Pågående detaljplanearbeten

Få information om de detaljplaner som kommunen arbetar med att ta fram just nu.

En detaljplan kan omfatta en tomt, ett kvarter eller ett större område. En detaljplan anger bland annat vad marken får användas till. En detaljplan kan också till exempel ange hur höga byggnader får vara, hur stor del av marken som får bebyggas och var gator och vägar ska gå.

Läs om hur det går till att ta fram en detaljplan på Boverkets webbplats.länk till annan webbplats

Upphävande av del av detaljplan för Hallsbergsterminalen, fastigheten Stora Älberg 2:2

Syfte

Syftet med att upphäva del av gällande detaljplan för Hallsbergsterminalen (DP 1861‐P10) är att möjliggöra för Trafikverkets utbyggnad av dubbelspår mellan Hallsberg och Stenkumla.

Samråd

Detaljplanen är ute på samråd mellan den 12 april och 3 maj 2021.

Samrådshandlingar

Upphävande av del av gällande detaljplan för Hallsbergsterminalen - planhandlingarPDF

Upphävande av del av gällande detaljplan för Hallsbergsterminalen - upphävandekartaPDF

Kontakt

Beatrice Rimmi, planarkitekt
Telefon: 019-58 89 04
E-post: beatrice.rimmi@kumla.se

Del av Kvarsätter 1:4

Syfte

Syftet med att ta fram en ny detaljplan är att skapa en kvartersstruktur för bostäder, möjliggöra avstyckning av arrendetomter samt tillskapa ytterligare byggrätter.

Samråd

Detaljplanen är på samråd 12 april - 3 maj 2021.

Samrådshandlingar

Del av Kvarsätter 1:4 - planbeskrivningPDF

Del av Kvarsätter 1:4 - plankartaPDF

Presentation av planförslaget

På grund av pandemin kommer vi inte att genomföra några fysiska samrådsmöten. Nedan finns en film där vi förklarar planförslaget mer i detalj.

Informationsfilm - presentation av planförslaget

Ställ dina frågor direkt till oss digitalt

Under två tillfällen ges du möjlighet att ställa dina frågor till planhandläggarna digitalt via Teams. Titta gärna igenom informationsfilmen före.

Du kan behöva ladda ned Teams-appen. Den är gratis att ladda ned.

Så lämnar du synpunkter

Om du har synpunkter på förslaget kan du skicka dessa via brev eller e-post.

Postadress:
Kommunstyrelseförvaltningen
694 80 Hallsberg

E-post:
kommun@hallsberg.se

Kontakt

Linnea Hagenbjörk, planarkitekt
Telefon: 019-58 94 05
E-post: linnea.hagenbjork@kumla.se

Jessica Bäckman, planarkitekt
Telefon:019-58 81 79
E-post: jessica.backman@kumla.se

Lilla Älberg - Tomta 1:17 m fl. Hallsberg

Syfte

Planens huvudsyfte är att utvidga verksamhetsområdet där postsorteringsterminalen är belägen mot väster.

Samråd

Detaljplanen var på samråd 16 april - 7 maj 2015.

Ett nytt industriområde väster om Hallsbergsterminalen, del av fastigheten Ulvsätter 2:4 i Hallsberg

Syfte

Planområdet ingår i det område som i översiktsplanen utpekas som Logistikcentrum. Logistikcentrum skyltas numera från E20 och Rv 50.

Syftet med detaljplanen är att tillskapa ett område för terminal-, lager- och industriverksamhet väster om Hallsbergsterminalen. Detta nya industriområde ska tillgodose ett behov av att kunna erbjuda storskaliga tomter för logistikföretag med närheten till Hallsbergsterminalen, Hallsbergs rangerbangård, E20 och Rv 50.

Samråd

Detaljplanen var på samråd under februari 2014.

Samrådshandlingar

Kontakta samhällsbyggnadschefen

Marianne Christiansen
Telefon: 0582-68 51 55
E-post: marianne.christiansen@hallsberg.se

Kontaktcenter

Kontaktcenter hjälper dig med dina frågor om kommunens verksamheter. Kan vi inte svara på din fråga hjälper vi dig vidare till rätt person.