Bilda förening

Se hur du startar en förening, vad som ska ingå i stadgarna och hur arbetet i föreningen går till.

Så kommer ni igång

Om att starta en idrottsförening på Riksidrottsförbundets webbplats Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Om att starta en ideell förening på Skatteverkets webbplats Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

1. Skriv stadgar

De personer som ska bilda föreningen skriver ett förslag till stadgar som fungerar som föreningens regler. I stadgarna ska det stå om föreningens ändamål, föreningens namn och hur beslut ska fattas. Exempel på innehåll i stadgar

2. Ha ett möte där föreningen ska bildas

På mötet ska följande beslutas och godkännas:

 • Föreningen har bildats.
 • Stadgarna har antagits.
 • Att en styrelse har valts,
 • och de som ingår i styrelsen.

Det är viktigt att skriva ett protokoll under mötet där det framgår att ovanstående punkter har beslutats av medlemmarna. Protokollet bör skrivas under av minst två personer, till exempel ordförande och sekreterare. Efter det har föreningen bildats och blivit en juridisk person.

3. Ansök om organisationsnummer

Det finns inget krav på att en ideell förening ska ha ett organisationsnummer. Däremot måste ni ha ett organisationsnummer om ni till exempel ska

 • hyra en lokal
 • starta ett bankkonto
 • ansöka om bidrag
 • utföra uppdrag åt företag eller kommuner.

Ansök om organisationsnummer för ideell förening på Skatteverkets webbplats Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

4. Skatteregistrera föreningen

Hos Skatteverket kan ni

4. Öppna ett bankkonto

Kassören ska öppna ett bankkonto. För att öppna kontot behövs ett justerat protokoll där det står

 • föreningens hela namn
 • vilka som sitter i styrelsen
 • vem som är firmatecknare.

5. Registrera föreningen i kommunens register

Registrera din förening

Möten

En förening är demokratisk. När man ska besluta om något har varje medlem en röst.

Årsmötet är det viktigaste mötet i föreningen. Där bestämmer medlemmarna

 • vilka som ska sitta i styrelsen
 • vad föreningen ska arbeta med.
 • om ändringar i stadgarna.

Mellan årsmötena kan man ha medlemsmöten om är det något viktigt man behöver besluta om tillsammans.

Styrelsen arbetar mellan årsmötena. Styrelsen måste göra som det står i stadgarna och det årsmötet bestämt.

Bidrag

Om bidrag till föreningar

Bokföring

För att alla ska se hur föreningen använder pengarna, är det viktigt att bokföringen fungerar bra. Pengar man får i bidrag för särskilda saker får man inte använda till annat. Kassören ska sköta bokföringen.

Ersättningar

Om föreningen betalar en medlem eller någon annan för ett arbete måste man oftast betala skatt och sociala avgifter. På Skatteverkets webbplats finns det information om detta.

Redovisa lön, ersättning, arbetsgivaravgift och skatteavdrag som ideell förening Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Styrelsen

Ordföranden

 • leder föreningens arbete
 • sammankallar och leder styrelsens möten.
 • Är firmatecknare tillsammans med kassören.

Vice ordföranden tar över ordförandens arbetsuppgifter om ordföranden inte kan närvara. Alla föreningar har inte en vice ordförande, men det är bra om det finns.

Sekreteraren

 • Skriver protokoll vid mötena.
 • Skickar brev till medlemmar och styrelse.
 • Har ordning på alla papper som kommer till föreningen.

Kassören

 • Sköter föreningens ekonomi
 • Är firmatecknare tillsammans med ordföranden.

Ledamöterna kan ha olika arbetsuppgifter. Det är styrelsen som bestämmer vilka.

Suppleanterna är ersättare för ledamöterna.

Valberedningen ska föreslå vilka som ska sitta i styrelsen.

Revisorerna ska kontrollera styrelsens arbete och bokföringen. De ska också kontrollera att föreningen har gjort det som medlemmarna har bestämt. Revisorerna skriver en rapport. Där ska de föreslå om styrelsen får ansvarsfrihet eller inte - alltså om styrelsen har skött sitt arbete.

Exempel på innehåll i stadgar

 • föreningens namn
 • sätesort, det vill säga den ort där styrelsen finns
 • ändamål
 • regler för hur verksamheten ska bedrivas
 • regler för medlemskap och uteslutning
 • uppgift om beslutande organ
 • regler för rösträtt och beslutsfattande
 • bestämmelser om styrelse, dess sammansättning (antal ledamöter och suppleanter), hur den väljs, beslutsfattande och så vidare
 • verksamhetsår och räkenskapsår
 • bestämmelser om revisor eller revisorer (antal, hur de utses och så vidare)
 • regler för ändring av stadgarna
 • regler för upplösning med angivande av vad som ska ske med kvarvarande tillgångar.

Det kan också vara bra att ha med:

 • vad som gäller för medlemsavgifter
 • regler för kallelse till möten
 • när årsmöte ska hållas
 • vilka frågor som ska behandlas på ett årsmöte
 • under vilka omständigheter extra föreningsmöte ska hållas.

Kontaktcenter

Kontaktcenter hjälper dig med dina frågor om kommunens verksamheter. Kan vi inte svara på din fråga hjälper vi dig vidare till rätt person.