Artikeln publicerades 21 december 2021

Underrättelse om att detaljplan för del av Hallsbergs-Falla 1:9 har vunnit laga kraft

Kommunstyrelseförvaltningen i Hallsbergs kommun antog den 16 november 2021 detaljplanen för rubricerat område.

Beslutet vann laga kraft den 10 december 2021.

Laga kraft är en juridisk term som innebär att en dom eller ett beslut av en domstol eller en myndighet inte längre kan överklagas. Den som vill ha ersättning för skador på grund av detaljplanen enligt 14 kap. Plan- och bygglagen måste väcka talan om det vid fastighetsdomstolen inom två år. Tiden räknas från den dag planen vann laga kraft. Om skadan rimligen inte kunde förutses inom den tiden får talan väckas senare.