Kommunal författningssamling och styrdokument

Dokument som styr den kommunala verksamheten.

Sök efter dokument efter

 • typ av dokument
 • ämnet de tillhör
 • vilken del av organisationen de gäller för
 • årtalet de antogs.

Den kommunala författningssamlingen

Kommunen är skyldig att publicera sina gällande föreskrifter på sin webbplats. Det ska göras på ett samlat sätt och regleras i kommunallagen (2017:725).

Du hittar de dokument som ingår i Hallsbergs kommuns författningssamling genom att välja Kommunal författningssamling under rubriken Typ av dokument i sökfunktionen.

Kommunens olika typer av styrdokument

Program

Ett program uttrycker önskvärd utveckling av verksamheten. Programmet ska tala om vad man vill uppnå.

Program beslutas av kommunfullmäktige. 

Plan

En plan innehåller en tydlig beskrivning om

 • vad som ska göras
 • när det ska göras
 • vem som ansvarar för genomförandet.

Om en plan kräver ett politiskt ställningstagande beslutas den av kommunstyrelsen eller ansvarig nämnd. I övriga fall beslutas den av ansvarig förvaltningschef.

Vissa planer av mer principiell karaktär ska fastställas av kommunfullmäktige. Det kan till exempel gälla kommunens översiktsplan och mer omfattande detaljplaner.

Policy

En policy anger kommunens förhållningssätt inom ett visst område. Den ska vara kortfattad.

Policyer beslutas av kommunfullmäktige.

Riktlinje

En riktlinje kan ses som en handbok som ger stöd för hur arbetsuppgifter ska utföras. En riktlinje ska vara på en sådan nivå att den lämnar utrymme för handläggaren att själv utforma detaljerna.

Riktlinjer beslutas av respektive nämnd.

Regel

Regler sätter exakta gränser för vårt handlande i olika situationer.

Regler beslutas av ansvarig chef.

Reglemente

Ett reglemente reglerar en nämnds ansvarsområden och uppgifter.

I ett reglemente regleras respektive nämnders ansvarsområden och uppgifter.
Reglementen fastställs kommunfullmäktige

Stadga/Lokal föreskrift

Lokala föreskrifter är lokala bestämmelser som kommunfullmäktige beslutar om enligt ordningslagen (1993:1617).

Sök dokument

Dokumenten filtreras automatiskt när du väljer en kategori eller gör en sökning.

Rensa filter

81 träffar

 1. Informationshanteringsplan för kommunstyrelsen.pdfPDF
  Övriga styrdokument
  Storlek: 707.7kb
 2. Informationssäkerhetspolicy.pdfPDF
  Policy
  Storlek: 314.2kb
 3. Instruktion för kommundirektören.pdfPDF
  Övriga styrdokument
  Storlek: 385.7kb
 4. Kommunikationspolicy.pdfPDF
  Policy
  Storlek: 411.3kb
 5. Kostpolicy.pdfPDF
  Policy
  Storlek: 458.2kb
 6. Kulturplan.pdfPDF
  Plan
  Storlek: 255.4kb
 7. Lokala föreskrifter för att skydda människors hälsa och miljön.pdfPDF
  Lokal föreskrift Kommunal författningssamling
  Storlek: 1977.1kb
 8. Lokala ordningsföreskrifter för torghandel.pdfPDF
  Lokal föreskrift Kommunal författningssamling
  Storlek: 446.9kb
 9. Taxa för bygglov och strandskyddsdispens.pdfPDF
  Taxa Kommunal författningssamling
  Storlek: 1448.5kb
 10. Näringslivsplan.pdfPDF
  Plan
  Storlek: 441.1kb
 11. Policy för likabehandling.pdfPDF
  Policy
  Storlek: 472.2kb
 12. Policy mot hot och våld.pdfPDF
  Policy
  Storlek: 367.5kb
 13. Reglemente för Sydnärkes lönenämnd.pdfPDF
  Reglemente
  Storlek: 260.6kb
 14. Reglemente för bildningsnämnden.pdfPDF
  Reglemente
  Storlek: 419.8kb
 15. Reglemente för drift- och servicenämnden.pdfPDF
  Reglemente
  Storlek: 492.1kb
 16. Reglemente för kommunstyrelsen.pdfPDF
  Reglemente
  Storlek: 467.8kb
 17. Reglemente för krisledningsnämnden.pdfPDF
  Reglemente
  Storlek: 410.1kb
 18. Reglemente för myndighetsnämnden.pdfPDF
  Reglemente
  Storlek: 388.1kb
 19. Reglemente för revisionen.pdfPDF
  Reglemente
  Storlek: 522.2kb
 20. Reglemente för social- och arbetsmarknadsnämnden.pdfPDF
  Reglemente
  Storlek: 412.1kb

Kontaktcenter

Kontaktcenter hjälper dig med dina frågor om kommunens verksamheter. Kan vi inte svara på din fråga hjälper vi dig vidare till rätt person.