Kommunal författningssamling och styrdokument

Dokument som styr den kommunala verksamheten.

Sök efter dokument efter

 • typ av dokument
 • ämnet de tillhör
 • vilken del av organisationen de gäller för
 • årtalet de antogs.

Den kommunala författningssamlingen

Kommunen är skyldig att publicera sina gällande föreskrifter på sin webbplats. Det ska göras på ett samlat sätt och regleras i kommunallagen (2017:725).

Du hittar de dokument som ingår i Hallsbergs kommuns författningssamling genom att välja Kommunal författningssamling under rubriken Typ av dokument i sökfunktionen.

Kommunens olika typer av styrdokument

Program

Ett program uttrycker önskvärd utveckling av verksamheten. Programmet ska tala om vad man vill uppnå.

Program beslutas av kommunfullmäktige. 

Plan

En plan innehåller en tydlig beskrivning om

 • vad som ska göras
 • när det ska göras
 • vem som ansvarar för genomförandet.

Om en plan kräver ett politiskt ställningstagande beslutas den av kommunstyrelsen eller ansvarig nämnd. I övriga fall beslutas den av ansvarig förvaltningschef.

Vissa planer av mer principiell karaktär ska fastställas av kommunfullmäktige. Det kan till exempel gälla kommunens översiktsplan och mer omfattande detaljplaner.

Policy

En policy anger kommunens förhållningssätt inom ett visst område. Den ska vara kortfattad.

Policyer beslutas av kommunfullmäktige.

Riktlinje

En riktlinje kan ses som en handbok som ger stöd för hur arbetsuppgifter ska utföras. En riktlinje ska vara på en sådan nivå att den lämnar utrymme för handläggaren att själv utforma detaljerna.

Riktlinjer beslutas av respektive nämnd.

Regel

Regler sätter exakta gränser för vårt handlande i olika situationer.

Regler beslutas av ansvarig chef.

Reglemente

Ett reglemente reglerar en nämnds ansvarsområden och uppgifter.

I ett reglemente regleras respektive nämnders ansvarsområden och uppgifter.
Reglementen fastställs kommunfullmäktige

Stadga/Lokal föreskrift

Lokala föreskrifter är lokala bestämmelser som kommunfullmäktige beslutar om enligt ordningslagen (1993:1617).

Sök dokument

Dokumenten filtreras automatiskt när du väljer en kategori eller gör en sökning.

Rensa filter

81 träffar

 1. Riktlinjer, köregler och avgifter för förskoleverksamhet och fritidshem.pdfPDF
  Riktlinje Taxa Kommunal författningssamling
  Storlek: 245.2kb
 2. Riktlinjer gällande mutor, otillbörliga förmåner och andra oegentligheter.pdfPDF
  Riktlinje
  Storlek: 562.4kb
 3. Riktlinjer och direktiv för telefoni.pdfPDF
  Riktlinje
  Storlek: 733.3kb
 4. Riktlinjer och taxa för kommunens arbete enligt lag (2018.2088) om tobak och liknande produkter.pdfPDF
  Taxa Kommunal författningssamling
  Storlek: 544.4kb
 5. Riktlinje vinterberedskap.pdfPDF
  Riktlinje
  Storlek: 154.1kb
 6. Risk- och sårbarhetsanalys.pdfPDF
  Övriga styrdokument
  Storlek: 1211.0kb
 7. Strategi för kompetensförsörjning.pdfPDF
  Övriga styrdokument
  Storlek: 552.0kb
 8. Taxa för miljöbalken, livsmedelslagen, lagen om animaliska biprodukter, strålskyddslagen och lagen om sprängämnesprekursorer.pdfPDF
  Taxa Kommunal författningssamling
  Storlek: 363.1kb
 9. Taxa för Plan- och Geodata.pdfPDF
  Taxa Kommunal författningssamling
  Storlek: 1392.8kb
 10. Taxa för ansökan om transportdispens.pdfPDF
  Taxa Kommunal författningssamling
  Storlek: 408.0kb
 11. Taxa för parkeringsövervakning.pdfPDF
  Taxa Kommunal författningssamling
  Storlek: 451.0kb
 12. Taxa för upplåtelse av offentlig plats.pdfPDF
  Taxa Kommunal författningssamling
  Storlek: 131.7kb
 13. Taxor och avgifter för kopior av allmän handling.pdfPDF
  Taxa Kommunal författningssamling
  Storlek: 512.8kb
 14. Telefonpolicy.pdfPDF
  Policy
  Storlek: 48.6kb
 15. Upphandlingspolicy.pdfPDF
  Policy
  Storlek: 37.1kb
 16. VA-policy.pdfPDF
  Policy
  Storlek: 726.4kb
 17. VA-policy.pdfPDF
  Övriga styrdokument
  Storlek: 241.7kb
 18. VA-taxa.pdfPDF
  Taxa Kommunal författningssamling
  Storlek: 769.8kb
 19. Äldreomsorgsplan.pdfPDF
  Plan
  Storlek: 1117.7kb
 20. Övergripande mål och inriktning för arbetet med krisberedskap och civilt försvar.pdfPDF
  Övriga styrdokument
  Storlek: 357.4kb

Kontaktcenter

Kontaktcenter hjälper dig med dina frågor om kommunens verksamheter. Kan vi inte svara på din fråga hjälper vi dig vidare till rätt person.