Artikeln publicerades 27 mars 2019

Denna nyhet är äldre än 6 månader och är kanske inte aktuell längre.

Södra Promenaden i Pålsboda - VA-förnyelse

Arbetet med att förnya ledningar för vatten och avlopp kommer att pågå under april -oktober 2019 på Södra Promenaden i Pålsboda. Asfaltering planeras till våren 2020.

Karta som visar saneringsområdet

Saneringsområdet på Södra Promenaden i Pålsboda (markerat med rött). 380 meter gata och VA kommer att förnyas. En ny dagvattenledning ska anläggas.

Hur påverkar det mig?

Framkomlighet för trafik utmed Södra Promenaden kommer under projektet (april - oktober 2019) att vara begränsad. Gång- och cykeltrafik kan komma att påverkas och tidvis ledas om.

För dig som bor i området kommer det vissa dagar vara svårare att nå till exempel garageinfarter, just när vi passerar din fastighet. Du är alltid välkommen att kontakta vår personal på plats.

Vid arbetet med vattenledningar kan tillfälliga vattenavbrott, tryckförändringar och missfärgningar av dricksvattnet uppstå. Arbetet kommer under byggtiden att bullra och vibrera under vissa perioder.

Vi hoppas på förståelse för att vårt arbete att förbättra VA-nätet kan orsaka en del svårigheter under en period.

Vad är det som ska göras?

De gamla vatten- och avloppsledningarna byts ut, och kompletteras med en ny dagvattenledning. Sammanlagt kommer 380 meter gata och VA att förnyas. Asfaltering planeras till våren 2020.

Att byta ut gamla vattenledningar är nödvändigt för att säkra dricksvattenkvalitén och förebygga vattenläckor. För spill- och dagvattenledningar är det ett viktigt led i miljöarbetet för att förebygga att ledningarna blir gamla och går sönder så att avloppsvatten läcker ut. Lika viktigt är det att hindra att regn- och grundvatten tränger in i spillvattenledningar och gör avloppsreningen ineffektiv.

Kontakt

Drift- och serviceförvaltningen:
Telefon: 0582-68 50 00
E-post: drift.serviceforvaltningen@hallsberg.se