bor på särskilt boende betalar du för

 • omvårdnad
 • måltider
 • hyra.

Vistas du inte på boendet hela månaden minskas dina kostnader för måltider. Avdrag för måltid görs från och med den andra dagen.

Du får ett avdrag på ditt förbehållsbelopp på grund av att kommunen ansvarar för kostnader för hushållsel, förbrukningsvaror och vissa möbler.

Om din make eller maka flyttar in på särskilt boende beräknas avgiftsutrymmet genom att man delar inkomster och hyreskostnader på två.

Du betalar normalt ingen avgift för insatser som beslutas enligt LSS (lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade).

Du betalar egenavgifter för till exempel

 • hyra
 • mat
 • fritidsaktiviteter
 • resor till och från daglig verksamhet.

Andra insatser som är beslutade enligt hälso- och sjukvårdslagen Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. och socialtjänstlagen Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. är avgiftsbelagda.

Så räknar vi ut din avgift

Hur stor avgift du får betala beror på

 • ditt avgiftsutrymme
 • maxtaxan.

Här kan du läsa mer om hur det fungerar.

Så räknas ditt avgiftsutrymme ut

Avgiftsutrymmet är det belopp som bestämmer hur stor avgift du får.

Ditt avgiftsutrymme räknas ut genom att ett så kallat förbehållsbelopp räknas bort från dina inkomster. Resultatet är ditt avgiftsutrymme.

Exempel 1 - Inkomst på 11 000 kronor

Dina inkomster är 11 000 kronor. Förbehållsbeloppet är 8 000 kronor.

11 000 - 8 000 = 3 000.

Ditt avgiftsutrymme blir 3 000 kronor. På grund av att maxtaxan är lägre än 3 000 kronor får du betala maxtaxan.

Exempel 2 - Inkomst på 10 000 kronor

Dina inkomster är 10 000 kronor. Förbehållsbeloppet är 8 000 kronor.

10 000 - 8 000 = 2 000.

Ditt avgiftsutrymme blir 2 000 kronor.

Exempel 1 - Inkomst på 7 000 kronor

Dina inkomster är 7 000 kronor. Förbehållsbeloppet är 8 000 kronor.

7 000 - 8 000 = - 1 000.

Ditt avgiftsutrymme blir - 1 000 kronor. Eftersom ditt avgiftsutrymme blir negativt betalar du ingen avgift.

Maxtaxan är den högsta avgiften som får tas ut för vård och omsorg. Kostnader för mat och resor inte ingår i maxtaxan.

Maxtaxan är 2 359 kronor per månad för år 2023.

Om din inkomst understiger ditt förbehållsbelopp finns det inga garantier för att du har förbehållsbeloppet kvar.

Om din inkomst är mindre än förbehållsbeloppet betalar du ingen avgift för till exempel insatser inom hemtjänst och hälso- och sjukvård.

Dina inkomster

Till inkomster räknas till exempel

 • inkomst av tjänst
 • kapitalinkomst
 • pension
 • ränteinkomster
 • bostadstillägg
 • bostadsbidrag.

Så går det till att lämna in inkomstuppgifter till taxe- och avgiftsnämnden

Förbehållsbeloppet

Förbehållsbeloppet är det belopp som ska täcka dina normala kostnader för

 • mat, kläder och skor
 • fritidsaktiviteter
 • hygien och förbrukningsvaror
 • dagstidning och telefon
 • möbler och husgeråd
 • hemförsäkring, hushållsel och resor
 • tandvård, öppen hälso- och sjukvård samt läkemedel.

Förbehållsbeloppet består av

 • ett minimibelopp
 • din boendekostnad
 • eventuellt tillägg för ökade levnadskostnader.

För dig som är yngre än 61 år ökas förbehållsbeloppet med 647 kronor per månad.

Minimibeloppet ska täcka det som kallas normala levnadskostnader.

Minimibeloppet är baserat på prisbasbeloppet och ändras varje år.

Minimibelopp för år 2023:

 • För ensamstående: 6 470 kronor per månad
 • För makar och sambor: 5 279 kronor per månad och person .

Minimibeloppet fastställs av Socialstyrelsen.

Boendekostnaden är den kostnad du har för din bostad.

Kostnaden för boende i egen fastighet beräknas enligt Pensionsmyndighetens regler för beräkning av boendekostnad.

För makar, sammanboende, registrerade partners och hemmavarande vuxna barn delas boendekostnaden.

Kostnader som är utöver de normala levnadskostnaderna och som är varaktiga under större delen av året. Det kan till exempel handla om att

 • du betalar arvode för god man
 • du har hemmavarande barn.

Vissa tillägg behöver du ansöka om för att få. Det gäller till exempel arvode för god man. Andra tillägg räknas med automatiskt, till exempel mat på särskilt boende eller korttidsboende.

Om du har kostnad för god man, kom ihåg att bifoga intyg om detta.

Det gäller för makar och sammanboende

För makar läggs inkomsterna samman vid avgiftsberäkning och fördelas mellan var och en.

För sammanboende beräknas inkomsterna var för sig då det inte finns någon lagstadgad underhållsskyldighet emellan er.

Lämna in uppgifter om din inkomst

För att avgiften ska bli rätt behövs dina inkomstuppgifter. När du får ditt biståndsbeslut får du också en blankett som du använder för att lämna in dina inkomstuppgifter.

Om du väljer att inte lämna in uppgifter om din inkomst får du betala maxtaxan för de insatser du har.

När taxe- och avgiftsnämnden har fått dina inkomstuppgifter får du ett avgiftsbeslut. Det gäller från den månad taxe- och avgiftsnämnden mottog dina kompletta inkomstuppgifter.

Vi hämtar eller begär in nya uppgifter om din inkomst en gång per år. Detta sker under april och maj. Avgiften fastställs från den 1 maj.

Om dina inkomster eller boendekostnader förändras har du en skyldighet att lämna de nya uppgifterna till taxe- och avgiftsnämnden.

Om du själv inte har möjlighet att sköta ditt ärende hos Taxe- och avgiftsnämnden, kan du utse någon att göra det för din räkning. Det gör du genom att skriva en fullmakt.

Avgifter per kommun

Askersunds kommun

Maxtaxa och exempel på tjänster som ingår

Maxtaxan för Askersunds kommun är 2 359 kronor.

Hemtjänst: 430 kronor per timme.

Hälso- och sjukvård: 400 kronor per månad.

Trygghetslarm: 360 kronor per månad.

Korttidsvård: 78 kronor per dag.

Exempel på tjänster som inte ingår i maxtaxan

Avgift för installation av trygghetslarm: 268 kronor.

Mattjänst: 68 kronor per matlåda.

Mattjänst inom dagverksamhet: 92 kronor per dag.

Måltider i korttidsboende: 146 kronor per dygn.

Måltider i särskilt boende: 4 445 kronor per månad.

Degerfors kommun

Maxtaxa och exempel på tjänster som ingår

Maxtaxan för Degerfors kommun är 2 359 kronor.

Hemtjänst: 421 kronor per timme.

Hälso- och sjukvård: 421 kronor per timme.

Trygghetslarm: 398 kronor per månad.

Korttidsvård: 79 kronor per dygn..

Exempel på tjänster som inte ingår i maxtaxan

Avgift för installation av trygghetslarm: 391 kronor.

Mattjänst: 73 kronor per matlåda.

Mattjänst inom dagverksamhet: 84 kronor per dag.

Måltider i korttidsboende: 151 kronor per dag.

Måltider i särskilt boende: 4 519 kronor per månad.

Hallsbergs kommun

Maxtaxa och exempel på tjänster som ingår

Maxtaxan för Hallsbergs kommun är 2 359 kronor.

Hemtjänst: 429 kronor per timme.

Hälso- och sjukvård: 412 kronor per månad.

Trygghetslarm: 400 kronor per månad.

Korttidsvård: 79 kronor per dag.

Exempel på tjänster som inte ingår i maxtaxan

Mattjänst: 78 kronor per matlåda.

Mattjänst inom dagverksamhet: 92 kronor per dag.

Måltider i korttidsboende: 153 kronor per dygn..

Måltider i särskilt boende: 4 584 kronor per månad.

Kumla kommun

Maxtaxa och exempel på tjänster som ingår

Maxtaxan för Kumla kommun är 2 359 kronor.

Hemtjänst: 428 kronor per timme.

Hälso- och sjukvård: 420 kronor per månad.

Trygghetslarm: 270 kronor per månad.

Korttidsvård: 79 kronor per dag.

Exempel på tjänster som inte ingår i maxtaxan

Avgift för installation av trygghetslarm: 275 kronor.

Mattjänst: 84 kronor per matlåda.

Mattjänst inom dagverksamhet: 101 kronor per dag.

Måltider i korttidsboende: 162 kronor per dygn.

Måltider i särskilt boende: 4 920 kronor per månad.

Laxå kommun

Maxtaxa och exempel på tjänster som ingår

Maxtaxan för Laxå kommun är 2 359 kronor.

Hemtjänst: 429 kronor per timme.

Hälso- och sjukvård: 429 kronor per timme.

Trygghetslarm: 400 kronor per månad.

Korttidsvård: 162 kronor per dag.

Exempel på tjänster som inte ingår i maxtaxan

Mattjänst: 78 kronor per matlåda.

Mattjänst inom dagverksamhet: 77 kronor per dag.

Måltider i korttidsboende: 145 kronor per dygn.

Måltider i särskilt boende: 4 418 kronor per månad.

Lekebergs kommun

Maxtaxa och exempel på tjänster som ingår

Maxtaxan för Lekebergs kommun är 2 359 kronor.

Hemtjänst: 429 kronor per timme.

Hälso- och sjukvård: 429 kronor per timme.

Trygghetslarm: 310 kronor per månad.

Korttidsvård: 79 kronor per dag.

Exempel på tjänster som inte ingår i maxtaxan

Mattjänst: 80 kronor per matlåda.

Mattjänst inom dagverksamhet: 85 kronor per dag.

Måltider i korttidsboende: 152 kronor per dygn.

Måltider i särskilt boende: 4 548 kronor per månad.

Vingåkers kommun

Maxtaxa och exempel på tjänster som ingår

Maxtaxan för Vingåkers kommun är 2 359 kronor.

Hemtjänst: 425 kronor per timme.

Hälso- och sjukvård: 367 kronor per månad.

Trygghetslarm: 367 kronor per månad.

Korttidsvård: 79 kronor per dag.

Exempel på tjänster som inte ingår i maxtaxan

Mattjänst: 68 kronor per matlåda.

Mattjänst inom dagverksamhet: 88 kronor per dag.

Måltider i korttidsboende: 155 kronor per dygn.

Måltider i särskilt boende: 4 738 kronor per månad.

Dubbel boendekostnad vid flytt till särskilt boende

Om du flyttar in på särskilt boende kan du få dubbel boendekostnad under en period. Du kan då ansöka om en ny beräkning av din omvårdnadsavgift som tar hänsyn till den dubbla boendekostnaden.

Du ansöker med en blankett.

Autogiro och e-faktura

Du kan betala din faktura med autogiro eller e-faktura. Du ansöker om autogiro i en e‑tjänst eller med en blankett.

Läs mer om att ansöka om autogiro

Du ansöker om e-faktura genom din bank.

Påminnelse och inkassokrav

Hallsbergs kommun har avtal med Visma Financial Solutions för påminnelse- och inkassohantering. Det är Visma som svarar på frågor gällande påminnelser och inkassokrav.

E-post: kontakt.vfs.se@visma.com

Telefon: 0771- 23 24 02

Om taxe- och avgiftsnämnden

Taxe- och avgiftsnämnden är en gemensam nämnd för kommunerna Askersund, Degerfors. Hallsberg, Kumla, Laxå, Lekeberg och Vingåker. Hallsberg är nämndens värdkommun.

Se nämndens ledamöter och sammanträdestider, läs protokoll.

Nämndens tillämpningsföreskrifter för avgiftshandläggning

Avgiftshandläggningen utgår från nämndens tillämpningsföreskrifter.

Tillämpningsföreskrifterna för avgiftshandläggningen revideras årligen och beslutas av taxe- och avgiftsnämnden. Föreskrifterna utgår ifrån gällande lagstiftning inom området.

Tillämpningsföreskrifter för avgiftshandläggning i taxe- och avgiftsnämnden Pdf, 223.3 kB, öppnas i nytt fönster.

Du kan ha rätt till bidrag för ditt boende

Bostadstillägg

Om du är 65 år eller äldre kan du ansöka om bostadstillägg hos pensionsmyndigheten.

Om bostadstillägg på Pensionsmyndighetens webbplats Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Äldreförsörjningsstöd

Om du är 66 år eller äldre kan du ansöka om äldreförsörjningsstöd. Du gör det hos Pensionsmyndigheten.

Telefon: 0771-776 776

Om äldreförsörjningsstöd på Pensionsmyndighetens webbplats Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Bostadsbidrag

Om du är 64 år eller yngre kan du ansöka om bostadsbidrag hos Försäkringskassan.

Om bostadsbidrag på Försäkringskassans webbplats Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Kontakta taxe- och avgiftsnämnden

Telefonnummer till din kommuns handläggare

Handläggarnas telefontider är vardagar klockan 08.30 - 10.00.

Askersund: 0582-68 52 80

Degerfors: 0582-68 52 81

Hallsberg: 0582-68 54 84

Kumla: 0582-68 51 12

Laxå: 0582-68 60 69

Lekeberg: 0582-68 60 68

Vingåker: 0582-68 60 89

Övriga kontaktuppgifter

Telefon: 0582-68 50 00
E-post: taxe.avgiftsnamnd@hallsberg.se
Post: Taxe- och avgiftsnämnden, 694 80 Hallsberg.

Om taxe- och avgiftsnämnden

Taxe- och avgiftsnämnden är en gemensam nämnd för kommunerna Askersund, Degerfors, Hallsberg, Kumla, Laxå, Lekeberg och Vingåker.

Nämnden hanterar debiteringen av avgifter och taxor inom vård- och omsorgsverksamheterna. Personalen arbetar i Hallsberg.

Kontaktcenter

Kontaktcenter hjälper dig med dina frågor om kommunens verksamheter. Kan vi inte svara på din fråga hjälper vi dig vidare till rätt person.