Mur, plank och staket

Du måste oftast söka bygglov om du vill bygga en mur eller ett plank.

Det du bygger får inte skymma sikten i gatukorsningar eller påverka säkerheten i trafiken på annat sätt.

Då behöver du söka bygglov

Du behöver oftast söka bygglov för att bygga en mur eller ett plank.

Då behöver du inte söka bygglov

Du behöver inte bygglov för att bygga

 • Ett staket i trä, smide eller genomsiktliga material som är max 1,1 meter högt.
 • Ett glest smidesstaket eller trådnätsstängsel som är högre än 1,1 meter.
 • Ett plank eller en mur vid uteplats.
  Till en- och tvåbostadshus får du bygga en skyddad uteplats med plank eller mur inom 3,6 meter från bostadshuset. Planket eller muren får vara max 1,8 meter högt.
 • Ett plank eller en mur utanför detaljplanerat område.
  Till en- eller tvåbostadshus utanför detaljplanerat område får du bygga ett plank eller en mur i direkt anslutning till bostadshuset.
 • En stödmur som är max 0,5 meter hög.

Om du vill du bygga närmare din tomtgräns än 4.5 meter ska du ha ett medgivande från berörda grannar. Medgivandet bör vara skriftligt.

Om du inte får godkännande från grannarna kan du istället ansöka om bygglov.

Exempel på avgifter

Flera saker påverkar hur mycket ditt ärende kommer att kosta. De här avgifterna är bara exempel.

Bygga mur eller plank, med tekniskt samråd: 11 244 kr.

Bygga mur eller plank, utan tekniskt samråd: 6 559 kr.

Förberedelser inför din ansökan om bygglov

Ansök i god tid

Sök bygglov i god tid innan du planerar att påbörja ditt projekt. Handläggningstiderna kan variera under året. Om du ansöker i tid kan du vara säker på att du får ett beslut innan du tänkt börja bygga.

Förbered din ansökan

Förbered din ansökan genom att ta fram alla ritningar och handlingar som krävs.

Handläggningen går fortare och enklare om

 • handlingarna du skickar in är fackmässigt utförda och fullständiga.
 • du skickar med fotografier och illustrationer.

Ta reda på hur detaljplanen för området ser ut

Om du bor inom detaljplanerat område behöver du veta hur detaljplanen ser ut. En detaljplan beskriver bland annat

 • vad som får byggas i ett område
 • hur stora byggnaderna får vara.

Om du ska bygga där det gäller speciella regler - ta reda på vad som gäller

På landsbygden

Om att bygga på landsbygden.

Nära din tomtgräns

Om du vill bygga nära din tomtgräns.

I område med strandskydd

Om dispens från strandskydd

Handlingar du ska skicka med i din ansökan

Här beskrivs de handlingar som normalt behövs när du söker bygglov för mur, plank eller staket. Har du frågor, kontakta oss gärna innan du skickar in din ansökan.

Situationsplan

En situationsplan är en ritning som visar fastigheten (tomten), dess byggnader och omgivningen ovanifrån.

 • Rita in muren eller plankets placering på situationsplanen med redovisade mått och avstånd till tomtgräns.
 • Ange plushöjd för överkant murkrön.
 • Redovisa eventuella markförändringar.

Elevationsritning

Ritningen ska visa muren eller planket sett från sidan.

 • Måttsätt murens eller plankets längd och höjd.
 • Redovisa befintliga och nya marknivåer.
 • Redovisa material och kulörer.

Principsektion

Redovisa muren eller plankets uppbyggnad och anslutning till marken.

Förslag till kontrollplan

En kontrollplan beskriver vilka kontroller du som byggherre ska göra under byggprocessen.

Läs mer om kontrollplaner och se exempel.

Mer om ritningarna och handlingarna

Läs om de olika typerna av ritningar och handlingar.

Du kan också ansöka med en blankett som du skickar med posten. Adressen står på blanketten.

Blankett för ansökan om bygglov Pdf, 486.7 kB, öppnas i nytt fönster.

Kommunen handlägger din ansökan

När bygglovsenheten utsett en handläggare till ditt ärende skickar vi ett meddelande till dig. Om du som ansöker inte är fastighetsägare, skickar vi även ett meddelande till fastighetsägaren.

Din handläggare granskar och kontrollerar din ansökan för att se att den

 • följer de bestämmelser som finns
 • uppfyller de allmänna kraven på utformning enligt plan- och bygglagen.

De flesta beslut fattas av handläggaren själv. Större eller mer komplicerade ärenden beslutas av nämnden.

Kommunen ska besluta om din lovansökan inom tio veckor från det att du lämnat in en komplett ansökan.

Frågor till handläggaren

Om du har en fråga till din handläggare ska du skicka in den i en e-tjänst. Om du har skickat in frågor tidigare kan du också se vad du och handläggaren har skrivit till varandra.

Skicka en fråga i e-tjänst Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Bygglovet beviljas

När du får ditt beslut om bygglov ska du läsa igenom det noga. Där står vad som gäller.

I samband med bygglovet får du faktura för lov och startbesked.

Avgifter för bygglov.

Innan du börjar bygga måste du få ett startbesked.

Om du har ett enklare ärende kan du få startbeskedet samtidigt som bygglovet.

I de flesta andra fall får du startbeskedet efter du har haft ett tekniskt samråd med kommunen.

Så fortsätter ditt ärende om byggnationen kräver tekniskt samråd

Tekniskt samråd och startbesked

När du fått bygglov kommer kommunen att kalla dig till ett tekniskt samråd. Då granskas de tekniska förutsättningarna för att avgöra om du kan få ett startbesked.

Du kan behöva komplettera med fler handlingar för att få startbeskedet. Du skickar in kompletteringarna i en e-tjänst.

Komplettera ditt ärende och begär startbesked i e-tjänst Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

När du fått startbesked får du börja bygga.

Om du börjar bygga innan du får ett startbesked blir du skyldig att betala en byggsanktionsavgift, eller att återställa det du byggt.

Byggstart

När du har fått ditt startbesked ska dessutom bygglovet ha vunnit laga kraft innan du får börja bygga.

Boverkets information om laga kraft för lov. Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Arbetsplatsbesök

Vid större byggnationer gör kommunen ett arbetsplatsbesök. Där ska även den som är kontrollansvarig delta. Under besöket följs kontrollplanen och bygglovet upp. Efter arbetsplatsbesöket skickar kommunen ett protokoll till dig.

Slutsamråd

När ditt bygge börjar bli färdigt ska du meddela din handläggare. Gör det i god tid.

En tid för slutsamråd bokas in hos din handläggare tillsammans med den kontrollansvarige.

Slutbesked

När du som byggherre visat att alla krav är uppfyllda godkänner kommunen byggprojektet. Det görs genom att du får ett slutbesked.

Kom ihåg att du inte får börja använda byggnaden innan du fått ett slutbesked. Om du gör det får du betala en byggsanktionsavgift.

Du ansöker om slutbesked i en e-tjänst. Du som är kontrollansvarig kan också använda tjänsten.

Ansök om slutbesked i e-tjänst Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Så fortsätter ditt ärende om byggnationen inte kräver tekniskt samråd

Startbesked

När alla de tekniska handlingarna samt kontrollplan finns och är kompletta fattar din handläggare beslut om startbesked. Du kan behöva komplettera ditt ärende för att få startbeskedet.

Komplettera ditt ärende och begär startbesked i e-tjänst Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Tänk på att om du börjar bygga innan du får ett startbesked blir du skyldig att betala byggsanktionsavgift, eller att återställa byggnationen.

Byggstart

När du har fått ditt startbesked ska dessutom bygglovet ha vunnit laga kraft innan du får börja bygga.

Boverkets information om laga kraft för lov. Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Slutbesked

När bygget är klart och du vill ha ett slutbesked ansöker du om det i en e-tjänst.

Ansök om slutbesked i e-tjänst Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

I e-tjänsten ska du skicka in den signerade och daterade kontrollplanen. Den är vårt underlag för att kunna göra ett beslut om slutbesked.

Om du flyttar in eller börjar använda det du byggt innan du fått slutbesked blir du skyldig att betala byggsanktionsavgift.

Kontakta bygglovsenheten i Kumla

Telefon, kontaktcenter: 0582-68 50 00
E-post: drift.serviceforvaltningen@hallsberg.se

Telefontider

Måndag till fredag klockan 13.00 - 14.30

Ha dina uppgifter redo när du ringer

När du ringer behöver du uppge namn, telefonnummer, e-post, fastighetsbeteckning och vad ditt ärende gäller. Handläggaren tar fram underlag och förbereder sig innan hen ringer upp dig.

Hallsbergs kommun och Kumla kommun samarbetar inom bygg- och miljöområdet. Personalen arbetar i Kumla.

Kontaktcenter

Kontaktcenter hjälper dig med dina frågor om kommunens verksamheter. Kan vi inte svara på din fråga hjälper vi dig vidare till rätt person.