Hyr odlingslåda vid Bergööska huset

Anmäl intresse till odlingslåda, se vad det kostar och vilka villkor som gäller.

Är du intresserad av att odla men saknar trädgård eller balkong?

Du kan anmäla ditt intresse för att hyra en odlingslåda att odla eller plantera i. Lådorna står vid Bergööska huset. Vi på kommunen ser till att vatten och jord finns på plats. Fröer och plantor fixar du som odlare själv.

Lådorna som vi upplåter är på cirka 2,5 kvadratmeter och kostar 100 kronor per säsong att hyra.

Anmäl intresse senast 1 mars

Sista dag att anmäla intresse är den 1 mars. Du som hyrt föregående år har förtur.

Du anmäler ditt intresse genom att ringa eller skicka e-post. Ange ditt namn, adress och telefonnummer.

Telefon: 0582-68 50 00. Telefonnumret går till kommunens kontaktcenter. De kopplar dig vidare till planeringsingenjören.

E-post: drift.serviceforvaltningen@hallsberg.se

Riktlinjer för stadsnära odling

Intresset för stadsodling har ökat de senaste åren och väntas fortsätta öka. Dessa riktlinjer beskriver hur kommunen ska hantera frågor kring stadsnära odling. Riktlinjerna ska förhoppningsvis även uppmuntra fler till att odla samt underlätta dialogen mellan medborgare och kommunen.

Stadsnära odling bidrar till att göra städerna både mer hållbara och vackra. Odling bidrar till ett ökat kretslopp, som generar mer liv, samtidigt som växterna ger föda. Genom stadsodlingen lyfts det stora in i det lilla. Städerna och tätorterna utgör gynnsamma odlingsplatser.

En tätbebyggd miljö buffrar värme och gör temperaturen några grader högre än på landsbygden. I staden finns också skyddade lägen, som kan bidra till ett gynnsamt mikroklimat.

I Hallsbergs tätort finns idag en tillfällig stadsodling med ca 10 lådor. Kommunen tillhandahåller både lådor och jord.

Avgränsning

Riktlinjerna för stadsnära odling gäller bestämda platser där lådorna ska stå.

Varför stadsodling?

Skälen till att människan vill odla är många. Stadsnära odling kan ge personer med tid över, till exempel äldre eller arbetssökande, möjlighet att göra något produktivt. Stadsnära odling kan bidra till att:

 • Ge miljöombyte och bidra till utevistelse.
 • Öka den sociala gemenskapen.
 • Ge ekologiska och nyttiga grönsaker.
 • Bidra till mer kompost som går till kretsloppet.
 • Främja folkhälsan.
 • Bidra till en bättre miljö med minskat beroende av transporter.
 • Medföra välbefinnande och kreativitet.
 • Öka medborgarnas inflytande över stadsrummet.
 • Öka den biologiska mångfalden.
 • Upprätthålla kunskap om odling och ge ett ökat växtintresse.
 • Ha ett pedagogiskt syfte genom att sprida kunskap om odling och människans förhållande till mat.

För kommunens del kan stadsodlingen bidra till att invånarna får en bättre fysisk och psykisk hälsa. Den kan ge upplevelser och uppmuntra till aktivitet samt kan användas i ett pedagogiskt syfte. Stadsodlingen utgör en del i arbetet mot en hållbar utveckling. Genom att tillåta stadsodling tillgodoser kommunen medborgarnas önskemål

Utformning och skötsel

Odlingarna ska vara välskötta. Odlingarna får inte ge ett skräpigt intryck eller innehålla förfulande utrustning såsom tält mm.

De ska skapa aktivitet, som bidrar till att berika stadsmiljön.

Utformningen och skötsel ska regleras i avtal.

De odlingsområden som kommunen upplåter ska skötas på ett miljömässigt hållbart sätt, vilket betyder att kemiska bekämpningsmedel inte är tillåtna. All odling förutsätts vara ekologisk.

Lådorna som vi upplåter är på cirka 2,5 kvadratmeter och kostar 100 kronor per säsong att hyra.

Avtal

Ett skriftligt avtal ska upprättas mellan Hallsbergs kommun och odlande part. Odlingens utformning och skötsel ska regleras i avtalet. Ansvar för kostnader ska också regleras i avtalet.

Kontaktcenter

Kontaktcenter hjälper dig med dina frågor om kommunens verksamheter. Kan vi inte svara på din fråga hjälper vi dig vidare till rätt person.