Centrumplan Hallsberg

Läs och tyck till kring nya Centrumplanen för Hallsberg - framtidsbilden för hur centrala Hallsberg kan se ut 2040.

Just nu arbetar vi fram en centrumplan som ska beskriva hur centrala Hallsberg kan se ut 2040.
Centrumplanen ska bli ett strategiskt och vägledande dokument som beskriver den övergripande riktningen i frågor som rör utvecklingen av Hallsbergs centrum.

Läs hela dialogversionen av dokumentet Centrumplan HallsbergPDF

Framtidsbild år 2040

  • Grönt, socialt och unikt.
  • Småstad, modernt utbud, goda tågförbindelser.
  • Nya företag och 1 000 nya invånare.
  • Nya och förbättrade kopplingar överbrygger järnvägen.
  • Nya kontor och arbetsplatser vid spåret.
  • Varierat bostadsutbud.
Områden för Centrumplanen att tycka till kring

Bild: Framtidsbild över Hallsbergs centrum.

Södra planteringen

Hur vill du att Södra planteringen ska se ut i framtiden?

Området omfattar Allégatan, Rösättersbäcken (Puttlabäcken) och Södra Allén.

Förslag 1 - "Ett vardagsrum för fler"

Här finns mycket attraktiva lägen för centralt belägna bostäder som i avsnitt skulle kunna ge det överstora stadsrummet en intimare karaktär och skapa en mer omväxlande och intressant miljö. Dock innebär förslaget att grönskan försvinner där husen placeras och det sammanhängande grönstråket bryts. Husen kan placeras på pelare för att inte privatisera marken närmast Rösättersbäcken och för hänsyn till översvämningsproblematiken. Genom inslag av ny bebyggelse längs Södra planteringen kan Södra allén få en mer gatulik karaktär i vissa delar.

Illustration_förslag i centrumplanen för utveckling av området kring Rörsätterbäcken i Hallsberg

Förslag 2 - "Grön oas"

Södra planteringen skulle kunna utvecklas med fokus på det gröna, stadens linjära park med en serie av mötesplatser med överlappande aktiviteter och funktioner som sport, lek, konst, kultur och platser för vila och uppehåll. Anpassningen av stråket och olika aktiviteter kan utvecklas succesivt efter behov och årstid. Parkeringsytor kan minskas och grönytor återställas.

Illustration - framtidsbild utveckling längs med Rörsätterbäcken i Hallsberg

Förslag 3 - "Varför välja"

Större delen av Södra planteringen skulle kunna utvecklas med fokus på det gröna, med fler mötesplatser och aktivitetsytor. Några utvalda platser skulle kunna bebyggas med bostäder, förslagsvis i anslutning till Stortorget där ny bebyggelse även föreslås i söder.

Illustration framtidsbild utveckling av Rörsätterbäcken i Hallsberg

Kvarteret Bokbindaren, Rörmokaren

Hur vill du att området ska se ut i framtiden?

Området omfattar ytorna sydost om Alléskolan, längs Transtensgatan.

Förslag 1 - "Stenstaden"

Längs Transstensgatan reser sig byggnader med fyra våningar likt en klassisk stenstad. Gatan är bred med trädplanteringar som mynnar ut i ett torg i områdets södra del. Lägre byggnader i två våningar finns utmed tvärgatorna. Byggnaderna är främst flerbostadshus. I förslaget ryms 660 bostäder.

Illustration över centrumplanens förslag på nytt bostadsområde i Hallsberg

Bildtext: Illustration över "stenstaden".

Förslag 2 - "Varierade staden"

Här blandas byggnader i två, fyra och sju våningar. Ekoplatsen avslutas med en elvavåningsbyggnad i fonden. Byggnaderna är placerade för att minimera skuggbildning på innergårdarna. Samtliga kvarter har en högre sjuvåningsbyggnad. Likt stenstadsförslaget är gatorna bredare och torgytorna större för att balansera den större skalan. I förslaget ryms 700 bostäder.

Illustration - framtidsbild utveckling längs med Rörsätterbäcken i Hallsberg

Bildtext: Illustration över "varierade staden".

Vi vill ha dina synpunkter!

Kanske håller du med oss? Kanske är du av en helt annan uppfattning? Eller är det något vi glömt? Vi vill veta vad du tycker! Dina åsikter är viktiga.

Under perioden 9 december 2019 – 31 januari 2020 är centrumplanen ute på dialog. Centrumplanen finns även tillgänglig på Hallsbergs bibliotek under hela perioden.

Lämna synpunkter via formulär

Sista dag att lämna dina synpunkter är den 31 januari 2020.

Södra planteringen
Södra planteringenRösta på det alternativ du tycker bäst om.
Kvarteret Bokbindaren, Rörmokaren
Kvarteret Bokbindaren, Rörmokaren


Rösta på det alternativet du tycker bäst om.

Beskriv hur du skulle utveckla centrum och vilken del/område det handlar om.

Lämna synpunkter via e-post eller brev

E-post: kommun@hallsberg.se

Postadress: Hallsbergs kommun, 694 80 Hallsberg.

Träffa planarkitekterna - ställ frågor och kom med synpunkter

  • Cityhuset 10 december klockan 11.00-14.00
  • Hallsbergs Station, i Stationshuset, 12 december klockan 07.00-10.00

Arbetet efter dialogen

Efter dialogen kommer vi gå igenom inkomna synpunkter och ta ställning till dem samtidigt som vi
utvecklar förslaget. Centrumplanen kommer sedan beslutas i kommunfullmäktige och efter det vara
vägledande i framtida utveckling av Hallsbergs centrum.

Vid frågor om centrumplanen, kontakta:

Linnea Hagenbjörk, planeringsarkitekt för Kumla och Hallsbergs kommun
Telefon: 019-58 94 05
E-post: linnea.hagenbjork@kumla.se

Gustav Hellund, planeringsarkitekt för Kumla och Hallsbergs kommun
Telefon: 019-58 81 20
E-post: gustav.hellund@kumla.se

Kontaktcenter

Kontaktcenter hjälper dig med dina frågor om kommunens verksamheter. Kan vi inte svara på din fråga hjälper vi dig vidare till rätt person.