Drift- och servicenämnden

Ansvarsområden, ordförande, ledamöter, kallelser, protokoll och mötestider.

Ansvarsområden

 • Den löpande driften och underhållet av kommunens fastighetsinnehav, gator, vägar, parker och offentliga platser.
 • Utbetalning av bidrag för enskilda vägar och vägsamfälligheter
 • Kommunens vatten- och avloppsreningsverksamhet.
 • Frågor som rör tillståndsärenden för allmän plats, parkering och ledningsarbeten.
 • Myndighetsutövningen inom miljö-, hälso-, och livsmedelsområdena.
 • Bygglovsverksamheten och myndighetsutövningen enligt plan- och bygglagen.
 • Handläggningen av kommunens bostadsanpassningsbidrag.
 • Kommunens energi- och klimatrådgivning.
 • Frågor som hör samman med trafiksäkerhet, vägmärken och reglering.
 • Flyttning av övergivna fordon som faller under kommunens ansvarsområde.
 • Kommunens städ- och måltidsverksamhet.

I de ärenden där nämnden eller kommunen själv är part tas besluten av myndighetsnämnden

Beredningsutskottet

Drift- och servicenämnden har ett beredningsutskott. Utskottet består av tre ledamöter: ordföranden, vice ordföranden och andre vice ordförande i drift- och servicenämnden. Utskottet fattar oftast inte några beslut utan bereder endast ärenden inför nämnden.

Stödjande förvaltning

Drift- och servicenämnden stöds av drift- och serviceförvaltningen.

Ordförande och ledamöter

Ordförande

Ordförande: Gösta Hedlund (C)

Förste vice ordförande: Veronica Wallgren (S)

Andre vice ordförande: Jimmy Olsson (SD)

Ledamöter

Lillemor Pettersson (S)

Toni Blanksvärd (S)

Thomas Larsson (S)

Gert Öhlin (L)

Andreas Zakrisson (M)

Anders Karlsson (M)

Markus Eriksson Nordkvist (MP)

Dan Fredriksson (SD)

Ersättare

Birgitta Kumblad (S)

Christian Selg Enander (S)

Hans Palmqvist (S)

Magnus Fahlström (S)

Sverker Dahlander (C)

Andreas Glad (KD)

Malin Sundh (M)

Gustav Strömberg (M)

Simon Wimell (V)

Pierre Weigl (SD)

Johnny Ring (SD)

Kallelser

2024

2023

2022

2021

2020

Protokoll

2024

Ingen information tillgänglig

2023

2022

2021

2020

Sammanträdestider 2024

Februari

7 februari, klockan 08.30

Mars

20 mars, klockan 08.30

April

24 april, klockan 08.30

Maj

22 maj, klockan 08.30

Juni

19 juni, klockan 08.30

September

18 september, klockan 08.30

Oktober

16 oktober, klockan 08.30

November

20 november, klockan 08.30

December

18 december, klockan 08.30

Kontaktcenter

Kontaktcenter hjälper dig med dina frågor om kommunens verksamheter. Kan vi inte svara på din fråga hjälper vi dig vidare till rätt person.