Pågående detaljplanearbeten

Få information om de detaljplaner som kommunen arbetar med att ta fram just nu.

En detaljplan kan omfatta en tomt, ett kvarter eller ett större område. En detaljplan anger bland annat vad marken får användas till. En detaljplan kan också till exempel ange hur höga byggnader får vara, hur stor del av marken som får bebyggas och var gator och vägar ska gå.

Läs om hur det går till att ta fram en detaljplan på Boverkets webbplats. Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Detaljplan för Rala 1:19, etapp IV i Hallsberg

Syfte

Syftet med detaljplanen är att möjliggöra etablering av verksamheter, kontor, handel och service i nordöstra Hallsberg och fortsätta utbyggnaden av befintligt verksamhetsområde.

Det finns tre planlagda etapper av verksamhetsområdet i Rala sedan tidigare. Hallsbergs kommun tog under början av år 2021 fram en förstudie på aktuell etapp inom fastigheten Rala 1:19 som en fortsättning på tidigare etapper.

Planområdet är beläget i den nordöstra delen av Hallsbergs tätort. Området begränsas av befintligt verksamhetsområde med bland annat Dollarstore och Samzeliigatan/Lv 529 i väster. Planområdet gränsar till Kumla kommun i norr. Hallsbergs kommun äger den berörda fastigheten, Rala 1:19.

I Hallsbergs kommuns översiktsplan, antagen den 28 november 2016 av kommunfullmäktige, redovisas Rala-området som ett utvecklingsområde för verksamheter. Detaljplanens syfte överensstämmer med översiktsplanens intentioner.

Samråd

Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutade den 20 juni 2023 att detaljplaneförslaget skulle skickas på samråd till berörda.

Sista inlämningsdagen för synpunkter var den 14 augusti 2023.

Endast den som framfört skriftliga synpunkter som inte blivit tillgodosedda har rätt att överklaga detaljplanen enligt plan- och bygglagen 13 kap 11§.

Samrådshandlingar

Plankarta Rala IV Pdf, 19.2 MB, öppnas i nytt fönster.

Planbeskrivning Rala IV Pdf, 3.9 MB, öppnas i nytt fönster.

Undersökning av betydande miljöpåverkan Rala IV Pdf, 387.9 kB, öppnas i nytt fönster.

Bilaga 1. Dagvattenutredning Rala IV Pdf, 9.8 MB, öppnas i nytt fönster.

Bilaga 2. Trafikutredning Rala IV Pdf, 2.2 MB, öppnas i nytt fönster.

Fastighetsförteckning Rala IV Pdf, 156.3 kB, öppnas i nytt fönster.

Kontakt

Sanda Madzo: sanda.madzo@kumla.se

Planenheten i Kumla: 019-58 80 00

Hallsbergs kommun och Kumla kommun samarbetar inom bygg- och miljöområdet. Personalen arbetar i Kumla.

Detaljplan för ÄDP 18-HAL-112, Förslag till ändring av stadsplanen för del av Hallsberg (Kv. Sätterhög, Tacktorp m.fl. Hallsberg

Syfte

En ändring av rubricerad detaljplan syftar till att justera prickmark inom berörd fastighet för att möjliggöra för byggnation av garage samt tvätthall. Ändringen av detaljplan ska även se över relevanta egenskapsbestämmelser för att uppfylla dagens lagkrav på byggstandard med mera.

Planändringen är förenlig med gällande detaljplans syfte och påverkar inte övriga planbestämmelser.

Antagande

Detaljplan för ” ÄDP 18-HAL-112, Förslag till ändring av stadsplanen för del av Hallsberg (Kv. Sätterhög, Tacktorp m.fl.) Hallsberg, Hallsbergs kommun, Örebro län.

Kommunstyrelsen i Hallsbergs kommun beslutade 12 september att anta detaljplanen för rubricerat område.

Detaljplanen vinner laga kraft tre veckor från den dag då antagandebeslut tillkännagivits på kommunens anslagstavla. Detta innebär att om detaljplanen inte blir överklagad kommer den att vinna laga kraft 5 oktober 2023. Detaljplanen blir då juridiskt bindande och styrande vid prövning av lov.

Antagandehandlingar

Planbeskrivning - ÄDP 18-HAL-112 Pdf, 2.4 MB, öppnas i nytt fönster.

Plankarta - ÄDP 18-HAL-112 Pdf, 58.4 MB, öppnas i nytt fönster.

Granskningsutlåtande ÄDP-HAL-112 Pdf, 337.3 kB, öppnas i nytt fönster.

Fastighetsförteckning - ÄDP 18-HAL-112 Pdf, 135.9 kB, öppnas i nytt fönster.

18-HAL-112 Pdf, 1.5 MB, öppnas i nytt fönster.

Samråd

Detaljplanen var ute på samråd mellan den 22 maj och 30 juni 2023.

Kontakt

Emma Isaksson: emma.isaksson@kumla.se, 019-58 94 05

Hallsbergs kommun och Kumla kommun samarbetar inom bygg- och miljöområdet. Personalen arbetar i Kumla.

Kontakta samhällsbyggnadschefen

Marianne Christiansen
Telefon: 0582-68 51 55
E-post: marianne.christiansen@hallsberg.se

Kontaktcenter

Kontaktcenter hjälper dig med dina frågor om kommunens verksamheter. Kan vi inte svara på din fråga hjälper vi dig vidare till rätt person.