Så arbetar vi med covid-19 inom vård och omsorg

För att minimera smittspridning följer personalen noggrant riktlinjerna från Region Örebro läns Smittskydd och vårdhygien gällande vård, behandling och skyddsutrustning. Det finns tydliga rutiner för hur personer som är sjuka ska hanteras.

Provtagning

Provtagning för covid-19 sker löpande hos brukare och personal som uppvisar förkylningssymptom.

Skyddsutrustning

Det läggs mycket kraft på att säkerställa att vi har tillgång till skyddsutrustning i kommunen. Vi uppdaterar kontinuerligt tillgången av utrustning och beställer vid behov. Vi samarbetar också med Länsstyrelsen och övriga kommuner i regionen.

Vi har god tillgång till skyddsutrustning i kommunens verksamheter. Den används enligt riktlinjer från Smittskydd och vårdhygien.

Det är viktigt att vi använder rätt utrustning vid rätt tillfälle enligt de rutiner som finns. Social- och arbetsmarknadsförvaltningen fortsätter sitt arbete för att få medarbetarna att känna sig trygga i sin yrkesutövning. Det innebär bland annat att det återkommande informeras om hur skyddsutrustningen ska användas.

Mötet med brukarna

Det är av yttersta vikt att våra medarbetare, brukare och anhöriga känner sig trygga. Vi agerar utifrån riktlinjer om hur smitta bland patienter och omsorgstagare förebyggs, genom basala hygienrutiner. Detta för att undvika smittspridning inom våra verksamheter.

Vi använder visir i nära vård hos samtliga brukare

Utifrån Folkhälsomyndighetens rekommendationer och Region Örebro läns smittskyddsläkares förtydligande använder vi visir i nära vård hos samtliga brukare.

Detta är ett tillägg till de basala hygienrutinerna, dock med svagt stöd i forskningen. Tillägget är för att minska möjlig smittspridning till brukare från personal som inte har symptom.

En frisk medarbetare besöker en frisk brukare

När en frisk medarbetare besöker en frisk brukare så används ingen annan skyddsutrustning än visir. De basala hygienrutinerna följs vad gäller att tvätta och desinfektera händerna innan och efter ett besök. Vid kontakt med kroppsvätska används engångshandskar och engångsförkläde.

En frisk medarbetare besöker en konstaterad covid-19 smittad brukare

När en frisk medarbetare besöker en konstaterad covid-19 smittad brukare används skyddsutrustning som engångsförkläde och engångshandskar då det finns risk för att komma i kontakt med kroppsvätska. Visir används också. Munskydd finns att tillgå i de fall då droppar från hosta eller nysningar riskerar att komma in under visiret.

Utöver detta följs de basala hygienrutinerna vad gäller att tvätta och desinfektera händerna innan och efter ett besök.

En sjuk medarbetare besöker inte någon

En sjuk medarbetare besöker inte någon utan stannar hemma tills dess att hen är frisk och sedan ytterligare minst två dagar.

Det är viktigt att vi alla tar ansvar och fortsatt följer myndigheternas rekommendationer – tvätta händerna, håll avstånd och stanna hemma när du är sjuk.

Kontaktcenter

Kontaktcenter hjälper dig med dina frågor om kommunens verksamheter. Kan vi inte svara på din fråga hjälper vi dig vidare till rätt person.