Artikeln publicerades 27 oktober 2021

Underrättelse: Detaljplan för Del av Hallsbergs-Falla 1:9, förskolan i söder, utställd för granskning

Ovanstående detaljplan i Hallsbergs kommun är utställd för granskning mellan 22 oktober och 5 november 2021.

Syftet med att ta fram en ny detaljplan är att möjliggöra nybyggnation av förskola i åtta avdelningar.

Antalet tillfälliga förskoleplatser ökar och enligt statistik finns behov även framöver i samband med att Hallsberg växer och att flera exploateringsområden är på gång. I dagsläget finns ingen planlagd mark som tillåter en förskola i den storleken som det finns behov av i centrala Hallsberg.

Området är beläget centralt i Hallsbergs tätort, cirka en km söder om centrum (Västra storgatan)
Planförslaget överensstämmer med kommunens översiktsplan.

Planförslaget finns tillgängligt i stadshuset samt på kommunens hemsida www.hallsberg.se/detaljplan.

Den som har synpunkter på förslaget ska skriftligen skicka dem till Kommunstyrelseförvaltningen, 694 80 Hallsberg eller e-post: samhallsbyggnad@hallsberg.se.

Synpunkter ska ha inkommit senast den 5 november 2021. Den som inte framfört skriftliga synpunkter då, kan förlora rätten att senare överklaga beslutet att anta detaljplanen.