Pågående detaljplanearbeten

Få information om de detaljplaner som kommunen arbetar med att ta fram just nu.

En detaljplan kan omfatta en tomt, ett kvarter eller ett större område. En detaljplan anger bland annat vad marken får användas till. En detaljplan kan också till exempel ange hur höga byggnader får vara, hur stor del av marken som får bebyggas och var gator och vägar ska gå.

Läs om hur det går till att ta fram en detaljplan på Boverkets webbplats. Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Samsala etapp 3, del av fastigheten Hallsbergs-Falla 1:9 i Hallsberg

Skävi 1:73 och 1:74, Vretstorp, Hallsbergs kommun

Syfte

Syftet med att ta fram en ny detaljplan är att möjliggöra en förskola på fastigheten Skävi 1:73 och 1:74.

En av tre delar av förskolan som ligger på fastigheten Skävi 1:74 har idag permanent lov och övriga två delar har tidsbegränsat lov. Gällande detaljplan medger bostäder och handel i tre våningar. För att förskolan ska bli planenlig, behövs en planändring i form av ny detaljplan för aktuellt område.

Antagande

Detaljplanen antogs den 31 maj 2022.

Handlingar

Underrättelse och protokoll - antagande Pdf, 354 kB, öppnas i nytt fönster.

Plankarta - antagande Pdf, 976.8 kB, öppnas i nytt fönster.

Planbeskrivning - antagande Pdf, 3.6 MB, öppnas i nytt fönster.

Granskningsutlåtande Pdf, 461.7 kB, öppnas i nytt fönster.

Samrådsredogörelse Pdf, 781.8 kB, öppnas i nytt fönster.

Bilaga 1 Bullerutredning Pdf, 13.5 MB, öppnas i nytt fönster.

Bilaga 1.1 Uppdaterad bullerberäkning Pdf, 2.3 MB, öppnas i nytt fönster.

Bilaga 2 Riskbedömning Pdf, 1.9 MB, öppnas i nytt fönster.

Hallsbergs centrum 1:2 med flera

Syfte

Syftet med detaljplanen är att möjliggöra för centrumändamål (C), samt besöksanläggning (R). Infarten till fastigheten kommer att planläggas på del av fastigheten Hallsbergs centrum 1:1 som GATA1. Detta för att säkerställa att Hallsbergs centrum 1:2 kan fortsätta nyttja denna in- och utfart i framtiden.

Antagande

Kommunstyrelsen i Hallsbergs kommun beslutade den 2022-05-31 att anta detaljplanen för rubricerat område.

Detaljplanen vinner laga kraft tre veckor från den dag då antagandebeslut tillkännagivits på kommunens anslagstavla.

Detta innebär att om detaljplanen inte blir överklagad kommer den att vinna laga kraft 2022-06-27. Detaljplanen blir då juridiskt bindande och styrande vid prövning av lov.

Handlingar

Hallsbergs centrum 1:2 med flera - Planbeskrivning antagande Pdf, 1.6 MB, öppnas i nytt fönster.

Hallsbergs centrum 1:2 med flera - Plankarta antagande Pdf, 288.3 kB, öppnas i nytt fönster.

Hallsbergs centrum 1:2 med flera - Samrådsredogörelse Pdf, 238.1 kB, öppnas i nytt fönster.

Hallsbergs centrum 1:2 med flera Underrättelse om antagande Pdf, 227.8 kB, öppnas i nytt fönster.

Luftprovtagning på tidigare kemtvätt i Hallsberg Pdf, 604.6 kB, öppnas i nytt fönster.

Särskilt beslut om miljöpåverkan Pdf, 493.6 kB, öppnas i nytt fönster.

Kontakt

Mustafa Akrami, planarkitekt
Telefon: 019-58 94 05
E-post: mustafa.akrami@kumla.se

Lilla Älberg - Tomta 1:17 med flera i Hallsberg

Syfte

Planens huvudsyfte är att utvidga verksamhetsområdet där postsorteringsterminalen är belägen mot väster.

Samråd

Detaljplanen var på samråd 16 april - 7 maj 2015.

Kontakta samhällsbyggnadschefen

Marianne Christiansen
Telefon: 0582-68 51 55
E-post: marianne.christiansen@hallsberg.se

Kontaktcenter

Kontaktcenter hjälper dig med dina frågor om kommunens verksamheter. Kan vi inte svara på din fråga hjälper vi dig vidare till rätt person.