Förskolan - undervisning och lärande

Läs om förskolans uppdrag, måluppfyllelse, utvecklingssamtal samt samverkan och övergångar.

Utbildningen i förskolan ska lägga grunden för ett livslångt lärande. Den ska vara rolig, trygg och lärorik. Utbildningen ska utgå från en helhetssyn på barnen och deras behov. Omsorg, utveckling och lärande ska bilda en helhet. Det är förskolechefens uppgift att skapa förutsättningar för detta.

I läroplanen för förskolan,länk till annan webbplats kan man bland annat läsa detta om förskolans uppdrag:

”Förskolan ska ta hänsyn till att barn lever i olika livsmiljöer och att barn med de egna erfarenheterna som grund söker förstå och skapa sammanhang och mening. De vuxna ska ge barnen stöd i att utveckla tillit och självförtroende.”

Arbetslaget ska fortlöpande föra samtal med barnens vårdnads­havare om barnens trivsel, utveckling och lärande både i och utanför förskolan.

Om pedagogisk dokumentation i förskolan på Skolverkets webbplatslänk till annan webbplats

Måluppfyllelse

Med måluppfyllelse i förskolan menar Skolverket resultat i rela­tion till de nationella målen i skollagen och i förskolans läroplan.

Målen i förskolans läroplan anger inriktningen på förskolans arbete och den förväntade kvalitetsutvecklingen i förskolan. Målen anger en riktning att sträva mot. Det finns inga mål för vad barnen ska uppnå eller krav på jämförelse mellan enskilda barn.

Skolverkets skrift Allmänna råd om måluppfyllelse i förskolanlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Utvecklingssamtal

Enligt Skollagen ska det hållas utvecklingssamtal i förskolan en gång varje år. Förskolläraren har det övergripande ansvaret för utvecklingssamtalet. Hen ansvarar för utvecklingssamtalets innehåll, utformning och genomförande.

Utvecklingssamtalet bör vara ett samtal som bygger på en bred och nyanserad bild av

  • barnets utveckling och lärande
  • om barnet trivs och har roligt
  • om barnet fungerar socialt
  • på vilket sätt verksamheten bidrar till detta.

Barnets utveckling bör sättas i ett vitt pedagogiskt och socialt sammanhang utifrån samspelet med andra barn och vuxna. Barnet ska inte jämföras med någon annan än sig själv och inte heller utifrån fastställda normer.

Samverkan och övergångar

I läroplanen för förskolan uttrycks samverkan och övergångar så här:

”Förskolan ska samverka på ett förtroendefullt sätt med förskoleklassen, skolan och fritidshemmet för att stödja barnens utveckling och lärande i ett långsiktigt perspektiv.

Inför övergångar ska de berörda skolformerna och fritidshemmet utbyta kunskaper, erfarenheter och information om innehållet i utbildningen för att skapa sammanhang, kontinuitet och progression i barnens utveckling och lärande.

Det ska även finnas samarbetsformer som syftar till att förbereda barnen och deras vårdnadshavare inför övergångar från förskolan till förskoleklassen, skolan och fritidshemmet.”

Kontaktcenter

Kontaktcenter hjälper dig med dina frågor om kommunens verksamheter. Kan vi inte svara på din fråga hjälper vi dig vidare till rätt person.