Artikeln publicerades 30 mars 2022

Denna nyhet är äldre än 6 månader och är kanske inte aktuell längre.

Utjämning av befintliga vägbulor på Esplanaden 2022

Vägarbete på Esplanaden i Hallsberg

Väglinjer målas under vecka 24.

Tidigare arbeten

Med anledning av vibrations- och bullerproblem i anslutning till vägbulorna som är anlagda i de större korsningarna längs Esplanaden har beslut fattas för ny utformning i form av väg-kuddar. Arbetet förväntas pågå under v. 14-21.

Både omledning och växelvis trafik råder under hela arbetet som kan komma att regleras med flaggvakter. Sidogator som berörs hänvisas till närmsta anslutande gata. Information om arbetstider anslås med orangea vägmärken som finns i anslutning till arbetet.

Arbetet som nu återupptas handlar om att ta bort vägbulan i korsningen Lokvägen, återställa vägkropp med ny beläggning, brunnar, beteckningar och anlägga hastighetsdämpande trafikanordningar av typ vägkudde.

Dagvattenhantering samt befintliga höjdskillnader kommer också att åtgärdas. Befintlig linjeseparerad gång- och cykelbana på norrsida bibehålls samtidigt som kantsten med anslutningar ses över.

Boende i området kan komma att märka lite högre ljud och buller än vanligt. Om du får problem att komma fram till din fastighet, kontakta entreprenören på plats.