Artikeln publicerades 16 maj 2022

Särskilt beslut om betydande miljöpåverkan - Detaljplan för Hallsbergs centrum 1:2 mfl.

Detaljplan för Hallsbergs Centrum 1:2 m.fl. Hallsberg, Hallsbergs
kommun, Örebro län.

Förslag till beslut

Kommunstyrelseförvaltningen bedömer att planen inte innebär betydande miljöpåverkan. En strategisk miljöbedömning, med tillhörande miljökonsekvensbeskrivning, ska därför inte utföras.

Sammanfattning

Sedan 1 januari 2018 gäller nytt 6 kapitel i miljöbalken. Lagstiftningen har blivit tydligare när det gäller miljöbedömningar. Undersökning (i praxis tidigare kallat behovsbedömning) är numera lagstadgad och det finns även ett krav på särskilt beslut i frågan om planen kan antas medföra betydande miljöpåverkan eller inte.

Hallsbergs kommun gör, baserat på undersökningen, bedömningen att den miljöpåverkan som planen kan ge upphov till är begränsad. Kommunen bedömer att planens genomförande inte riskerar att medföra betydande miljöpåverkan. Det innebär att en strategisk miljöbedömning, med tillhörande miljökonsekvensbeskrivning inte behöver göras. Beslutet grundas på Miljöbalken 6 kap och Miljöbedömningsförordningen (2017:966).

Länsstyrelsen delar kommunens bedömning.

Beslutsunderlag

Undersökning av betydande miljöpåverkan 2021-05-05
Samrådsyttrande från Länsstyrelsen 2021-06-16