Barn- och elevhälsa och stöd

Läs om hälsobesök, vaccinationer, frågor om ditt barns hälsa, specialkost, försäkring, överlåtelse av medicinering med mera.

Om du upplever att det finns problem som gör det svårt att utvecklas och lära kan du få stödjande insatser. Det gäller både dig som är elev eller vårdnadshavare.

Många barn och elever behöver stöd under delar av sin uppväxt. Varje rektor har därför tillgång till stöd från barn- och elevhälsan.

Du kommer i kontakt med barn- och elevhälsan genom att kontakta ditt barns närmaste pedagog eller verksamhetens rektor.

Hitta kontaktuppgifter till din skola

Hitta kontaktuppgifter till din förskola

Om du går på gymnasiet kontaktar du Alléskolans elevhälsa. Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Skolsköterska och skolläkare

Skolsköterskan ger dig som är elev råd och stöd i frågor om din hälsa.

Du som är vårdnadshavare kan också kontakta skolsköterskan när du har frågor om ditt barns hälsa eller utveckling.

Bokning av tid hos skolläkaren görs efter överenskommelse med skolsköterskan.

Kurator

Kuratorn har tillsammans med psykologen ett övergripande ansvar för elevernas hälsa. De jobbar på ett övergripande sätt med hela lärmiljön.

Du som är elev kan själv ta kontakt med kuratorn.

Du som är vårdnadshavare kan kontakta skolkuratorn om du är orolig för ditt barns psykosociala situation i skolan. Du och kuratorn träffas och pratar om det du vill ha hjälp med.

Kuratorerna kan ge dig hjälp med

 • Stöd i din föräldraroll om barnets psykosociala svårigheter ger negativa konsekvenser för barnet i skolan.
 • Ha olika former av samtal med dig som är elev. Detta görs bara i begränsad omfattning.
 • Hjälpa dig att få kontakt med andra aktörer som kan ge dig fortsatt hjälp eller stöd.

Psykolog

Skolpsykologen arbetar på ett övergripande sätt med hela grundskolans lärmiljö.

Psykologen kan hjälpa till att utreda nuläget för en grupp eller en elev. Hen kan också föreslå insatser som stöttar och främjar hälsa och lärande.

Psykologen bidrar också med sin kunskap om psykisk hälsa och ohälsa. Till exempel genom att hjälpa elever och vårdnadshavare att få kontakt med rätt stödinsatser.

Specialpedagog, IKT-pedagog och språk- och talpedagog

Specialpedagogen kan vara med i samtal med dig som är vårdnadshavare. Hen kan också vara ett stöd i barnets eller elevens övergång från förskola till skola eller mellan skolans stadier. Vid behov handleder specialpedagogen lärare för att de ska kunna ge rätt stöd till eleverna.

IKT står för information, kommunikation och teknik. IKT-pedagogen arbetar bland annat med att hitta digitala lösningar som kan vara ett stöd till elever med särskilda behov. Vid läs- och skrivsvårigheter kan IKT-pedagogen registrera dig för Legimus.

Språk- och talpedagogen kan göra bedömningar av vilka insatser som behövs för en elev när det gäller tal eller språk. Hen genomför också insatserna och ger råd och stöd till pedagoger, elever och vårdnadshavare.

Skoldatateket

Annat stöd till barn och unga

Hälsobesök och vaccinationer i skolan

Förskoleklass

 • En enklare hälsoundersökning.
 • Hälsosamtal om barnets hälsa och utveckling inför skolstarten.
 • Vid behov kan skolläkartid avtalas via skolsköterskan.

Årskurs 2

 • Hälsoundersökning av tillväxt.
 • Hälsosamtal om trivsel i skolan.
 • Synundersökning vid behov.
 • Vaccination mot mässling, påssjuka och röda hund.

Årskurs 4

 • Hälsoundersökning av tillväxt, syn och rygg.
 • Hälsosamtal om elevens hälsa och trivsel i skolan.

Årskurs 5

 • Alla erbjuds vaccination mot humant papillomvirus ( HPV).

Årskurs 7

 • Hälsobesök för uppföljning av hälsa, livsstil, tillväxt och skolsituation.
 • Har eleven några hälsoproblem som har betydelse för val av program till gymnasiet kan skolsköterskan ge råd och stöd.

Årskurs 8

 • Vaccination mot difteri, stelkramp och kikhosta.

Hälsoenkät

Vid hälsobesöken i förskoleklass, årskurs 4 och 7 svarar elever och vårdnadshavare på hälsoenkäter. Enkätsvaren sammanställs sedan i elevhälsodatabasen ELSA. Uppgifterna avidentifieras. Det betyder att ingen kan se vad du eller ditt barn har svarat på frågorna.

Kommunen samlar in uppgifterna för att få veta hur hälsan hos barn och ungdomar är. Både i Hallsbergs kommun och i hela Örebro län. ELSA är ett samarbete mellan länets kommuner och Region Örebro län.

Specialkost

Om du vill att ditt barn ska få specialkost kontaktar du skolsköterskan på din skola. Skolsköterskan skriver då ett specialkostintyg. I vissa fall kan du behöva lämna ett intyg eller en kopia på en journalanteckning.

Skolsköterskan lämnar sedan intyget till skolmatsalen. En kopia skickas hem till dig som är vårdnadshavare.

Överlåtelse av medicinering

Ansökan om tilläggsbelopp för fristående verksamheter

Olycksfallsförsäkring och skadeanmälan

Barn, elever och ungdomar inom Hallsbergs kommuns verksamhetsområden är olycksfallsförsäkrade. Försäkringen gäller dygnet runt.

Gör skadeanmälan och se försäkringsvillkor

Synpunkter och klagomål på barn- och elevhälsa

Synpunkter på skolsköterska och skolläkare

Om du är missnöjd eller undrar något kan du lämna dina synpunkter på flera sätt. Det kan till exempel gälla vården, bemötandet eller omhändertagandet du eller ditt barn fått.

Prata i första hand med den personal som har det direkta ansvaret för vården. Du kan också prata med verksamhetschefen för elevhälsan.

Kontakta verksamhetschefen för elevhälsan

Madelene Wistrand
Telefon: 0582-68 50 35
E-post: madelene.wistrand@edu.hallsberg.se

Synpunkter på övriga elevhälsan

Om du har synpunkter på övriga elevhälsan pratar du i första hand med din rektor.

I andra hand kan du kontakta verksamhetschefen för elevhälsan eller skicka en synpunkt till bildningsförvaltningen.

Kontakta verksamhetschefen för elevhälsan

Madelene Wistrand
Telefon: 0582-68 50 35
E-post: madelene.wistrand@edu.hallsberg.se

Om du vill diskutera med någon utomstående kan du vända dig till Skolinspektionen.

Hitta kontaktuppgifter på Skolinspektionens webbplats Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Kontaktcenter

Kontaktcenter hjälper dig med dina frågor om kommunens verksamheter. Kan vi inte svara på din fråga hjälper vi dig vidare till rätt person.