Artikeln publicerades 15 november 2022

Underrättelse om att detaljplan för ett område norr om Tälleleden, del av fastigheten Ulvsätter 2:4 i Hallsberg vunnit laga kraft

Kommunstyrelsen i Hallsbergs kommun beslutade den 11 oktober 2022 att anta detaljplanen för rubricerat område.

Beslutet vann laga kraft den 2 november 2022.

Den som vill ha ersättning för skador på grund av detaljplanen enligt 14 kap. Plan- och bygglagen måste väcka talan om det vid fastighetsdomstolen inom två år. Tiden räknas från den dag planen vann laga kraft (se ovan). Om skadan rimligen inte kunde förutses inom den tiden får talan väckas senare.