Pågående detaljplanearbeten

Få information om de detaljplaner som kommunen arbetar med att ta fram just nu.

En detaljplan kan omfatta en tomt, ett kvarter eller ett större område. En detaljplan anger bland annat vad marken får användas till. En detaljplan kan också till exempel ange hur höga byggnader får vara, hur stor del av marken som får bebyggas och var gator och vägar ska gå.

Läs om hur det går till att ta fram en detaljplan på Boverkets webbplats. Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Detaljplan för ÄDP 18-HAL-112, Förslag till ändring av stadsplanen för del av Hallsberg (Kv. Sätterhög, Tacktorp m.fl. Hallsberg

Syfte

En ändring av rubricerad detaljplan syftar till att justera prickmark inom berörd fastighet för att möjliggöra för byggnation av garage samt tvätthall. Ändringen av detaljplan ska även se över relevanta egenskapsbestämmelser för att uppfylla dagens lagkrav på byggstandard med mera.

Planändringen är förenlig med gällande detaljplans syfte och påverkar inte övriga planbestämmelser.

Samråd

Kommunstyrelsensarbetsutskott beslutade den 22 maj 2023 att detaljplaneförslaget skulle skickas på samråd till berörda.

Den som har synpunkter på förslaget ska skriftligen skicka dem till Kommunstyrelseförvaltningen, 694 80 Hallsberg eller e-post: kommun@hallsberg.se.

Sista inlämningsdagen för synpunkter är den 30 juni 2023.

Fastighetsägare ombeds informera eventuella bostadsrättsinnehavare, hyresgäster, boende och arrendatorer om innehållet i denna skrivelse.

Endast den som framfört skriftliga synpunkter som inte blivit tillgodosedda har rätt att överklaga detaljplanen enligt plan- och bygglagen 13 kap 11§.

Om du har frågor angående detaljplanen är du välkommen att kontakta Emma Isaksson: 019-589405, emma.isaksson@kumla.se

Samrådshandlingar

Plankarta - ÄDP 18-HAL-112 Öppnas i nytt fönster.

Planbeskrivning - ÄDP 18-HAL-112 Pdf, 2.6 MB, öppnas i nytt fönster.

Fastighetsförteckning - ÄDP 18-HAL-112 Pdf, 137.1 kB, öppnas i nytt fönster.

Följebrev - ÄDP 18-HAL-112 Pdf, 184.2 kB, öppnas i nytt fönster.

Samsala etapp 3, del av fastigheten Hallsbergs-Falla 1:9 i Hallsberg

Syfte

Detaljplanens syfte är att möjliggöra bostadsbebyggelse i norra Samsala, sydöstra Hallsberg.

Antagande

Kommunstyrelsen i Hallsbergs kommun beslutade den 11 april 2023 att anta detaljplanen för Samsala etapp 3, del av fastigheten Hallsbergs-Falla 1:9 i Hallsberg.

Detaljplanen vinner laga kraft tre veckor från den dag då antagandebeslut tillkännagivits på kommunens anslagstavla. Detta innebär att om detaljplanen inte blir överklagad kommer den att vinna laga kraft 2023-05-04. Detaljplanen blir då juridiskt bindande och styrande vid prövning av lov.

Antagandehandlingar

Plankarta - Samsala etapp 3 Pdf, 1.8 MB, öppnas i nytt fönster.

Planbeskrivning - Samsala etapp 3 Pdf, 3.3 MB, öppnas i nytt fönster.

Granskningsutlåtande - Samsala etapp 3 Pdf, 654.3 kB, öppnas i nytt fönster.

Slutrapport, dagvattenutredning - Samsala etapp 3 Pdf, 4.6 MB, öppnas i nytt fönster.

Bilaga - Föreningsbelastning Samsala etapp 3 Pdf, 566.9 kB, öppnas i nytt fönster.

Fastighetsförteckning - Samsala etapp 3 Pdf, 102.5 kB, öppnas i nytt fönster.

Underrättelse, antagande - Samsala etapp 3 Pdf, 233.5 kB, öppnas i nytt fönster.

Protokollsutdrag - § 16, kommunstyrelsens sammanträden 23-04-11 Pdf, 158.3 kB, öppnas i nytt fönster.

Granskning

Detaljplanen var utställd för granskning mellan den 2 december och den 23 december 2022.

Samråd

Detaljplanen var ute på samråd mellan den 1 april och 25 april 2022.

Lilla Älberg - Tomta 1:17 med flera i Hallsberg

Syfte

Planens huvudsyfte är att utvidga verksamhetsområdet där postsorteringsterminalen är belägen mot väster.

Samråd

Detaljplanen var på samråd 16 april - 7 maj 2015.

Kontakta samhällsbyggnadschefen

Marianne Christiansen
Telefon: 0582-68 51 55
E-post: marianne.christiansen@hallsberg.se

Kontaktcenter

Kontaktcenter hjälper dig med dina frågor om kommunens verksamheter. Kan vi inte svara på din fråga hjälper vi dig vidare till rätt person.