Ansökan om att fullgöra skolplikten på annat sätt

Se hur du ansöker om att fullgöra skolpikten på annat sätt, och vad som krävs för att din ansökan ska godkännas.

En skolpliktig elev får medges rätt att fullgöra skolplikten på annat sätt än som anges i skollagen. Medgivande ska lämnas om:

  1. den alternativa utbildningen/verksamheten framstår som ett fullgott alternativ till den utbildning som annars står eleven till buds
  2. behovet av insyn i verksamheten kan tillgodoses samt
  3. synnerliga skäl finns.

Samtliga tre kritierier ska vara uppfyllda för att ett medgivande ska kunna ges.

Ett medgivande om fullgörande av skolplikt på annat sätt får lämnas för upp till ett år i taget. Under dess giltighetstid ska det prövas hur verksamheten utfaller. Medgivandet återkallas om det kan antas att förutsättningarna enligt ovan inte längre finns. Ett beslut om återkallelse av ett medgivande gäller omedelbart, om inget annat beslutas.

Ansökan om medgivande om att få fullgöra skolplikten på annat sätt behöver göras i god tid. Vid ett medgivande om fullgörande av skolplikt på annat sätt upphör hemkommunens ansvar att finansiera elevens utbildning. Eleven blir således utskriven från sin anvisningsskola, då den alternativa verksamheten utgör elevens nya skolplacering.

Bildningsförvaltningen vill framhålla att det i förarbetena till paragrafen i skollagen (2010:800), 24 kap. 23 § , är tydliggjort att med rekvisitet synnerliga skäl avser att bestämmelsen ska tillämpas med stor restriktivitet, det vill säga rena undantagsfall.

Kontaktcenter

Kontaktcenter hjälper dig med dina frågor om kommunens verksamheter. Kan vi inte svara på din fråga hjälper vi dig vidare till rätt person.