Tillstånd för att gräva och schakta

Sök tillstånd för att gräva i kommunens mark. Se anvisningar för schaktningsarbeten.

Du måste söka tillstånd om du ska göra ett arbete som berör

 • gata eller väg
 • gång- och cykelbana
 • grönyta

Det kan till exempel gälla om du ska lägga ner eller byta

 • VA-ledningar
 • elkablar
 • telekablar

Arbetena ska utföras enligt särskilda regler. Du behöver göra en trafikanordningsplan (TA-plan) när du ska göra ett arbete som påverkar

 • gående
 • cyklande
 • fordonstrafik.

Kommunen återställer marken och tar en avgift för det enligt en särskild taxa.

Se alla godkända grävtillstånd i kommunen Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Sveriges kommuner och regioners handbok Gatuarbete i tätort Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Anvisningar för schaktningsarbeten i gatumark

Ladda ner anvisningarna som PDF Pdf, 111.7 kB, öppnas i nytt fönster.

Anmälan/beställning

1. Anmälan om schakt skall komma in till tekniska avdelningen minst 1 vecka före arbetets igångsättande.

2. Akuta behov av arbete i gatumark får påbörjas så snart som erfordras. Anmälan sänds in när arbetet påbörjas dock senast inom en vecka.

3. Om arbetet inskränker den normala trafiken skall detta meddelas polisen, räddningstjänsten samt landstingets ambulansfunktion.

4. Anmälan skall göras på särskild blankett, som även utgör beställning av gatans återställande.

Besiktning

5. Innan arbete påbörjas skall beställaren/entreprenören kalla till gemensam besiktning för att dokumentera befintliga förhållanden. (Vid behov) Vid utebliven besiktning kommer berörda ytor betraktas som felfria.

Schaktning

6. Schaktning, borrning, sprängning eller annat motsvarande arbetsmoment skall utföras från minsta möjliga yta. Försiktighet skall iakttagas på ytan då det gäller övrig beläggning, kantstenar, stolpar av skilda slag, fixpunkter, polygonpunkter, stompunkter, växtlighet, vattenavrinning med mera.

Även på djupet skall försiktighet iakttagas beträffande eventuella underjordiska VA-ledningar och kablar. Eventuella skador debiteras.

Arbeten i gator med hög trafikbelastning bör genomföras utan avbrott.

Schaktmassor

7. Uppschaktade massor bör som regel bortföras. Om trafikmängden är ringa och den allmänna trevnaden och framkomligheten inte påverkas kan massor uppläggas i anslutning till arbetsplatsen.

Trafiksäkerhetsåtgärder

8. För arbetet ansvarig beställare/entreprenör skall följa och underhålla de trafiksäkerhetsföreskrifter som gäller för arbete på väg. Trafikförordningen 1998:1276 kap 12 §1. Vägarbeten utmärks i enlighet med Vägmärkesförordningen.

9. Den berättigade framkomligheten för allmänheten, affärsinnehavare, närboende med flera skall beaktas vid arbetets genomförande. Detta gäller även vid uppställning/uppläggning av bodar, maskiner, redskap, arbetsmaterial med mera.

Ansvar

10. För arbetet ansvarig beställare/entreprenör skall gentemot tekniska avdelningen, övriga verk samt tredje man svara för all skada, som kan uppkomma till följd av arbetet.

Renhållning

11. Om gatudelar nedsmutsas till följd av lastning eller transporter av schaktmassor med mera skall för arbetet ansvarig förvaltning eller företag snarast rengöra gatan. Om rengöring inte utförs förbehåller sig tekniska avdelningen rätten att rengöra gatan samt att debitera förvaltning eller företag.

Snöröjning och sandning

12. För arbetet ansvarig förvaltning eller företag är skyldig att utföra snöröjning och sandning på provisorisk förbifart för gång- och cykeltrafik i anslutning till arbetsplatsen.

Återställning

13. Ansvarig beställare/entreprenör skall omgående meddela tekniska avdelningen när arbetet är slutfört. Därefter skall, vid behov, en gemensam besiktning och uppmätning utföras av tekniska avdelningen och beställaren.

Vid kvarvarande beläggningsbredder mindre eller lika med 50 centimeter skall beläggningen avlägsnas av grävande verk alt. vid återställning. Kostnader debiteras beställaren/entreprenören.

Grusunderhåll

14. Beställaren av gatureparationen svarar för grusunderhåll i en månad efter att beställning gjorts.

15. Vid återställning skall bra massor användas – dåliga bytas ut. Stor sten eller asfaltkakor får absolut inte förekomma i återfyllnads-material. Återställande av överbyggnad exklusive beläggning utföres av beställaren/entreprenören enligt gällande normer för dimensionering av överbyggnad. Se nedan.

Överbyggnaden dimensioneras efter trafikintensitet samt belastning och indelas i fem grupper.

Grupper

Grupp

Typ av gata

Årsmedeldygnstrafik, ÅDT

1

Genomfartsgata

Mer än 10 000 ÅDT

2

Huvudgata, uppsamlingsgata och industrigata

2 500 - 10 000 ÅDT

3

Lokalgata

Mindre än 2 500 ÅDT

4

Gång- och cykelväg

-

5

Gångbana

-

Dimensionering av överbyggnad

Material

Grupp


1

2

3

4

5

5

Betongplattor inklusive sättsand

-

-

-

-

-

80 mm

Asfaltbetong (ABT/ABS)

40 mm

40 mm

40 mm

40 mm

35 mm

-

Asfaltgrus (AG)

150 mm

110 mm

50 mm

-

-

-

Bärlager

80 mm

80 mm

80 mm

110 mm

115 mm

80 mm

Förstärkningslager bergkross

630 mm

570 mm

530 mm

250 mm

200 mm

200 mm

Geotextil (bruksklass)

3

3

3

3

-

-

Totalt

900 mm

800 mm

700 mm

400 mm

350 mm

350 mm

Packning

16. All återfyllning och överbyggnad packas så att sättningar elimineras. Packningsarbetet skall utföras enligt ATB VÄG.

17. Om överbyggnaden utförs på ett felaktigt sätt kommer tekniska avdelningen att ombesörja urgrävning och utföra ny överbyggnad, varvid beställaren debiteras samtliga kostnader.

18. Den som utför ett schaktningsarbete som fordrar uppbrytning av kantsten, plattor och dylikt, får själva ordna med upplagsplats. Vid i anspråkstagande av allmän platsmark kontakta Polismyndigheten.

19. Bifogade prislista indexregleras enligt entreprenadindex E84 beläggningsarbeten 241 med basindex oktober 1989.

Ansök i Geomatikk

Handläggningstiden för din ansökan är tio arbetsdagar. Du gör din ansökan i e-tjänsten Geomatikk. Du behöver först skapa ett användarkonto.

Skapa ett användarkonto som privatperson Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Skapa ett användarkonto som företag eller organisation Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

När kontot är skapat kan du göra din ansökan.

Gör en ansökan i Geomatikk Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Trafikanordningsplan, TA-plan

När du gör din ansökan e-tjänsten Geomatikk kan du också göra TA-planen där.

I TA-planen ska det ingå

 • Kontaktuppgifter till entreprenörer.
 • Föreskrifter, ritningar, skisser, foton eller liknande som visar hur vägmärken och skyddsanordningar ska placeras för att
  • underlätta för trafiken
  • förhindra olyckor
  • skydda de som arbetar på eller intill vägen.

Du får inte påbörja arbetet innan TA-planen är godkänd. Kommunen godkänner planen i Geomatikk.

Avgifter

Kommunen återställer marken och tar en avgift för det.

Gräva och schakta i vattenskyddsområden

Vattenskyddsområden i Hallsbergs kommun

Om du ska göra ett schaktarbete i ett vattenskyddsområde behöver du ha tillstånd från Länsstyrelsen.

Ansök om tillstånd att gräva och schakta i vattenskyddsområde på Länsstyrelsens webbplats. Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

I vissa fall behöver du också ha tillstånd från Drift- och servicenämnden i Hallsbergs kommun. Kontakta kommunens miljöenhet om du har frågor.

Kontakta miljöenheten i Kumla

Telefon: 0582-68 50 00
E-post: miljoenheten@kumla.se

Telefonnumret går till kommunens kontaktcenter. De kopplar dig vidare till miljöenheten i Kumla kommun.

Hallsbergs kommun och Kumla kommun samarbetar inom miljö- och byggområdet. Personalen arbetar i Kumla.

Kontaktcenter

Kontaktcenter hjälper dig med dina frågor om kommunens verksamheter. Kan vi inte svara på din fråga hjälper vi dig vidare till rätt person.