Artikeln publicerades 24 oktober 2022

Denna nyhet är äldre än 6 månader och är kanske inte aktuell längre.

Ny organisation för hemtjänsten och enheten för hälsa och förebyggande arbete (EHFA) i Hallsberg

Under hösten 2022 och våren 2023 kommer hemtjänstens organisation i Hallsbergs kommun att förändras utifrån beslut som togs hösten 2021. Även förändringar inom enheten för förebyggande arbete och hälso- och sjukvårdsenheten har gjorts.

Omorganisation av hemtjänsten i centrala Hallsberg

Under hösten 2022 och våren 2023 kommer hemtjänstens organisation i Hallsbergs kommun att förändras utifrån beslut som togs hösten 2021. Omorganisationen handlar om att dela in hemtjänsten i centrala Hallsberg i tre enheter med tre enhetschefer istället för två och att dela ansvaret för Hemtjänst Väster och Esslatorps vård och omsorgsboende mellan två enhetschefer.

Syftet är att höja kvaliteten för våra brukare inom kommunens hemtjänst och att förbättra arbetsmiljön för våra medarbetare. Den enskilde brukarens oberoende och delaktighet ska öka och vi ska arbeta mer förebyggande. Vi förbättrar även arbetsmiljön för våra medarbetare genom att minska arbetsgrupperna för att varje enhetschef ska ha färre medarbetare och större möjlighet till ett nära och coachande ledarskap.

Vad innebär den här förändringen?

Ett led i att skapa goda relationer, som leder till trygghet och kontinuitet för den enskilde, är ett samarbete mellan enheter och professioner. Omorganisationen av hemtjänsten i centrala Hallsberg innebär att

  • samtliga professioner, det vill säga undersköterskor, arbetsterapeuter, sjuksköterskor och enhetschefer, kommer att utgå från samma lokaler.
  • även planering, bemanning, vikarieanskaffning och administration kommer att vara placerade i samma lokal för att öka tillgängligheten och samarbetet.
  • samordning och samlokalisering av hjälpmedel, hälso- och sjukvårdsmaterial, kontorsmaterial och andra förbrukningsvaror kommer att vara möjlig.
  • möjliggöra arbetet i multiprofessionella team utifrån uppdraget Nära vård.

Representanter från omvårdnadspersonalen, legitimerad personal, planering och enhetschefer har varit delaktiga i arbetet med att ta fram den geografiska indelningen av de nya enheterna. Dessa representanter har även identifierat risker och möjligheter som kan bli aktuella i och med förändringarna. Samtliga medarbetare har informerats och haft möjlighet till delaktighet under arbetets gång.

Ny enhet - Enheten för hälsa och förebyggande arbete

Från och med oktober kommer enheten för förebyggande arbete och hälso- och sjukvårdsenheten slås samman till att bli Enheten för hälsa och förebyggande arbete (EHFA). Deras uppdrag är att skapa självständighet och en meningsfull vardag för den enskilde och samtidigt vara en attraktiv arbetsgivare för våra medarbetare. Tydliga förebyggande och rehabiliterande metoder samt personcentrerad vård ska vara grunden som genomsyrar enheten. Uppdraget för enheten består också av att vara motorn för hela äldreomsorgen i det hälsofrämjande arbetet, förebygga ohälsa och att förebygga sjukdomar och skador så att individer ska få leva ett gott liv hela livet utifrån sina egna resurser och förmågor.

Organisationsskiss

Organisationsbild vård och omsorg

Kontakta verksamhetschefen för äldreomsorg

Clary Starck
Telefon: 0582-68 53 57
E-post: clary.starck@hallsberg.se