Kommunstyrelsen

Se kommunstyrelsens ansvarsområden, ordförande, ledamöter, kallelser, protokoll och mötestider.

Det här gör kommunstyrelsen

  • Ansvarar för leda och samordna kommunens verksamhet.
  • Ansvarar för kommunens utveckling och ekonomiska ställning.
  • Bereder ärenden inför kommunfullmäktige och ansvarar för att fullmäktiges beslut genomförs.

Inom kommunstyrelsen finns ett arbetsutskott. Utskottet förbereder frågor inför kommunstyrelsens sammanträden. Det har i viss mån också fått delegation att själva fatta beslut inom sitt ansvarsområde. Arbetsutskottet är även kommunens krisledningsnämnd.

Stödjande förvaltning

Kommunstyrelsen stöds av kommunstyrelseförvaltningen

Ordförande och ledamöter

Kommunstyrelsen

Ordförande

Magnus Andersson (S), ordförande

Ulf Ström (S), förste vice ordförande

Ulrika Björklund (PO), andre vice ordförande

Ledamöter

Siw Lunander (S)

Conny Larsson (S)

Theres Andersson (S)

Christina Johansson (S)

Tryggve Thyresson (V)

Andreas Tranderyd (MP)

Anders Lycketeg (C)

Lennart Pettersson (M)

Martin Pettersson (KD)

Erik Storsveden (L)

Oscar Lundqvist (SD)

Jimmy Olsson (SD)

Ersättare

Hans Karlsson (S)

Thomas Larsson (S)

Birgitta Kumblad (S)

Christel Forsberg (S)

Christian Selg Enander (S)

Peter Hörlin (S)

Peter Tillman (V)

Helén Svensson (MP)

Gösta Hedlund (C)

Anna Eriksson (C)

Calin McQuillan (M)

Rikard Bergström (M)

Ingela Hagenfors (KD)

Jane Svedhjelm (PO)

Viktoria Svanberg (SD)

Kommunstyrelsens arbetsutskott/krisledningsnämnd

Ordförande

Magnus Andersson (S), ordförande

Siw Lunander (S), förste vice ordförande

Anders Lycketeg (C), andre vice ordförande

Ledamöter

Ulrika Björklund (PO)

Oscar Lundqvist (SD)

Protokoll

2022

2021

2020

2019

2018

Protokollen är justerade. Underskrivna originaldokument finns på kommunstyrelseförvaltningen.

Handlingarna som ligger i protokollsdokumenten kan vara ofullständiga tills det slutgiltiga beslutet har tagits. I ett ärendes tjänsteskrivelse kan du se vilken instans som tar det slutgiltiga beslutet.

Kallelser

2022

2021

2020

2019

2018

Sammanträdestider

2022

December

6 december 08.30

2023

Februari

7 februari 08.30

April

11 april 08.30

Maj

30 maj 08.30

September

12 september 08.30

Oktober

10 oktober 08.30

November

7november 08.30

December

5 december 08.30

Kontaktcenter

Kontaktcenter hjälper dig med dina frågor om kommunens verksamheter. Kan vi inte svara på din fråga hjälper vi dig vidare till rätt person.