Bygga till ett en- eller tvåbostadshus

Om du ska bygga ut ditt hus, bygga en inglasad altan eller ett skärmtak ska du söka bygglov eller göra en anmälan.

Innehåll på sidan

Då behöver du inte söka bygglov

Bygga till med högst 15 kvadratmeter

Om du gör en tillbyggnad på högst 15 kvadratmeter kan det räknas som en attefallsåtgärd. Du behöver inte söka bygglov men ska göra en anmälan.

Gör en anmälan för attefallsåtgärd.

Bygga skärmtak eller inglasad altan

Om ditt skärmtak räknas som en tillbyggnad ska du söka bygglov. Vissa skärmtak är bygglovsbefriade, det innebär att du får bygga dem utan att söka bygglov.

Det gäller för att ett skärmtak ska vara bygglovsbefriat

Ska du bygga en inglasad altan kan den också räknas som en tillbyggnad.

Det här gäller för att en altan ska vara bygglovsbefriad

Om du ska glasa in en befintlig altan räknas det istället som en fasadändring.

Om bygglov för ändringar på fasaden

Exempel på avgifter

Flera saker påverkar hur mycket ditt ärende kommer att kosta. De här avgifterna är bara exempel.

Bygga till en huvudbyggnad, med tekniskt samråd: 14 464 kr.

Bygga till en huvudbyggnad, utan tekniskt samråd: 9 944 kr.

Förberedelser inför din ansökan om bygglov

Ansök i god tid

Sök bygglov i god tid innan du planerar att påbörja ditt projekt. Handläggningstiderna kan variera under året. Om du ansöker i tid kan du vara säker på att du får ett beslut innan du tänkt börja bygga.

Förbered din ansökan

Förbered din ansökan genom att ta fram alla ritningar och handlingar som krävs.

Handläggningen går fortare och enklare om

 • handlingarna du skickar in är fackmässigt utförda och fullständiga.
 • du skickar med fotografier och illustrationer.

Ta reda på hur detaljplanen för området ser ut

Om du bor inom detaljplanerat område behöver du veta hur detaljplanen ser ut. En detaljplan beskriver bland annat

 • vad som får byggas i ett område
 • hur stora byggnaderna får vara.

Om du ska bygga där det gäller speciella regler - ta reda på vad som gäller

På landsbygden

Om att bygga på landsbygden.

Nära din tomtgräns

Om du vill bygga nära din tomtgräns.

I område med strandskydd

Om dispens från strandskydd

Handlingar du ska skicka med i din ansökan

Ansökningsblankett

Ska vara ifylld och undertecknad.

Situationsplan

I skala 1:500. Situationsplanen ska visa

 • tillbyggnadens placering på tomten
 • mått på tillbyggnaden
 • mått till tomtgränser.

Planritning

I skala 1:100. Ska visa tillbyggnadens rumsindelning rakt ovanifrån.

Fasadritning

I skala 1:100. Ska visa tillbyggnadens yttre utseende.

Sektionsritning

I skala 1:100. Ska visa tillbyggnaden i genomskärning med rumshöjder.

Andra handlingar kan behövas

I undantagsfall kan ytterligare handlingar komma att behövas. Har du frågor kontakta oss gärna innan du skickar in din ansökan.

Mer om ritningarna och handlingarna

Läs om de olika typerna av ritningar och handlingar.

Inom 10 veckor från att ditt ärende är komplett ska du ha ett beslut. Ibland kan vi behöva besluta om att förlänga handläggningstiden, den får förlängas högst 10 veckor.

Därför är det bra att du lämnar in det som krävs från början, då får du ett beslut snabbare.

Vi beslutar utifrån alla underlag som lagts till ärendet. Du eller någon som har fått yttra sig i ärendet har rätt att överklaga beslutet. Om beslutet inte överklagas vinner det laga kraft efter fyra veckor.

Beslut om bygglov

När kommunen har fått din ansökan händer följande:

 • Vi registrerar din ansökan och skickar ett mottagningsbevis till dig.
 • Ärenden delas ut till handläggare två gånger i veckan. Handläggaren som får ditt ärende blir din kontaktperson.
 • Vi gör en första granskning av ditt ärende. Om det saknas något kommer vi att höra av oss till dig med vad du ska komplettera.
 • Vi granskar ditt ärende utifrån bygglagstiftning, normer och gällande detaljplan.
 • När ditt ärende är komplett får du ett brev som talar om detta.
 • Om någon behöver få chans att få yttra sig över din ansökan har de två veckor på sig att svara. Det kan till exempel vara kommunens miljöenhet eller en granne.

Så fortsätter ditt ärende om byggnationen kräver tekniskt samråd

Figur som visar stegen i processen för att söka bygglov: ansökan, bygglov, tekniskt samråd, startbesked, byggstart, arbetsplatsbesök, slutsamråd och slutbesked.

Tekniskt samråd

Efter att du har fått ett beslut om bygglov behöver du lämna in tekniska handlingar och en kontrollplan. Dessa finns listade i ditt beslut om bygglov.

Vi vill ha de tekniska handlingarna en vecka innan vi ska ha det tekniska samrådet.

Ett tekniskt samråd är ett möte där du som är byggherre, din kontrollansvariga och vår handläggare deltar.

På mötet går vi igenom hela byggnationen från ritningar till färdigt hus, Vi går till exempel igenom

 • hur arbetet ska planeras och organiseras
 • om det är något speciellt för dig att tänka på
 • kontrollplanen.

På mötet bestämmer vi

 • villkoren för att få påbörja byggnadsarbetet
 • tid för arbetsplatsbesök
 • vad som krävs för att du ska få börja använda byggnaden.

Startbesked

När alla de tekniska handlingarna finns och är kompletta fattar din handläggare beslut om startbesked.

När du har fått ett beslut om lov behöver du i vissa fall komplettera med handlingar för att få ett startbesked.

Om du börjar bygga innan du får ett startbesked blir du skyldig att betala en byggsanktionsavgift, eller att återställa det du byggt.

Byggstart - nu kan du börja bygga

När du har fått ditt startbesked ska dessutom bygglovet ha vunnit laga kraft innan du får börja bygga.

Boverkets information om laga kraft för lov. Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Arbetsplatsbesök

Vi gör minst ett arbetsplatsbesök under byggarbetet. Antingen innan grunden gjuts eller innan stommen byggs igen. Då kommer vi till byggplatsen och

 • går igenom kontrollplanen
 • tittar om det finns några uppenbara avvikelser
 • stämmer av hur bygget går.

Kontrollansvarig och vår handläggare ska vara med vid besöket. Du som är byggherre är så klart också välkommen.

Slutsamråd

När byggnationen är klar och du vill börja använda det du byggt kommer vi ut på ett slutsamråd. Vi går igenom

 • hur bygget har gått
 • om det finns några avvikelser
 • om kontrollplanen har följts.

På slutsamrådet är du som är byggherre, din kontrollansvarig och vår handläggare med.

Slutbesked - nu får du flytta in

När bygget är klart och du vill ha ett slutbesked behöver du skicka in

 • kontrollplanen
 • den kontrollansvariges utlåtande
 • övriga intyg och protokoll från byggtiden.

Detta är vårt underlag för att kunna göra ett beslut om slutbesked.

Om du flyttar in eller börjar använda det du byggt innan du fått slutbesked måste du betala en byggsanktionsavgift.

Ansök via e-tjänst

Skicka in din ansökan om slutbesked via en e-tjänst. Länk till annan webbplats.

Du som är kontrollansvarig kan också använda denna e-tjänst.

Så fortsätter ditt ärende om byggnationen inte kräver tekniskt samråd

Figur som visar stegen i processen: Ansökan, bygglov, startbesked, byggstart och slutbesked

Startbesked

När alla de tekniska handlingarna samt kontrollplan finns och är kompletta fattar din handläggare beslut om startbesked.

Tänk på att om du börjar bygga innan du får ett startbesked blir du skyldig att betala byggsanktionsavgift, eller att återställa byggnationen.

Byggstart

När du har fått ditt startbesked ska dessutom bygglovet ha vunnit laga kraft innan du får börja bygga.

Boverkets information om laga kraft för lov. Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Slutbesked

När bygget är klart och du vill ha ett slutbesked ska du skicka in den signerade och daterade kontrollplanen.

Den är vårt underlag för att kunna göra ett beslut om slutbesked.

Om du flyttar in eller börjar använda det du byggt innan du fått slutbesked blir du skyldig att betala byggsanktionsavgift.

Kontakta bygglovsenheten i Kumla

Telefon, kontaktcenter: 0582-68 50 00
E-post: dos@hallsberg.se

Telefontider

Måndag till fredag klockan 13.00 - 14.30

Ha dina uppgifter redo när du ringer

När du ringer behöver du uppge namn, telefonnummer, e-post, fastighetsbeteckning och vad ditt ärende gäller. Handläggaren tar fram underlag och förbereder sig innan hen ringer upp dig.

Hallsbergs kommun och Kumla kommun samarbetar inom bygg- och miljöområdet. Personalen arbetar i Kumla.

Kontaktcenter

Kontaktcenter hjälper dig med dina frågor om kommunens verksamheter. Kan vi inte svara på din fråga hjälper vi dig vidare till rätt person.