Artikeln publicerades 26 april 2022

Underrättelse om antagande - Detaljplan för ett område Söder om Tälleleden, del av fastigheten Ulvsätter 2:4 m.fl.

Detaljplan för ett område Söder om Tälleleden, del av fastigheten Ulvsätter 2:4 m.fl., Hallsberg, Hallsbergs kommun, Örebro län

Efter genomförd granskning har ett granskningsutlåtande över inkommande yttranden sammanställts. Granskningsutlåtandet innehåller en redovisning av kommunens ställningstaganden med anledning av synpunkterna.

Detaljplanen kommer att behandlas för antagande vid kommunfullmäktiges sammanträde den 25 april 2022.

Övriga handlingar i ärendet finns tillgängliga i kommunhuset och här på webbplatsen.

Se planhandlingarna

Kommunstyrelseförvaltningen,
Sanda Madzo Planarkitekt