Regler och information - förskola och pedagogisk omsorg

Läs om stängda dagar, barnets schema, inkomstuppgifter, vem som har rätt till plats med mera.

Barn mellan 1 och 5 år som är folkbokförda i Hallsbergs kommun kan få plats i förskoleverksamhet.

Det gäller om du som är vårdnadshavare

 • arbetar
 • studerar
 • är arbetssökande
 • är föräldraledig

Du får plats på en förskola i den ort där du bor. Undantag kan göras från det. Till exempel om du som är vårdnadshavare bor i Pålsboda och arbetar i Hallsberg och hellre vill ha plats i förskola i Hallsberg.

Ansök eller säg upp plats

Du måste ansöka om plats i förskola eller hos dagbarnvårdare senast fyra månader innan ditt barn ska börja. Uppsägningstiden är en månad.

Ansök eller säg upp plats

Dagar då förskolorna har begränsat öppethållande eller stänger tidigare

Tre gånger under höstterminen och två gånger under vårterminen är de flesta förskolorna stängda. En gång i månaden stänger förskolorna klockan 16.00.

Begränsat öppethållande vårterminen 2021
8 februari och 14 juni.

Begränsat öppethållande höstterminen 2021
2 - 3 september och 1 november.

Begränsat öppethållande vårterminen 2022
7 februari och 13 juni.

Om ditt barn behöver vara på förskolan dessa dagar ska du säga till personalen i god tid innan. Under dessa dagar kan ditt barn få vara på en annan förskola.

För förskolorna i Hallsberg, Östansjö och Vretstorp är det Kompassen och Hässleberg i Hallsberg som har öppet.

För förskolorna i Sköllersta, Pålsboda och Hjortkvarn varierar det vilken förskola som har öppet. Fråga personalen på din förskola.

Barnets schema

Ditt barn får vara på förskolan under tiden du arbetar eller studerar plus när du reser till och från jobbet eller skolan. Om du är arbetssökande eller föräldraledig gäller speciella regler.

Du måste lämna in ändringar av barnets schema senast två veckor innan ändringarna börjar gälla.

Du kan registrera barnets schema i appen Tieto Edu och i e-tjänsten Tieto Education.

Guide för att lägga in barnets schema i Tieto Edu Pdf, 776.6 kB, öppnas i nytt fönster.

Du kan också lämna in en blankett.

Blankett för schema för barns vistelsetid Pdf, 135.5 kB, öppnas i nytt fönster.


När du arbetar eller studerar

Ditt barn får vara på förskolan under tiden du arbetar och när du reser till och från jobbet.

Om du studerar på heltid får du ha ditt barn på förskolan 40 timmar i veckan och när du reser till och från skolan. Om du studerar på halvtid gäller 20 timmar i veckan och restiden.

Ditt barn får inte vara på förskolan när du är ledig.

När ditt barn fyllt tre år

Från och med höstterminen det år ditt barn fyller 3 år får hen gå i förskola eller pedagogisk omsorg 15 timmar i veckan utan att det kostar något. Det kallas avgiftsfri allmän förskola. Ditt barn får vara på förskolan 15 timmar i veckan även om du är ledig.

Barnet får bara vara på förskolan under skolans terminer. På lov och lediga dagar får barnet vara hemma. Se skolans terminer och lov

Det finns två tider att välja mellan:

 • 5 dagar i veckan klockan 08.00 - 11.00
 • 3 dagar i veckan klockan 08.00 - 13.00.

Tiderna och dagarna kan variera lite mellan de olika förskolorna.

Om du behöver omsorg mer än 15 timmar i veckan betalar du en reducerad avgift.

När du är arbetssökande, föräldraledig med mera

Du som är arbetssökande eller föräldraledig med ett syskon får lämna ditt barn på förskolan 15 timmar i veckan. Det gäller också dig som har graviditetspenning eller pension.

Om ditt barn är 1 - 3 år

Barnet får vara på förskolan 15 timmar per vecka året runt. Du bestämmer själv när mellan 08.00 och 14.00 du vill lämna och hämta ditt barn. Du betalar en avgift för din förskoleplats.

Om ditt barn är 3 - 5 år

För barn över 3 år finns två alternativ:

Avgiftsfri allmän förskola. Ditt barn får vara på förskolan 15 timmar i veckan under skolans terminer. På lov och lediga dagar får barnet vara hemma. Skolans terminer och lov.

Det finns två tider att välja på:

 • 5 dagar i veckan klockan 08.00 - 11.00
 • 3 dagar i veckan klockan 08.00 - 13.00.
Tiderna och dagarna kan variera lite mellan verksamheterna.

Avgiftsbelagd plats. Ditt barn får vara på förskolan 15 timmar i veckan året runt, förutom när du har semester. Du får själv välja vilka tider ditt barn ska vara på förskolan, men du får lämna barnet tidigast klockan 08.00 och barnet får hämtas senast klockan 14.00.

Om du är arbetssökande och har arbetsintervju eller besök på Arbetsförmedlingen kan ditt barn få vara på förskolan under andra tider.

Avgift för barnomsorg

Hur mycket du behöver betala för plats i förskola eller i pedagogisk omsorg beror på hushållets totala inkomst per månad före skatt.

De inkomster som ingår är

 • lön per månad före skatteavdrag
 • andra skattepliktiga inkomster
 • inkomster från ett annat land.

Bidrag är inte en avgiftsgrundande inkomst och räknas inte med.

Det finns ett högsta belopp du kan få betala för en plats. Det kallas maxtaxa.

Nivåer för maxtaxa på Skolverkets webbplats Länk till annan webbplats.

Avgift för barnomsorg, kostnad per månad


Procent av hushållets inkomst

Barn 1

3 %

Barn 2

2 %

Barn 3

1 %

Barn 4

Ingen kostnad

Från höstterminen det år ditt barn fyller 3 år får ditt barn gå i förskola eller pedagogisk omsorg 15 timmar per vecka utan kostnad. Det kallas allmän förskola. Om ditt barn behöver barnomsorg mer än 15 timmar i veckan betalar du en reducerad avgift. Du betalar också en avgift under skolloven.

Reducerad avgift för barn över 3 år, kostnad per månad


Procent av hushållets inkomst

Barn 1

2,75 %

Barn 2

1,75 %

Barn 3

0,75 %

Barn 4

Ingen kostnad

Ändra dina inkomstuppgifter

Din inkomst påverkar hur mycket du betalar för din barnomsorg. Du är själv ansvarig för att vi har rätt uppgifter om din inkomst.

Du registrerar dina inkomstuppgifter i e-tjänsten i Edwise. Du kan också lämna in en blankett.

Logga in i Edwise och ändra inkomstuppgifter Länk till annan webbplats.

Blankett för inkomstuppgift Pdf, 619.3 kB, öppnas i nytt fönster.

Avgiftskontroll

Vi jämför hur mycket du har tjänat och hur mycket du har betalat för barnomsorgen. Därför är det viktigt att du anmäler när din inkomst ändras.

Om det visar sig att du har betalat för mycket får du tillbaka pengar. Om du har betalt för lite får du en faktura att betala.

Kontrollen görs av det år som ligger två år tillbaka i tiden. 2020 är det alltså din inkomst från 2018 som kontrolleras. Att det tar tid beror på att det är först efter två år vi kan få dina taxeringsuppgifter från Skatteverket. 

Kontrollen görs varje år i februari till mars.

Delad faktura

Pedagogisk omsorg

Ditt barn kan gå i pedagogisk omsorg istället för i förskola. Pedagogisk omsorg drivs av dagbarnvårdare som tar emot barn i sitt hem. Pedagogisk omsorg har tidigare kallats familjedaghem, eller dagmamma. 

De regler som gäller förskola gäller också för pedagogisk omsorg.

Dagbarnvårdare i kommunal regi

Dagbarnvårdare i kommunal regi finns i Hallsberg och Pålsboda. Några dagar i veckan samarbetar de med andra dagbarnvårdare eller med en förskola. Om du vill söka plats tar du kontakt med förskolechef Sofie Billström: 0582-68 51 67, sofie.billstrom@edu.hallsberg.se

Pedagogisk omsorg i enskild regi

Det finns också pedagogisk omsorg i enskild regi i Haddebo utanför Hjortkvarn. Verksamheten har miljöfokus och utomhuspedagogik.

Om du vill söka plats tar du kontakt med Elin och Viktor Säfve: 076-114 88 11. Haddebo Åfallet 757, 697 93 Hjortkvarn.

Avgiftsfri allmän förskola

Från höstterminen det år ditt barn fyller tre år till och med vårterminen det år barnet börjar i förskoleklass har hen rätt att gå i avgiftsfri allmän förskola 525 timmar per år under grundskolans terminer. För barn placerade i pedagogisk omsorg gäller samma regler som i förskola.

Avgiftsfri allmän förskola är en del av förskolan och ingen särskild verksamhet.

För barn med placeringstid mer än 525 timmar per år ingår den allmänna förskolan i placeringstiden och avgiften reduceras i stället enligt gällande taxa.

För barn med ett omsorgsbehov som understigen 15 timmar per vecka erbjuds tid upp till 15 timmar per vecka inom ramen för den avgiftsfria allmänna förskolan.

Förskolan ska ses som ett första steg i utbildningssystemet och det är därför viktigt att alla barn har tillgång till den. Förskolan ska lägga grunden för ett livslångt lärande.

Kommunen är skyldig att erbjuda alla barn plats men det är frivilligt att delta.

Byt mellan avgiftsbelagd och avgiftsfri förskola

Ansök om byte av förskola eller pedagogisk omsorg

Om du vill byta till en annan förskola eller pedagogisk omsorg gör du en ansökan i vår e-tjänst. Du kan också göra din ansökan med blankett.

Ansök om byte av förskola eller pedagogisk omsorg i e-tjänst Länk till annan webbplats.

Ansök om byte av förskola eller pedagogisk omsorg med blankett Pdf, 586 kB, öppnas i nytt fönster.

Bytet sker så snart det är möjligt. Hur lång tid det tar beror på om det är andra barn i kö, och vilka möjligheter till placering som finns, till exempel gruppernas ålderssammansättning.

Du får erbjudandet om ny plats i vår lärplattform Edwise. Där ska du också bekräfta att du vill ha den nya platsen.

Förskolornas öppettider

Förskolorna har öppet på vardagar kl. 06.00 - 18.00. Om du behöver ha ditt barn på förskolan andra tider pratar du med förskolechefen på din förskola.

Förskolor eller avdelningar på förskolor slås ibland ihop vid öppning och stängning.

Om du behöver barnomsorg kvällar eller nätter kan du ansöka om omsorg på obekväm tid

Modersmålsstöd i förskolan

Ditt barn kan få hjälp att utveckla både sitt modersmål och det svenska språket.

En modersmålsstödjare arbetar med barnens språkutveckling på många olika sätt. Det görs i samarbete med förskolans personal.

Modersmålsstödet är inte undervisning utan ett språkligt stöd som ingår i den dagliga förskoleverksamheten.

Barn som tillhör något av de nationella minoritetsspråken kan också få modersmålsstöd. De nationella minoritetsspråken är finska, jiddisch, meänkieli, romani och samiska.

Plats för barn från andra kommuner

Kommunen har skyldighet att ta emot ett barn från en annan kommun om det finns särskilda skäl med hänsyn till barnets förhållanden.

Om det inte finns särskilda skäl kan barn från en annan kommun tas emot om det finns plats.

Barn som är asylsökande eller har tillfälligt uppehållstillstånd

Barn som är asylsökande och barn med tillfälligt uppehållstillstånd som vistas i Hallsbergs kommun har rätt till plats i förskoleverksamhet.

Omsorg på obekväm tid

Om du arbetar på kvällar, nätter eller helger kan du ansöka om att ditt barn ska få barnomsorg då. Det kallas omsorg på obekväm tid.

Ansök om omsorg på obekväm tid

Kontaktcenter

Kontaktcenter hjälper dig med dina frågor om kommunens verksamheter. Kan vi inte svara på din fråga hjälper vi dig vidare till rätt person.