Artikeln publicerades 13 april 2023

Underrättelse: Antagande av detaljplanen Samsala etapp 3, del av fastigheten Hallsbergs-Falla 1:9 i Hallsberg.

Kommunstyrelsen i Hallsbergs kommun beslutade den 11 april 2023 att anta detaljplanen för Samsala etapp 3, del av fastigheten Hallsbergs-Falla 1:9 i Hallsberg.

Detaljplanen vinner laga kraft tre veckor från den dag då antagandebeslut tillkännagivits på kommunens anslagstavla. Detta innebär att om detaljplanen inte blir överklagad kommer den att vinna laga kraft 2023-05-04. Detaljplanen blir då juridiskt bindande och styrande vid prövning av lov.

Antagandehandlingar för detaljplanen Samsala etapp 3, del av fastigheten Hallsbergs-Falla 1:9 i Hallsberg