Bygga en komplementbyggnad

Du kan behöva söka bygglov eller göra en anmälan om du ska bygga en komplementbyggnad, som ett garage, ett förråd eller en gäststuga.

Då ska du söka bygglov

Du behöver söka bygglov för de flesta typer av komplementbyggnader.

Då behöver du inte söka bygglov

Attefallshus och friggebod

Om komplementbyggnaden du ska bygga räknas som attefallshus eller friggebod behöver du inte söka bygglov. För dem gäller andra regler.

Om att bygga attefallshus

Om att bygga friggebod

Mindre komplementbyggnad på landsbygden

Du behöver inte söka bygglov för att bygga vissa mindre komplementbyggnader på landsbygden. Du behöver inte heller göra någon anmälan.

Det gäller om följande kriterier för fastigheten och byggnaden är uppfyllda:

Fastigheten ska ligga

 • utanför detaljplanerat område.
 • utanför sammanhållen bebyggelse. Sammanhållen bebyggelse är en grupp byggnader om 10 till 20 hus som gränsar till varandra eller endast skiljs åt av en väg, gata eller park.

Byggnaden

 • får inte dominera över huvudbyggnaden.
 • ska vara fristående.
 • ska placeras i omedelbar närhet till en- eller tvåbostadshuset.
 • ska placeras minst 4,5 meter från tomtgränsen. Om du vill bygga närmare tomtgränsen behövs ett medgivande från grannar.
 • får inte kräva bygglov enligt de områdesbestämmelser som gäller för området.

Om bygglovsbefriade komplementbyggnader utanför detaljplan på boverket.se Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Exempel på avgift

Förberedelser inför din ansökan om bygglov

Ansök i god tid

Sök bygglov i god tid innan du planerar att påbörja ditt projekt. Handläggningstiderna kan variera under året. Om du ansöker i tid kan du vara säker på att du får ett beslut innan du tänkt börja bygga.

Förbered din ansökan

Förbered din ansökan genom att ta fram alla ritningar och handlingar som krävs.

Handläggningen går fortare och enklare om

 • handlingarna du skickar in är fackmässigt utförda och fullständiga.
 • du skickar med fotografier och illustrationer.

Ta reda på hur detaljplanen för området ser ut

Om du bor inom detaljplanerat område behöver du veta hur detaljplanen ser ut. En detaljplan beskriver bland annat

 • vad som får byggas i ett område
 • hur stora byggnaderna får vara.

Om du ska bygga där det gäller speciella regler - ta reda på vad som gäller

På landsbygden

Om att bygga på landsbygden.

Nära din tomtgräns

Om du vill bygga nära din tomtgräns.

I område med strandskydd

Om dispens från strandskydd

Sök bygglov

Handlingar du ska skicka med i din ansökan

Här beskrivs de handlingar som normalt behövs när du söker bygglov för att bygga en komplementbyggnad. Har du frågor, kontakta oss gärna innan du skickar in din ansökan.

Som hjälp finns ett exempel som visar hur ritningarna kan se ut.

Exempelritning: komplementbyggnad. Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Inför tekniskt samråd och startbesked krävs ytterligare handlingar. Alla ritningar ska vara skalenliga.

Situationsplan

En situationsplan är en ritning som visar fastigheten (tomten), dess byggnader och omgivningen ovanifrån.

 • Rita in byggnaden på kartan.
 • Måttsätt den nya byggnaden och lås byggnadens placering genom att ange minst två avstånd i rät vinkel till tomtgränser.
 • Redovisa alla nya och befintliga byggnader på tomten.

Kartan är ett viktigt underlag för ett korrekt beslut. Till din ansökan kan du behöva beställa en nybyggnadskarta. Det gäller till exempel om byggnaden ligger nära mark som inte får bebyggas.

Se när du behöver en nybyggnadskarta. Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Fasadritning

 • Alla fasader ska redovisas.
 • Ange takvinkel (i grader från horisontalplanet).
 • Ange nya och befintliga marknivåer.
 • Ange materialval och kulörer.

Planritning

Måttsätt ritningen så att byggnadens sammanlagda area går att räkna ut.

Sektionsritning

Sektionsritningen visar en genomskärning av byggnaden. Måttsätt ritningen och visa

 • våningshöjd
 • färdiga golvnivåer
 • takvinkel
 • marknivå vid entréer.

Förslag till kontrollplan

I vissa fall kan du få ditt startbesked samtidigt som bygglovet. Det beror på byggnadens storlek och komplexitet. För att få startbesked behöver du skicka in ett förslag till kontrollplan.

Läs mer om kontrollplaner och se exempel.

Du kan också ansöka med en blankett som du skickar med posten. Adressen står på blanketten.

Blankett för ansökan om bygglov Pdf, 486.7 kB, öppnas i nytt fönster.

Kommunen handlägger din ansökan

När bygglovsenheten utsett en handläggare till ditt ärende skickar vi ett meddelande till dig. Om du som ansöker inte är fastighetsägare, skickar vi även ett meddelande till fastighetsägaren.

Din handläggare granskar och kontrollerar din ansökan för att se att den

 • följer de bestämmelser som finns
 • uppfyller de allmänna kraven på utformning enligt plan- och bygglagen.

De flesta beslut fattas av handläggaren själv. Större eller mer komplicerade ärenden beslutas av nämnden.

Kommunen ska besluta om din lovansökan inom tio veckor från det att du lämnat in en komplett ansökan.

Frågor till handläggaren

Om du har en fråga till din handläggare ska du skicka in den i en e-tjänst. Om du har skickat in frågor tidigare kan du också se vad du och handläggaren har skrivit till varandra.

Skicka en fråga i e-tjänst Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Bygglovet beviljas

När du får ditt beslut om bygglov ska du läsa igenom det noga. Där står vad som gäller.

I samband med bygglovet får du faktura för lov och startbesked.

Avgifter för bygglov.

Innan du börjar bygga måste du få ett startbesked.

Om du har ett enklare ärende kan du få startbeskedet samtidigt som bygglovet.

I de flesta andra fall får du startbeskedet efter du har haft ett tekniskt samråd med kommunen.

Så fortsätter ditt ärende om byggnationen kräver tekniskt samråd

Tekniskt samråd och startbesked

När du fått bygglov kommer kommunen att kalla dig till ett tekniskt samråd. Då granskas de tekniska förutsättningarna för att avgöra om du kan få ett startbesked.

Du kan behöva komplettera med fler handlingar för att få startbeskedet. Du skickar in kompletteringarna i en e-tjänst.

Komplettera ditt ärende och begär startbesked i e-tjänst Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

När du fått startbesked får du börja bygga.

Om du börjar bygga innan du får ett startbesked får du betala en byggsanktionsavgift. Du kan också behöva återställa det du byggt.

Byggstart

När du har fått ditt startbesked ska dessutom bygglovet ha vunnit laga kraft innan du får börja bygga.

Boverkets information om laga kraft för lov. Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Arbetsplatsbesök

Vid större byggnationer gör kommunen ett arbetsplatsbesök. Där ska även den som är kontrollansvarig delta. Under besöket följs kontrollplanen och bygglovet upp. Efter arbetsplatsbesöket skickar kommunen ett protokoll till dig.

Slutsamråd

När ditt bygge börjar bli färdigt ska du meddela din handläggare. Gör det i god tid.

En tid för slutsamråd bokas in hos din handläggare tillsammans med den kontrollansvarige.

Slutbesked

När du som byggherre visat att alla krav är uppfyllda godkänner kommunen byggprojektet. Det görs genom att du får ett slutbesked.

Kom ihåg att du inte får börja använda byggnaden innan du fått ett slutbesked. Om du gör det får du betala en byggsanktionsavgift.

Du ansöker om slutbesked i en e-tjänst. Du som är kontrollansvarig kan också använda tjänsten.

Ansök om slutbesked i e-tjänst Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Så fortsätter ditt ärende om byggnationen inte kräver tekniskt samråd

Startbesked

När alla de tekniska handlingarna samt kontrollplan finns och är kompletta fattar din handläggare beslut om startbesked. Du kan behöva komplettera ditt ärende för att få startbeskedet.

Komplettera ditt ärende och begär startbesked i e-tjänst Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Om du börjar bygga innan du får ett startbesked får du betala en byggsanktionsavgift. Du kan också behöva återställa det du byggt.

Byggstart

När du har fått ditt startbesked ska dessutom bygglovet ha vunnit laga kraft innan du får börja bygga.

Boverkets information om laga kraft för lov. Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Slutbesked

När bygget är klart och du vill ha ett slutbesked ansöker du om det i en e-tjänst.

Ansök om slutbesked i e-tjänst Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

I e-tjänsten ska du skicka in den signerade och daterade kontrollplanen. Den är vårt underlag för att kunna göra ett beslut om slutbesked.

Om du flyttar in eller börjar använda det du byggt innan du fått slutbesked blir du skyldig att betala byggsanktionsavgift.

Kontakta bygglovsenheten i Kumla

Telefon, servicecenter: 019-58 80 00
E-post: bygglovsenheten@kumla.se

Hallsbergs kommun och Kumla kommun samarbetar inom bygg- och miljöområdet. Personalen arbetar i Kumla.

Begränsad bemanning i sommar

I sommar har Bygglovsenheten begränsad bemanning, vilket gör att telefontiden inte är bemannad varje dag. Det kan även ta något längre tid innan du får besked i ditt ärende eller svar på din fråga.

Tack för din förståelse!

Kontaktcenter

Kontaktcenter hjälper dig med dina frågor om kommunens verksamheter. Kan vi inte svara på din fråga hjälper vi dig vidare till rätt person.