Pågående detaljplanearbeten

Få information om de detaljplaner som kommunen arbetar med att ta fram just nu.

En detaljplan kan omfatta en tomt, ett kvarter eller ett större område. En detaljplan anger bland annat vad marken får användas till. En detaljplan kan också till exempel ange hur höga byggnader får vara, hur stor del av marken som får bebyggas och var gator och vägar ska gå.

Läs om hur det går till att ta fram en detaljplan på Boverkets webbplats. Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Del av Hallsbergs-Falla 1:9, Hallsberg – ny förskola i södra Hallsberg

Syfte

Syftet med att ta fram en ny detaljplan är att möjliggöra nybyggnation av förskola i åtta avdelningar.

Samråd

Detaljplanen är ute på samråd mellan den 5 juli – 13 augusti 2021.

Samrådshandlingar

Plankarta Pdf, 418 kB.

Samrådshandlingar Pdf, 4.9 MB.

Bilaga 1 - Trafikbullerutredning Pdf, 10.7 MB.

Detaljplan för Dåstorp 1:28

Syfte

Detaljplanens syfte är att möjliggöra en padelhall genom att ändra användningen till verksamheter (Z).

Samråd

Detaljplanen är ute på samråd mellan den 2 juli - 23 juli.

Samrådshandlingar

Dåstorp 1.28 - detaljplan Pdf, 1.9 MB.

Dåstorp 1.28 - plankarta Pdf, 282.9 kB.

Kontakt

Jessica Bäckman, planarkitekt
Telefon:019-58 81 79
E-post: jessica.backman@kumla.se

Hallsbergs centrum 1:2 med flera

Syfte

Syftet med detaljplanen är att möjliggöra för centrumändamål (C), samt besöksanläggning (R). Infarten till fastigheten kommer att planläggas på del av fastigheten Hallsbergs centrum 1:1 som GATA1. Detta för att säkerställa att Hallsbergs centrum 1:2 kan fortsätta nyttja denna in- och utfart i framtiden.

Bearbetning inför antagande

Detaljplanen var ute på samråd mellan den 31 maj- 21 juni 2021. Nu bearbetas detaljplanen inför antagande.

Samrådshandlingar

Hallsbergs centrum 1:2 med flera - planbeskrivning Pdf, 1.9 MB.

Hallsbergs centrum 1:2 med flera - Plankarta Pdf, 354.3 kB.

Luftprovtagning på tidigare kemtvätt i Hallsberg Pdf, 604.6 kB.

Kontakt

Jessica Bäckman, planarkitekt
Telefon:019-58 81 79
E-post: jessica.backman@kumla.se

Del av Kvarsätter 1:4

Syfte

Syftet med att ta fram en ny detaljplan är att skapa en kvartersstruktur för bostäder, möjliggöra avstyckning av arrendetomter samt tillskapa ytterligare byggrätter.

Bearbetning inför granskning

Detaljplanen var ute på samråd mellan den 12 april - 3 maj 2021. Nu bearbetas detaljplanen inför granskning.

Samrådshandlingar

Del av Kvarsätter 1:4 - planbeskrivning Pdf, 13 MB.

Del av Kvarsätter 1:4 - plankarta Pdf, 622.4 kB.

Presentation av planförslaget

På grund av pandemin kommer vi inte att genomföra några fysiska samrådsmöten. Nedan finns en film där vi förklarar planförslaget mer i detalj.

Informationsfilm - presentation av planförslaget

Så lämnar du synpunkter

Om du har synpunkter på förslaget kan du skicka dessa via brev eller e-post.

Postadress:
Kommunstyrelseförvaltningen
694 80 Hallsberg

E-post:
kommun@hallsberg.se

Kontakt

Linnea Hagenbjörk, planarkitekt
Telefon: 019-58 94 05
E-post: linnea.hagenbjork@kumla.se

Jessica Bäckman, planarkitekt
Telefon:019-58 81 79
E-post: jessica.backman@kumla.se

Lilla Älberg - Tomta 1:17 m fl. Hallsberg

Syfte

Planens huvudsyfte är att utvidga verksamhetsområdet där postsorteringsterminalen är belägen mot väster.

Samråd

Detaljplanen var på samråd 16 april - 7 maj 2015.

Ett nytt industriområde väster om Hallsbergsterminalen, del av fastigheten Ulvsätter 2:4 i Hallsberg

Syfte

Planområdet ingår i det område som i översiktsplanen utpekas som Logistikcentrum. Logistikcentrum skyltas numera från E20 och Rv 50.

Syftet med detaljplanen är att tillskapa ett område för terminal-, lager- och industriverksamhet väster om Hallsbergsterminalen. Detta nya industriområde ska tillgodose ett behov av att kunna erbjuda storskaliga tomter för logistikföretag med närheten till Hallsbergsterminalen, Hallsbergs rangerbangård, E20 och Rv 50.

Samråd

Detaljplanen var på samråd under februari 2014.

Samrådshandlingar

Kontakta samhällsbyggnadschefen

Marianne Christiansen
Telefon: 0582-68 51 55
E-post: marianne.christiansen@hallsberg.se

Kontaktcenter

Kontaktcenter hjälper dig med dina frågor om kommunens verksamheter. Kan vi inte svara på din fråga hjälper vi dig vidare till rätt person.