Skyltar

Läs om skyltar på fastigheter och trottoarpratare. Beställ plats på infartstavlor och industriområdestavlor.

Industriområdestavlor

Kommunen har industriområdesinformation i de största industriområdena i kommunen. Skyltarna är till för att företag ska synas och för att underlätta för transporter att hitta.

Skyltarna finns i

  • Brunnskullens industriområde i Hallsberg
  • Ulvsätters industriområde i Hallsberg
  • Hässlebergs industriområde i Hallsberg
  • Östra industriområdet i Pålsboda
  • Västra industriområdet i Pålsboda.

Beställ plats på industriområdesskylt

Om du som företag vill vara med på en industriområdestavla kontaktar du kommunen som beställer skylten och monterar den. Texten på skylten kan antingen bestå av företagets logotyp eller företagets namn i valfritt teckensnitt. Logotyper ska skickas in i eps-format. Kostnaden beror på skyltens storlek.

Sätta upp en ny industriområdesskylt

Om det finns önskemål från flera företag i ett och samma industriområde kan ytterligare informationstavlor sättas upp. Det kan i så fall krävas bygglov.

Bygglov för skyltar

Kontakta gatu- och trafikingenjören

Fredrik Brenkle
Telefon: 0582-68 50 97
E-post: fredrik.brenkle@hallsberg.se

Kontakta trafikhandläggaren

Catrin Bratt
Telefon: 0582-68 50 38
E-post: catrin.bratt@hallsberg.se

Annonsera om evenemang på orternas infartsskyltar

Vid infarterna till kommunens tätorter finns skyltar där du kan annonsera ditt evenemang.

Beställ plats på kommunens infartsskyltar

Skyltning på fastigheter

Skyltning på fastigheter kräver alltid fastighetsägarens tillstånd och ibland även bygglov.

Om bygglov för skyltar och ljusanordningar

Trottoarpratare, reklam- och evenemangsskyltning

Så kallade trottoarpratare och annan reklamskyltning kräver tillstånd om den ska sättas upp på annat än anvisade allmänna skyltplatser. Tillståndet söks hos Polisen. Det kan också krävas bygglov.

Tillstånd för reklamskyltar

Otillåten skyltning

Skyltning kan kräva tillstånd och bygglov

Skyltning som inte har tillstånd strider mot ordningslagen. Polisen och kommunen ska godkänna skyltningen för att förhindra att den

  • är farlig ur trafiksäkerhetssynpunkt
  • förhindrar underhållsarbeten och snöröjning
  • minskar tillgängligheten för funktionsnedsatta
  • stör stadsbilden.

Det kan hända om du sätter upp en otillåten skylt

Skylten kan plockas bort
Om kommunen upptäcker skyltning som saknar tillstånd kommer man i första hand att kontakta den som ansvarar för skyltningen. Kommunen kräver då att den tas bort omedelbart.

Om ingen ansvarig kan nås eller om den ansvarige inte följer uppmaningen kan skyltningen komma att plockas ned av kommunen.

En olovlig skylt kan bli ett tillsynsärende hos bygglovsenheten
Om skylten kräver bygglov och har satts upp olovligt blir det också ett tillsynsärende hos kommunens bygglovsenhet. Skylten räknas då som ett så kallat svartbygge.

Om att bygga utan lov - svartbygge

Den otillåtna skyltningen kan polisanmälas
Otillåten skyltning kan också komma att anmälas till polisen som ett brott mot ordningslagen.

Nedplockade skyltar förvaras på gatukontoret

Nedplockad skyltning förvaras vid Kommunaltekniska huset på Tegelgatan 2 i Hallsberg, tills dess att ansvarig hämtat den, dock längst 6 månader. Kommunen kommer att fakturera den ansvarige sina kostnader för nedtagningen av skyltarna.

Kontaktcenter

Kontaktcenter hjälper dig med dina frågor om kommunens verksamheter. Kan vi inte svara på din fråga hjälper vi dig vidare till rätt person.