Information till vårdnadshavare i grundskolan med anledning av covid-19

Samlad information till vårdnadshavare i grundskolan i Hallsbergs kommun.

Friska barn ska vara i skolan

I Hallsbergs kommun ser vi allvarligt på när friska elever är hemma från skolan. Vi bedömer frånvaron som olovlig och ogiltig.

I dagsläget bedömer Folkhälsomyndigheten att det ur ett smittskyddsperspektiv inte finns anledning att friska barn eller elever ska stanna hemma från förskolan eller skolan.

Om ditt barn tillhör en riskgrupp ska du kontakta skolsköterskan. Du ska också lämna information från barnets behandlande läkare som visar att barnet bör vara hemma.

Inga nationella prov - extra viktigt att friska barn är i skolan

Skolverket har tillsammans med regeringen fattat beslut om att inga nationella prov kommer att genomföras under våren. De nationella proven är ett viktigt stöd när läraren bedömer elevernas kunskaper och ett underlag för betygsättningen.

Det är därför extra viktigt att elever som är friska är i skolan så att de får det stöd de behöver och det betyg som de förtjänar. Särskilt viktigt är det för elever i skolår 9.

Skolavslutningar vårterminen 2020

Med anledning av beslut om begränsningar av folksamlingar, till max 50 personer, har rektorsgruppen beslutat att inte ha några traditionella skolavslutningar med föräldrar närvarande på våra skolor till sommaren.

Varje skola kommer att göra sin egen planering för skolavslutningen och utgångspunkten kommer att vara att avslutningen sker med den egna klassen.

Sjuka barn ska vara hemma

För att förebygga smittspridning ska du som är vårdnadshavare vara uppmärksam på symtom på covid-19 hos ditt barn.

Om en elev uppvisar symtom i skolan kontaktar vi vårdnadshavaren. Eleven får gå hem direkt. Innan vårdnadshavaren kommer och hämtar kan eleven vara i ett eget rum för att undvika smittspridning.

Läs om symptomen på covid-19 på Folkhälsomyndighetens webbplatslänk till annan webbplats

Rutin när du lämnar och hämtar ditt barn på skolan

När du ska lämna eller hämta ditt barn i skolan ska du vänta i skolans entré. Det gäller både om du själv är frisk och om du är sjuk.

Åtgärder skolan i Hallsbergs kommun gör för att begränsa smittspridning

Påminner om handhygien

Vi påminner och arbetar aktivt med handhygien. Att elever tvättar händer och är noga med att inte röra vid munnen eller ansiktet.

Begränsar stora samlingar

  • Vi har begränsat stora samlingar där elever träffar andra än dem som de träffar till vardags.
  • Vi har ställt in studiebesök, föräldramöten och liknande.
  • Vi åker inte med elevgrupper på aktiviteter utanför Hallsbergs kommun.
  • Vi tar inte emot externa besökare, i så stor utsträckning som det är möjligt.

Planerar måltiderna

Vi ser över matsituationen. Vi planerar så att färre äter åt gången, om det går, Och om det är möjligt möblerar vi om så att det blir mer utrymme mellan eleverna.

Är utomhus på raster

Vi vill att elever är ute på raster, och inte vistas inne i trånga utrymmen som kapprum.

Motverkar oro och ryktesspridning

Vi jobbar även med att informera eleverna om viruset och möta deras frågor och oro. Vi pratar om farorna med ryktesspridning och vikten av källkritik. Vi gör vårt bästa för att elever ska känna sig trygga och lita på att vi vill deras bästa i denna situation.

Om ni har varit utomlands ska barnets rektor kontaktas

Om du eller ditt barn vistats i något av de mest drabbade områdena ska du kontakta ditt barns rektor innan du låter ditt barn komma tillbaka till skolan.

Hitta kontaktuppgifter till din skolas rektor

Så ser skolan till att ditt barn får undervisning när pedagoger är sjuka

Många pedagoger är också hemma och är sjuka. Det kan göra att vi behöver göra förändringar i undervisningen för att säkerställa ditt barns rätt till utbildning. Klasser kan slås ihop för att alla ska kunna få lärarledda lektioner

För att säkerställa undervisningen för alla elever förbereder vi fjärrundervisning. I Hallsbergs kommun använder vi Office365. Alla elever har tillgång till en egen bärbar enhet. Det kan också bli aktuellt att ha undervisning på helger eller förlänga terminen.

Om regeringen eller en myndighet tar beslut om att undervisningen ska ske på distans

Som ni säker hört har regeringen tagit ett beslut om en ny lag som gör det möjligt för regeringen att stänga förskolor och skolor och säkrar omsorg för barn till vårdnadshavare som arbetar inom samhällsviktiga verksamheter.

Det är viktigt att poängtera att beslutet inte innebär att förskolorna och skolorna kommer att stängas. Regeringen och Folkhälsomyndigheten gör i dagsläget fortfarande bedömningen att en stängning av dessa verksamheter i nuläget inte är en effektiv åtgärd för att minska takten på smittspridningen av coronaviruset covid-19.

Vi på skolorna förbereder oss så att vi är så redo som möjligt om ett sådant beslut tas.

Om eleverna ska vara hemma

Om det beslutas att eleverna ska delta i undervisningen hemifrån kommer vi att skicka ut information till er vårdnadshavare via Tieto. Informationen kommer också finnas här på kommunens webbplats.

Skolarbetet ska bli gjort även om eleverna inte är i skolan. Det kommer ligga mycket ansvar på både er vårdnadshavare och eleverna.

Eleverna kommer behöva ha regelbunden kontakt med lärarna under arbetets gång. De ska visa att de jobbar och få arbeten rättade så att de kan få respons och stöd från lärare.

Så kommer undervisningen gå till

Alla elever har en egen lärplatta som de ska använda om de är hemma. Arbetet kommer att utgå från Office 365.

Din skola kommer att ge dig mer detaljerade instruktioner om hur arbetet kommer att gå till. Den informationen ges om det kommer ett beslut om att elever ska delta i undervisningen hemma.

Skola och fritids kommer vara öppna för den som behöver det

Skolan kommer som inte vara helt stängd. Den kommer fortfarande vara öppen för elever som har vårdnadshavare som arbetar inom samhällsviktig verksamhet. Det är din arbetsgivare som avgör om du arbetar inom en sådan verksamhet och måste vara på jobbet.

Skolan kommer också vara öppen för elever som behöver extra stöd eller behöver vara i skolan av andra skäl.

Fritids kommer också att vara öppet för elever som har vårdnadshavare som arbetar inom samhällsviktiga verksamheter och elever som behöver vara på fritids av andra skäl.

Det är inte säkert att alla skolor och fritids kommer hållas öppna. Ditt barn kan alltså få vara i en annan skola eller ett annat fritidshem under den perioden.

Barnomsorg för dig som jobbar inom samhällsviktig verksamhet

Om det fattas beslut om att stänga förskola, fritidshem eller annan pedagogisk verksamhet för barn behöver du som är vårdnadshavare och som jobbar inom samhällsviktig verksamhet erbjudas barnomsorg. Detta görs för att samhällets funktionalitet ska kunna upprätthållas.

De vårdnadshavare som innefattas är de som har arbeten som bedöms vara nödvändiga för att upprätthålla de samhällsviktiga verksamheterna.

Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) har tagit fram en föreskrift och allmänna råd som visar vilka vårdnadshavares barn som ska erbjudas omsorg.

MSB:s föreskrift om omsorg för barn med vårdnadshavare i samhällsviktig verksamhetlänk till annan webbplats

MSB:s allmänna råd om omsorg för barn med vårdnadshavare i samhällsviktig verksamhetlänk till annan webbplats

Du har bara rätt till omsorg om du inte kan ordna omsorg för barnet på annat sätt. Om ni är två vårdnadshavare och bara en av er jobbar i en samhällsviktig verksamhet ska är huvudregeln att den andra vårdnadshavaren tar hand om barnet.

Vi kartlägger hemmens internetuppkoppling

Vi behöver veta att eleverna kan delta i undervisning hemifrån. Därför kartlägger vi internetuppkopplingen i elevernas hem. Ditt barn kommer att få med sig en lärplatta och en enklare hemuppgift hem. Du som är vårdnadshavare kommer få en blankett att fylla i.

Kontaktcenter

Kontaktcenter hjälper dig med dina frågor om kommunens verksamheter. Kan vi inte svara på din fråga hjälper vi dig vidare till rätt person.