Politisk ordlista för dig som är förtroendevald

Vanliga begrepp som är bra att känna till.

Ajournera: Skjuta upp ett sammanträde till en senare tidpunkt, kan både vara en kortare paus eller att sammanträdet skjuts upp till en annan dag.

Beredning: Sammanfattande begrepp för att förbereda och arbeta med ett ärende.

Bordlägga: Beslut om att skjuta upp debatt och beslut i ett ärende till ett senare sammanträde utan att någon mer handläggning sker i ärendet under tiden.

Delegera: Överlåta handläggning och beslut till någon annan, exempelvis en nämnd, ett utskott eller en tjänsteman.

Förvaltning: Finns under varje nämnd och där arbetar opartiska tjänstemän, i Hallsbergs kommun finns kommunstyrelseförvaltningen, bildningsförvaltningen, social- och arbetsmarknadsförvaltningen samt drift- och serviceförvaltningen.

Interpellation: Fråga som ställs i kommunfullmäktige till ordföranden i en nämnd eller styrelse och ska besvaras skriftligt.

Justering: Godkännande att protokollet överensstämmer med vad som beslutades under sammanträdet.

Motion: Skriftligt förslag från en eller flera ledamöter, ett sätt att initiera ett ärende. Motioner kan lämnas in till administrativa avdelningen eller till sektreteraren vid fullmäktiges sammanträde. Motionen ska vara undertecknad.

Motionen anmäls vid nästa fullmäktigesammanträde. Kommunstyrelseförvaltningen ansvarar sedan för att begära in yttrande från andra förvaltningar om det krävs. Förvaltningen sammanställer ett förslag på motionsvar.

Kommunstyrelsen får ett förslag till motionssvar från förvaltningen. Detta motionsvar behandlas sedan på fullmäktiges sammanträde.

Mall för motionerWord

Kontaktcenter

Kontaktcenter hjälper dig med dina frågor om kommunens verksamheter. Kan vi inte svara på din fråga hjälper vi dig vidare till rätt person.