Svartbygge - bygga utan lov

Läs om så kallade svartbyggen. Se vad som händer om du bygger eller river utan lov, eller börjar använda ditt bygge innan du fått slutbesked.

Det händer om du bygger olovligt

Du får betala en byggsanktionsavgift

Om du gör en åtgärd som räknas som olovlig får du betala en avgift, en så kallad byggsanktionsavgift. Du måste betala avgiften även om du inte visste att det du gjorde var fel.

Du kan behöva riva det du byggt

Om du inte kan beviljas bygglov i efterhand kan du behöva riva det du byggt. Det kallas för ett rättelseföreläggande. Det kan till exempel hända om det du har byggt strider mot detaljplanen som gäller för området.

Det här räknas som olovligt byggande

Att göra en åtgärd utan att söka lov eller göra en anmälan

Det räknas som olovligt byggande om du inte söker lov eller gör en anmälan innan du genomför en åtgärd som kräver

 • bygglov
 • marklov
 • rivningslov
 • anmälan om ej bygglovspliktig åtgärd.

Att påbörja en åtgärd innan du har fått startbesked

Om du har sökt bygglov eller gjort en anmälan måste du få ett startbesked för att få påbörja din åtgärd.

Om du börjar innan du fått startbeskedet räknas det som olovligt byggande. Det kan till exempel vara att du

 • börja bygga ett nytt hus
 • börjar med en tillbyggnad
 • sätter upp ett plank
 • sätter upp en skylt
 • installerar en kamin
 • river en byggnad eller en del av en byggnad
 • gör en markåtgärd inom ett område med detaljplan eller områdesbestämmelser. Till exempel schaktar, fäller träd eller planterar skog.
 • påbörjar vissa andra åtgärder som kräver lov eller anmälan

Att börja använda något innan du fått slutbesked

Om du har sökt bygglov eller gjort en anmälan måste du få ett slutbesked för att få börja använda det du byggt eller installerat. Om du börjar använda det innan du fått slutbeskedet räknas det som olovligt byggande.

Det kan till exempel vara att du börjar använda

 • ett nybyggt hus
 • en tillbyggnad
 • ett attefallshus
 • en eldstad
 • någon annan anläggning

Att använda en motordriven anordning på ett felaktigt sätt

Det räknas som olovligt att använda en motordriven anläggning på fel sätt. Till exempel att använda en hiss eller någon annan motordriven anläggning i strid mot användningsförbud eller i strid mot vissa villkor för användningen.

Ansöka om lov i efterhand

Du kan ansöka om lov i efterhand om det är sannolikt att du kommer att få lovet beviljat. Lovet prövas på samma sätt som alla andra lov.

När du söker lov i efterhand får du både betala för prövningen av lovet och byggsanktionsavgiften.

Kommunen är tillsynsmyndighet

Kommunen är tillsynsmyndighet och ska övervaka att bygglagstiftningen följs. Kommunen kan få kännedom om ett svartbygge genom

 • en anmälan från en privatperson
 • en anmälan från en annan myndighet
 • att en handläggare på bygglovsenheten upptäcker något olovligt och startar ett ärende.

Kontakta bygglovsenheten i Kumla

Telefon, servicecenter: 019-58 80 00
E-post: bygglovsenheten@kumla.se

Hallsbergs kommun och Kumla kommun samarbetar inom bygg- och miljöområdet. Personalen arbetar i Kumla.

Kontaktcenter

Kontaktcenter hjälper dig med dina frågor om kommunens verksamheter. Kan vi inte svara på din fråga hjälper vi dig vidare till rätt person.