Pågående detaljplanearbeten

Få information om de detaljplaner som kommunen arbetar med att ta fram just nu.

En detaljplan kan omfatta en tomt, ett kvarter eller ett större område. En detaljplan anger bland annat vad marken får användas till. En detaljplan kan också till exempel ange hur höga byggnader får vara, hur stor del av marken som får bebyggas och var gator och vägar ska gå.

Läs om hur det går till att ta fram en detaljplan på Boverkets webbplats. Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Ändring av detaljplan för ett område norr om Tälleleden, del av fastigheten Ulvsätter 2:4 i Hallsberg

Syfte

Syftet med ändringen är att möjliggöra en större företagsetablering där en ändring krävs för att få en enhetlig struktur. Planändringen är förenlig med gällande detaljplans syfte och påverkar inte övriga planbestämmelser.

Gällande detaljplan syftar till att möjliggöra utbyggnad av ett industriområde för lager och industribyggnader med behov av närhet till, men utan direktanslutning till järnväg. Gällande detaljplan har inte genomförts i sin helhet ännu och i samband med att det finns ett aktuellt etableringsintresse inom planområdet behöver detaljplanen ändras för att anpassas till den efterfrågan som är idag. Ändringen skulle dessutom ge en enhetlig kvartersmarksstruktur.

Området är beläget i västra Hallsberg, norr om Tälleleden. Området begränsas av kommungränsen mot Kumla kommun i norr och väster.

Detaljplaneändringen strider inte mot gällande översiktsplan.

Samråd

Samrådet pågår mellan 8 – 22 september 2022.

Handlingar

Gällande plankarta 1861-P149  Pdf, 1.8 MB.

Gällande planbeskrivning 1861-P149 Pdf, 2.3 MB.

Gällande plankarta med markerad ändring Pdf, 5.7 MB.

Kompletterande planbeskrivning Pdf, 2.9 MB.

Plankarta 1:500 (A2) Pdf, 1.2 MB.

Undersökning av betydande miljöpåverkan Pdf, 1.2 MB.

Bilaga 1. Översiktlig dagvattenutredning Tälle, VAP Pdf, 4.9 MB.

Samsala etapp 3, del av fastigheten Hallsbergs-Falla 1:9 i Hallsberg

Lilla Älberg - Tomta 1:17 med flera i Hallsberg

Syfte

Planens huvudsyfte är att utvidga verksamhetsområdet där postsorteringsterminalen är belägen mot väster.

Samråd

Detaljplanen var på samråd 16 april - 7 maj 2015.

Kontakta samhällsbyggnadschefen

Marianne Christiansen
Telefon: 0582-68 51 55
E-post: marianne.christiansen@hallsberg.se

Kontaktcenter

Kontaktcenter hjälper dig med dina frågor om kommunens verksamheter. Kan vi inte svara på din fråga hjälper vi dig vidare till rätt person.