Brottsförebyggande arbete i Hallsbergs kommun

Kommunen arbetar brottsförebyggande för att skapa säkerhet både för invånare och kommunens medarbetare.

Kommunens policy för arbetet mot våldsbejakande extremism och social oro

Det breda förebyggande arbetet sker dagligen i våra verksamheter genom att vi arbetar med insatser för att förebygga ohälsa, missbruk och kriminalitet rent generellt och långsiktigt. ​

Kommunen arbetar med att utbilda och öva personal så att det finns medvetenhet om kännetecken på våldsbejakande extremism och att det finns kunskap och metoder för att kunna genomföra särskilda insatser när det behövs.​

Kommunen följer upp läget inom det brottsförebyggande området varje månad och samarbetar lokalt med polisen i Hallsberg, med länsstyrelsen i Örebro län, med Center för Våldsbejakande Extremism (CVE) och med Säkerhetspolisen (SÄPO).​

Vad är våldsbejakande extremism?

Våldsbejakande extremism omfattar radikaliseringsprocesser, hatbrott, otillåten påverkan, spridning av propaganda (klistermärken, klotter, symboler, bilder), självmarkerande extremistiska uttryck till exempel hälsningar, tatueringar, klädesplagg.

Våldsbejakande extremism handlar om att bejaka och bruka våld som medel för att förverkliga extrema ideologiska åsikter och idéer. Gemensamt för extremismmiljöerna är hatet och våldet. Det som skiljer dem åt är ideologierna.

Det är också ideologierna som skiljer miljöerna från andra typer av våldsutövande grupper i samhället. Tanken är fri i det demokratiska samhället, hur extrem den än är. Men våld som medel för att förverkliga extrema ideologiska tankar är brottsligt.

Definition på våldsbejakande extremism

”Individer, grupperingar och organisationer som hålls samman av en ideologi och betraktas som våldsbejakande genom att de utifrån denna förespråkar, främjar, eller utövar våld, hot, tvång eller annan allvarligt brottslighet för att uppnå förändringar i samhällsordningen; påverka beslutsfattandet eller myndighetsutövningen eller hindra enskilda individer från att utöva sina grundlagsfästa fri- och rättigheter” (Säkerhetspolisen 2019).

Kommunens arbete mot hot och våld

Nolltolerans mot hot och våld

Hallsbergs kommun arbetar utifrån värdeorden glädje, driv och öppenhet. Det ligger i hela kommunens, varje medarbetares och förtroendevalds intresse att arbete och uppdrag kan utföras med hög kvalitet i en miljö som är befriad från hot och våld. Med denna policy råder nolltolerans mot hot och våld. ​

Hot innebär att någon hotar, direkt eller förtäckt, att skada någon eller dennes egendom. Hot kan ske via telefon, sociala medier, direkt tilltal eller med hjälp av vapen eller tillhyggen.​

Våld är varje handling som är riktad mot en person och som genom denna handling fysiskt skadar eller psykiskt smärtar, skrämmer eller kränker.​

Nolltolerans mot hot och våld utgörs av ett systematiskt och förebyggande arbete som innebär att kommunen: ​

 • Tar avstånd från alla typer av hot och våld​
 • Bedriver ett aktivt och målinriktat arbete för att stävja hot och våld genom att:​
 • kartlägga och analysera varje verksamhet utifrån hot- och våldsperspektivet​
 • utforma handlings- och åtgärdsplaner​
 • följa upp effekter av vidtagna åtgärder​
 • ha rutiner för att hantera hot och våld - före, under och efter​
 • ha rutiner för att anmäla hot och våld.​
 • Utbildar och kompetensutvecklar medarbetare och förtroendevalda i hur hot och våldssituationer kan förebyggas och hanteras.

Vad är hot och våld

Våld och hot omfattar hot och våld mot tjänstepersoner och förtroendevalda, våld i nära relationer, hedersvåld, våldtäkter, gängbråk, misshandel med mera. Inom kategorin hot och våld ryms också kommentarer, muntligt eller skriftligt i mail eller på sociala medier av följande karaktärer:  

 • Hot och hat
 • kränkningar
 • Förtal eller personligt angrep
 • Hets mot folkgrupp
 • Sexistiska yttranden eller andra trakasserier
 • Våldsskildringar
 • Uppmaningar till brott
 • GIF-bilder som uppfattas som störande

När denna typ av kommentarer riktas till kommunen, till någon anställd i kommunen eller till kommunens politiker kommer det inte att besvaras eller behandlas på annat sätt än att: Din/er kommentar har polisanmälts för…. (exempelvis personligt angrepp eller kränkning).

Hot, hat och våld mot kommunens politiker betraktas som ett demokratibrott. Vi uppmuntrar yttrandefriheten och olika åsikter men vi tar helt avstånd från hot, hat och våld i samband med yttrandefriheten.

Filmer om hot och våld

Kommunens arbete med trygghet i det offentliga rummet

Med det offentliga rummet menas de platser i kommunen som är gemensamma och allmänna. Det ska vara tryggt och säkert att röra sig i Hallsbergs kommun.​

Kommunen arbetar med att bygga upp det säkra samhället. Det är ett långsiktigt arbete samtidigt som det är ett arbete i ständig förändring.

Övrigt brottsförebyggande arbete

Kommunen arbetar även med övriga brottsförebyggande arbeten, till exempel:

 • Integration. Omfattar social och kulturell integration i samhället.
 • ANDTS​​. Omfattar missbruk och olaga handel av alkohol, narkotika, droger, tobak, spel med mera.
 • Ohälsa och socialt utanförskap. Omfattar frånvaro från skolan, sjukskrivningar från jobbet, självmordstankar, arbetslöshet, ekonomisk oro, social oro, ensamhet hos pensionärer med mera.

Kontaktcenter

Kontaktcenter hjälper dig med dina frågor om kommunens verksamheter. Kan vi inte svara på din fråga hjälper vi dig vidare till rätt person.