Artikeln publicerades 25 oktober 2021

Trafiksäkerhetshöjande åtgärd på Esplanaden i Hallsberg vecka 43 - 50

Under veckorna 43 och 50 (25 oktober - 8 oktober) kommer befintliga vägbulor på Esplanaden att utjämnas.

Med anledning av vibrations- och bullerproblem i anslutning till vägbulorna som är anlagda i de större korsningarna längs gatan, har beslut fattats om ny utformning.

Boende i området kan komma att märka lite högre ljud och buller än vanligt. Om du får problem att komma fram till din fastighet, kontakta entreprenören på plats.

Information om arbetstider anslås med orangea vägmärken som finns i anslutning till arbetet. Följ orange hänvisning.

Växelvis trafik råder under hela arbetet som kan komma att regleras med flaggvakter. Sidogator som berörs hänvisas till närmsta anslutande gata.

Arbetet handlar inledningsvis om att ta bort vägbulor och att återställa vägkroppen med ny beläggning, brunnar samt beteckningar. Dagvattenhantering samt befintliga höjdskillnader kommer också att åtgärdas. Befintlig linjeseparerad gång- och cykelbana på norrsidan höjs i nivå samtidigt som kantsten vid sidogators anslutningar ses över.

Arbetet förväntas pågå under vecka 43 - 50 för att sedan ta uppehåll för vintern och sedan fortsätta under våren 2022.

Kontakta gatu- och trafikingenjören

Fredrik Brenkle
Telefon: 0582-68 50 97
E-post: fredrik.brenkle@hallsberg.se

Kontakta trafikhandläggaren

Catrin Hallberg
Telefon: 0582-68 50 38
E-post: catrin.hallberg@hallsberg.se