Solcellspaneler och solfångare

Du kan behöva söka bygglov för att sätta upp solceller eller solfångare.

Förberedelser inför din ansökan om bygglov

Ansök i tid och var förberedd

Sök bygglovet i god tid innan du planerar att påbörja ditt projekt. Handläggningstiderna kan variera under året. Om du ansöker i tid kan du vara säker på att du får ett beslut innan du tänkt börja bygga.

Förbered din ansökan genom att ta fram alla ritningar och handlingar som krävs.

Ta reda på hur detaljplanen för området ser ut

Om du bor inom detaljplanerat område behöver du veta hur detaljplanen ser ut. En detaljplan beskriver bland annat

  • vad som får byggas i ett område
  • hur stora byggnaderna får vara.

Om du ska bygga där det gäller speciella regler

På landsbygden

Om att bygga på landsbygden.

Nära din tomtgräns

Om du vill bygga nära din tomtgräns.

I område med strandskydd

Om dispens från strandskydd

Exempel på avgifter

Flera saker påverkar hur mycket ditt ärende kommer att kosta. De här avgifterna är bara exempel.

Ändring, med tekniskt samråd: 12 362 kr.

Ändring, utan tekniskt samråd: 7 947 kr.

Figur som visar stegen i processen: Ansökan, bygglov, startbesked, byggstart och slutbesked

Handlingar du ska skicka med i din ansökan

Handläggningen går fortare och enklare om

  • handlingarna du skickar in är fackmässigt utförda och fullständiga.
  • du skickar med fotografier och illustrationer.

Ansökningsblankett

Ska vara ifylld och undertecknad.

Fasadritning

I skala 1:100. Ska visa solcellspanelernas eller solfångarnas läge.

Förslag till kontrollplan

En kontrollplan innehåller en sammanställning av vilka kontroller av bygget som ska göras.

Läs mer om kontrollplaner och se exempel.

Mer om ritningarna och handlingarna

Läs om de olika typerna av ritningar och handlingar.

När kommunen har fått din ansökan händer följande:

  • Vi registrerar din ansökan och du får du ett mottagningsbevis.
  • Ärenden delas ut till handläggare två gånger i veckan. Handläggaren som får ditt ärende blir din kontaktperson.
  • Vi gör en första granskning av ditt ärende. Om det saknas något kommer vi att höra av oss till dig med vad du ska komplettera.
  • Vi granskar ditt ärende utifrån bygglagstiftning, normer och gällande detaljplan.
  • När ditt ärende är komplett får du ett brev som talar om detta.
  • Om någon behöver få chans att få yttra sig över din ansökan har de två veckor på sig att svara. Det kan till exempel vara kommunens miljöenhet eller en granne.

Beslut om bygglov

Inom 10 veckor från att ditt ärende är komplett ska du ha ett beslut. Ibland kan vi behöva besluta om att förlänga handläggningstiden, den får förlängas högst 10 veckor.

Därför är det bra att du lämnar in det som krävs från början, då får du ett beslut snabbare.

Vi beslutar utifrån alla underlag som lagts till ärendet. Du eller någon som har fått yttra sig i ärendet har rätt att överklaga beslutet. Om beslutet inte överklagas vinner det laga kraft efter fyra veckor.

Startbesked

När alla de tekniska handlingarna samt kontrollplan finns och är kompletta fattar din handläggare beslut om startbesked.

Tänk på att om du börjar bygga innan du får ett startbesked blir du skyldig att betala byggsanktionsavgift, eller att återställa byggnationen.

Byggstart

När du har fått ditt startbesked ska dessutom bygglovet ha vunnit laga kraft innan du får börja bygga.

Boverkets information om laga kraft för lov. Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Slutbesked

När bygget är klart och du vill ha ett slutbesked ska du skicka in den signerade och daterade kontrollplanen.

Den är vårt underlag för att kunna göra ett beslut om slutbesked.

Om du flyttar in eller börjar använda det du byggt innan du fått slutbesked blir du skyldig att betala byggsanktionsavgift.

Kontakta bygglovsenheten i Kumla

Telefon, kontaktcenter: 0582-68 50 00
E-post: dos@hallsberg.se

Telefontider

Måndag till fredag klockan 13.00 - 14.30

Ha dina uppgifter redo när du ringer

När du ringer behöver du uppge namn, telefonnummer, e-post, fastighetsbeteckning och vad ditt ärende gäller. Handläggaren tar fram underlag och förbereder sig innan hen ringer upp dig.

Hallsbergs kommun och Kumla kommun samarbetar inom bygg- och miljöområdet. Personalen arbetar i Kumla.

Kontaktcenter

Kontaktcenter hjälper dig med dina frågor om kommunens verksamheter. Kan vi inte svara på din fråga hjälper vi dig vidare till rätt person.