Arkivbildare

Se vilka arkivbildare som finns i kommunens arkiv och vilka handlingar som finns i arkiven.

Svennevads kommuns arkiv 1863-1951

Kommunalstämma protokoll vägfyrktalslängder.

Kommunfullmäktige protokoll.

Kommunalnämnden med bland annat protokoll, fyrktalslängder, mantalslängder, kommunalräkenskaper.

Barnavårdsnämnden protokoll, förteckning över barn som varit föremål för barnavårdsnämndens verksamhet, kassabok, mödrahjälpshandlingar.

Brandförsvaret handlingar.

Byggnadsnämnden protokoll, handlingar.

Familjebidragsnämnden kassabok.

Fattigvårdsstyrelsen protokoll, socialregister, handlingar, verifikationer.

Nykterhetsnämnden protokoll.

Pensionsnämnden protokoll, handlingar.

Bo kommuns arkiv 1862-1951

Kommunalstämma protokoll, kungörelser.

Kommunfullmäktige protokoll, handlingar.

Kommunalnämnden protokoll, utgående skrivelser, inkomstlängder, fastighetstaxeringslängd, mantalslängder, kassaböcker, fattigvårdens räkenskaper, debiterings och uppbördslängder.

Barnavårdsnämnden protokoll, förteckning över barnavårdsmannaskap, förteckning över fosterbarn, kassaböcker.

Brandkårsföreningen protokoll.

Brandkårstyrelsen protokoll, handlingar, verifikationer.

Familjebidragsnämnden kassaböcker.

Fattigvårdsstyrelsen protokoll, ålderdomshemmets personalliggare, socialregister, räkenskapsböcker.

Folkbiblioteksstyrelsen protokoll och handlingar.

Hälsovårdsnämnden protokoll, handlingar, kassaböcker.

Livsmedelsnämnd protokoll.

Nykterhetsnämnden protokoll.

Pensionsnämnden protokoll, ansökan om pension, register.

Valnämnden protokoll och handlingar.

Bo gods magasinkassa kassabok.

Bo Josefina sjukhus protokoll, kassabok, inventariebok.

Sköllersta kommun 1863-1951

Kommunalstämma protokoll, fyrktalslängder, handlingar.

Kommunfullmäktige protokoll.

Kommunalnämnden protokoll, brevdiarium, fastighetstaxeringslängder, röstlängder, bostadsräkning, taxeringslängder, handlingar, räkenskaper, debiterings och uppbördslängder.

Barnavårdsnämnden protokoll, förteckning över fosterbarn, faderskapserkännande, kassaböcker.

Brandstodskommitténs handlingar.

Fattigvårdsstyrelsen protokoll, förteckning över fattigvårdsunderstöd, handlingar, räkenskaper.

Hemhjälpsnämnden handlingar, verifikationer.

Hemsysterföreningen kassabok.

Hälsovårdsnämnden protokoll.

Nykterhetsnämnden protokoll, diarium, handlingar, kassabok.

Pensionsnämnden protokoll, förteckning över pensionstagare. Handlingar.

Sockenbibliotek protokoll, kassabok.

Valnämnden protokoll.

Sköllersta kommun 1952-1970

Kommunalfullmäktige protokoll, protokollsbilagor.

Kommunalnämnden protokoll, diarium, förtroendemän, mantalslängder, röstlängd, fastighetslängd, diarieförda handlingar, korrespondens, byggnadshandlingar, nöjesskattredovisning, personalakter, familjebidrag, elledningar, lönekort, huvudbok, dagböcker, verifikationer, fördelningskort, statistik.

Arbetslöshetsnämnden protokoll.

Barnavårdsnämnden protokoll, förteckning över barnavårdsmannaskap, fosterbarnshandlingar, bidragsförskott, husmoderssemester, barnbidrag, barnavårdsmannens räkenskaper, fördelningskort.

Biblioteksstyrelse protokoll, handlingar.

Bostadsstiftelse protokoll, handlingar, fördelningskort, bankgiro.

Brandstyrelsen protokoll, handlingar.

Byggnadskommittén för Hjortkvarns skola och lärarbostäder protokoll.

Fattigvårdsstyrelsen och socialnämnden protokoll, protokollsbilagor, diarium, socialregister, vårdtagare ålderdomshem, handlingar, ämnesordnade handlingar, postgirotalonger, statistik.

Hembygds- och kulturnämnd protokoll.

Styrelsen för Hjortkvarns läkardistrikt handlingar rörande läkartjänsten i Hjortkvarn.

Hälsovårdsnämnden protokoll, diarium, korrespondens.

Idrotts- och fritidsnämnden protokoll.

Konstisbanekommittén protokoll.

Lönenämnden protokoll, koncept, handlingar.

Nykterhetsnämnden protokoll, handlingar, ämnesordnade handlingar.

Pensionsnämnden protokoll, förteckning över pensionstagare, pensionsförteckningar, handlingar.

Polisdistrikt protokoll, handlingar, fördelningskort.

Fastighetsägarförening handlingar.

Samarbetsnämnd för Pålsboda blocket protokoll, handlingar.

Trafiksäkerhetskommittén protokoll och handlingar.

Åldringsvårdskommittén protokoll och handlingar.

Viby kommun 1863-1964

Kommunalstämma protokoll.

Kommunfullmäktige protokoll, protokollsbilagor, inkomna handlingar, revisionsberättelse, budgetredovisning.

Kommunalnämnd protokoll, protokollsbilagor, fryktalslängder, röstlängder, inventariebok, ämnesordnade handlingar, VA handlingar, byggnadshandlingar, lönekort, avlöningsjournaler, kassaböcker, verifikationer, uppbördslängder, fondräkenskaper, fördelningskort.

Arbetslöshetskommitté och nämnd protokoll, ämnesordnade handlingar, räkenskapsböcker, verifikationer.

Barnavårdsnämnd protokoll, räkenskaper, barnavårdsakter, verifikationer.

Biblioteksstyrelse protokoll.

Brandstodsförening protokoll, liggare över försäkringstagare, ämnesordnade handlingar, kassaböcker, debiteringslängder.

Brandstyrelse protokoll, kassabok, verifikationer, ämnesordnade handlingar.

Byggnadsnämnd protokoll, ämnesordnade handlingar.

Familjebidragsnämnd protokoll, avräkningskort, huvudbok, kassabok, verifikationer, utbetalningslistor.

Fattigvårdsstyrelsen och socialnämnden protokoll, avgående skrivelser, socialregister, ämnesordnade handlingar, kassaböcker, verifikationer, donationsfonders räkenskaper, statistik.

Nämnden för förebyggande tandvård protokoll och handlingar.

Gatunämnd protokoll, protokollsbilagor, VA handlingar och gatuarbeten.

Hemhjälpsnämnden protokoll, utredningsprotokoll, kassaböcker, verifikationer,

Hyresnämnden diarieförda handlingar, ämnesordnade handlingar.

Hälsovårdsnämnd protokoll, protokollsbilagor, utgående skrivelser, inkomna handlingar, kristidsnämnd och förbund protokoll, ansökan om stadsbidrag, räkenskaper.

Lönenämnd protokoll och bilagor.

Nykterhetsnämnd protokoll, fylleriförseelser, kassabok, verifikationer.

Pensionsnämnden protokoll, inkomna skrivelser, register över pensionstagare, Valberedningsnämnd protokoll, handlingar.

Vattenledningsförening protokoll och handlingar.

Vretstorps municipalsamhälle 1945-1955, ingår i Viby kommun

Municipalnämnd protokoll, verifikationer, kassaböcker.

Brandstyrelsen handlingar.

Byggnadsnämnd protokoll, statistik.

Gatunämnd protokoll.

Östansjö municipalsamhälle 1944-1955, ingår i Viby kommun

Municipalfullmäktige protokoll, protokollsbilagor.

Municipalnämnd protokoll, utgående skrivelser, huvudböcker, kassaböcker, verifikationer.

Brandstyrelse protokoll, handlingar, kassabok, verifikationer.

Byggnadsnämnd protokoll, ämnesordnade handlingar.

Gatunämnd protokoll.

Hälsovårdsnämnd protokoll.

Pålsboda municipalsamhälle 1942-1957

Municipalfullmäktige protokoll, handlingar.

Municipalnämnden protokoll, handlingar, räkenskaper, verifikationer, debiterings- och uppbördslängder.

Gatunämnd protokoll med bilagor, handlingar.

Hantverks och industriförening protokoll, handlingar, kassaböcker, verifikationer.

Hälsovårdsnämnden protokoll, diarium, diarieförda handlingar.

Hallsbergs socken och landskommun 1862-1962

Kommunalstämma protokoll, handlingar.

Kommunalfullmäktige protokoll, protokoll beredningsavdelningen, protokollsbilagor, förteckning över ledamöter, röstlängder.

Kommunalnämnd protokoll, brevkopior, protokollsbilagor, debiterings och uppbördslängder, pensionslängder, mantalslängder, fyrktalslängder, taxeringslängder, Handlingar rörande gator vatten och avlopp, övriga ämnesordnade handlingar, handlingar rörande ekonomi, huvudböcker, kassaböcker, fördelningsböcker, verifikationer.

Arbetslöshetsnämnd protokoll, avlöningslistor, kassaböcker, verifikationer.

Barnavårdsnämnd protokoll, sammandrag av räkenskaper, kassaböcker, Familjebidragsnämnden protokoll, ledamöter, kassaböcker, utbetalningar, räkenskaper.

Fattigvårdsstyrelsen protokoll, diarium, liggare för socialregister, understödsjournaler, förteckning över personer som erhållit fattigvårdsunderstöd, ämnesordnade handlingar, ålderdomshemmets byggnadshandlingar, räkenskaper, kassaböcker, verifikationer, folkbiblioteket protokoll och handlingar

Hemhjälpsnämnd protokoll, ämnesordnade handlingar, personalakter, kassabok, verifikationer.

Hyresnämnd protokoll.

Hälsovårdsnämnd protokoll, diarium, ämnesordnade handlingar, vatten- och avloppsanläggningar, byggnadshandlingar.

Kristidsnämnd protokoll, kassabok.

Lönenämnd protokoll, handlingar.

Nykterhetsnämnd protokoll, diarier, handlingar.

Pensionsnämnd protokoll, protokollsbilagor.

Valnämnd protokoll, handlingar.

Vattenverket protokoll, handlingar.

Hallsbergs municipalsamhälle 1890-1906

Municipalstyrelsen protokoll, register till protokoll, handlingar, räkenskaper, debiterings- och uppbördslängder.

Hallsbergs köpings arkiv 1907-1970

Kommunalstämman protokoll, diarium, register till protokoll, räkenskapssammandrag.

Kommunfullmäktige protokoll, valberedningsprotokoll, diarier till protokoll, register till röstlängder. Diarieförda handlingar, ämnesordnade handlingar, dossier.

Kommunalnämnden protokoll, tekniska kommitténs arbetsutskott protokoll, diarium, liggare över ledamöter, postböcker, inventarieböcker, hyresjournal, mantalslängder, diarieförda handlingar, korrespondens, personalakter, ansökan om bostads och familjebidrag.

pensionsbesked, lönelistor, lönekort, förmedlingsorganet protokoll, huvudbok, räkenskaper rörande stora hotellet, kassa och dagböcker, fördelningsböcker, verifikationer, kartor och ritningar, övriga handlingar.

Arbetslöshetskommittén och nämnden protokoll, diarium, handlingar, diarieförda handlingar, kassaböcker.

Barnavårdsnämnden protokoll, diarium, förteckning över barnavårdsmannaskap, förteckning över fosterbarn, diarieförda handlingar, allmänna barnbidrag, ansökningar om bidragsförskott, ansökan om ferieresor, polisrapporter, kassaböcker, barnavårdsstatistik, dagjournal, Brandstyrelsen protokoll, diarium, diarieförda handlingar.

Bostadsstiftelsen Knuten protokoll, kontrakt, räkenskaper, verifikationer, civilförsvarsnämnden protokoll, diarium, handlingar, ämnesordnade handlingar, verifikationer.

Luftskyddsledningen protokoll, protokollsbilagor.

Familjebidragsnämnden protokoll, handlingar.

Idrotts och fritidsnämnden protokoll, diarium, diarieförda handlingar.

Företagsnämnd/samarbetsnämnden protokoll.

Hemhjälpsnämnden protokoll, diarium, diarieförda handlingar.

Hyresnämnden protokoll, handlingar.

Hälsovårdsnämnden protokoll, internt diarium, diarieförda handlingar.

Industrinämnden protokoll och handlingar.

Kristidsnämnden protokoll, Biblioteksstyrelsen protokoll, diarielistor.

Lönenämnden protokoll, diarium, diarieförda handlingar.

Nykterhetsnämnden protokoll, diarium, kortregister över sprittilldelning, diarieförda handlingar, fylleriförseelser.

Park- och planteringsnämnden protokoll och handlingar.

Pensionsnämnden protokoll, handlingar, förteckning över pensionstagare.

Polisnämnden protokoll och handlingar.

Fattigvårdsstyrelsen och socialnämnden protokoll, diarium, liggare och register, handlingar, diarieförda handlingar, socialakter, ansökan om familjebidrag, huvudböcker, verifikationer, hemhjälpsrapporter.

Stiftelsen pensionärshem protokoll och handlingar, huvudböcker, verifikationer.

Trafiksäkerhetskommittén protokoll, diarium, diarieförda handlingar.

Kontakta Sydnärkes arkivenhet

E-post: arkiv@lekeberg.se
Telefon: 0585-489 70

Sydnärkes arkivenhet är ett samarbete mellan kommuner och kommunalförbund i Sydnärke. Personalen arbetar i Lekebergs kommun.

Kontaktcenter

Kontaktcenter hjälper dig med dina frågor om kommunens verksamheter. Kan vi inte svara på din fråga hjälper vi dig vidare till rätt person.