Altan

Du kan behöva söka bygglov för att bygga en altan.

Då behöver du inte söka bygglov

Du behöver inte söka bygglov om dessa kriterier är uppfyllda:

 • Det finns ett befintligt en-eller tvåbostadshus på tomten.
 • Den räknas inte som en tillbyggnad.
 • Den räknas inte som en ändring som påverkar byggnadens yttre utseende avsevärt.
 • Den ska byggas till ett en- och tvåbostadshus eller ett komplementbostadshus.
 • Den ska vara en uteplats på marken.
 • Den är högst 1,8 meter (högsta höjd från mark till överkant golv).
 • Den ska byggas inom 3,6 meter från bostadshuset.
 • Den ska placeras minst 4,5 meter från tomtgräns om grannar inte medger närmare placering. Medgivandet bör vara skriftligt.
 • Altanen byggs inte på en byggnad eller inom ett bebyggelseområde som är särskilt värdefullt ur historisk, kulturhistorisk, miljömässig eller konstnärlig synpunkt.

Även om din altan inte kräver bygglov måste den uppfylla vissa krav, som krav på hållbarhet och bärförmåga.

Då kan du behöva söka bygglov

Du kan behöva söka bygglov för din altan om

 • Den räknas som en tillbyggnad.
 • Den påverkar byggnadens yttre utseende avsevärt.

Detta måste bedömas i varje enskilt fall och blir oftast aktuellt när altangolvet får en viss höjd över marken. Det gäller särskilt när altanen ska byggas på sluttande mark och ett utrymme skapas under den.

Det är drift- och servicenämnden som bedömer om din altan kräver bygglov eller inte.

Bygga plank, mur eller tak vid altanen

Du kan få bygga ett plank eller en mur vid din altan utan att söka bygglov eller göra en anmälan.

Se när du behöver söka bygglov för plank eller mur

Du kan också få bygga ett tak över altanen utan att söka bygglov eller göra en anmälan.

Se när du behöver söka bygglov för skärmtak

Förberedelser inför din ansökan om bygglov

Ansök i god tid

Sök bygglov i god tid innan du planerar att påbörja ditt projekt. Handläggningstiderna kan variera under året. Om du ansöker i tid kan du vara säker på att du får ett beslut innan du tänkt börja bygga.

Förbered din ansökan

Förbered din ansökan genom att ta fram alla ritningar och handlingar som krävs.

Handläggningen går fortare och enklare om

 • handlingarna du skickar in är fackmässigt utförda och fullständiga.
 • du skickar med fotografier och illustrationer.

Ta reda på hur detaljplanen för området ser ut

Om du bor inom detaljplanerat område behöver du veta hur detaljplanen ser ut. En detaljplan beskriver bland annat

 • vad som får byggas i ett område
 • hur stora byggnaderna får vara.

Om du ska bygga där det gäller speciella regler - ta reda på vad som gäller

På landsbygden

Om att bygga på landsbygden.

Nära din tomtgräns

Om du vill bygga nära din tomtgräns.

I område med strandskydd

Om dispens från strandskydd

Exempel på avgifter

Flera saker påverkar hur mycket ditt ärende kommer att kosta. De här avgifterna är bara exempel.

Bygga till en huvudbyggnad, med tekniskt samråd: 14 464 kr.

Bygga till en huvudbyggnad, utan tekniskt samråd: 9 944 kr.

Figur som visar stegen i processen: Ansökan, bygglov, startbesked, byggstart och slutbesked

Handlingar du ska skicka med i din ansökan

Ansökningsblankett

Ska vara ifylld och undertecknad.

Situationsplan

I skala 1:500. Ska visa altanens placering på tomten och mått till tomtgränser.

Planritning

I skala 1:100. Ska visa altanen rakt ovanifrån.

Sektionsritning

I skala 1:100. Ska visa altanen i genomskärning.

Fasadritning

I skala 1:100. Ska visa hur altanen hänger ihop med huset. Om altanen är fristående ska ritningen visa hur den ser ut från sidan.

Förslag till kontrollplan

En kontrollplan innehåller en sammanställning av vilka kontroller av bygget som ska göras.

Läs mer om kontrollplaner och se exempel.

När kommunen har fått din ansökan händer följande:

 • Vi registrerar din ansökan och skickar ett mottagningsbevis till dig.
 • Ärenden delas ut till handläggare två gånger i veckan. Handläggaren som får ditt ärende blir din kontaktperson.
 • Vi gör en första granskning av ditt ärende. Om det saknas något kommer vi att höra av oss till dig med vad du ska komplettera.
 • Vi granskar ditt ärende utifrån bygglagstiftning, normer och gällande detaljplan.
 • När ditt ärende är komplett får du ett brev som talar om detta.
 • Om någon behöver få chans att få yttra sig över din ansökan har de två veckor på sig att svara. Det kan till exempel vara kommunens miljöenhet eller en granne.

Beslut om bygglov

Inom 10 veckor från att ditt ärende är komplett ska du ha ett beslut. Ibland kan vi behöva besluta om att förlänga handläggningstiden, den får förlängas högst 10 veckor.

Därför är det bra att du lämnar in det som krävs från början, då får du ett beslut snabbare.

Vi beslutar utifrån alla underlag som lagts till ärendet. Du eller någon som har fått yttra sig i ärendet har rätt att överklaga beslutet. Om beslutet inte överklagas vinner det laga kraft efter fyra veckor.

Startbesked

När alla de tekniska handlingarna samt kontrollplan finns och är kompletta fattar din handläggare beslut om startbesked.

Tänk på att om du börjar bygga innan du får ett startbesked blir du skyldig att betala byggsanktionsavgift, eller att återställa byggnationen.

Byggstart

När du har fått ditt startbesked ska dessutom bygglovet ha vunnit laga kraft innan du får börja bygga.

Boverkets information om laga kraft för lov. Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Slutbesked

När bygget är klart och du vill ha ett slutbesked ska du skicka in den signerade och daterade kontrollplanen.

Den är vårt underlag för att kunna göra ett beslut om slutbesked.

Om du flyttar in eller börjar använda det du byggt innan du fått slutbesked blir du skyldig att betala byggsanktionsavgift.

Kontakta bygglovsenheten i Kumla

Telefon, kontaktcenter: 0582-68 50 00
E-post: dos@hallsberg.se

Telefontider

Måndag till fredag klockan 13.00 - 14.30

Ha dina uppgifter redo när du ringer

När du ringer behöver du uppge namn, telefonnummer, e-post, fastighetsbeteckning och vad ditt ärende gäller. Handläggaren tar fram underlag och förbereder sig innan hen ringer upp dig.

Hallsbergs kommun och Kumla kommun samarbetar inom bygg- och miljöområdet. Personalen arbetar i Kumla.

Kontaktcenter

Kontaktcenter hjälper dig med dina frågor om kommunens verksamheter. Kan vi inte svara på din fråga hjälper vi dig vidare till rätt person.