Bärande konstruktion, brandskydd, ventilation eller vatten och avlopp

Du ska göra en anmälan om du ska installera eller ändra en byggnads bärande konstruktion, brandskydd, ventilation eller vatten- och avlopp.

Du behöver göra en anmälan om du ska göra ändringar i en byggnads

 • bärande konstruktion
 • brandskydd
 • ventilation
 • vatten och avlopp

Det är inte alla ändringar som kräver startbesked, utan det är dom ändringar som antingen är nyinstallationer eller väsentliga ändringar av befintligt.

Ändring av bärande konstruktion

Exempel som kräver beslut om startbesked:

 • Borttagande av en bärande vägg
 • Håltagning genom bjälklag
 • Ingrepp i takstolar

Ändring av brandskydd

Några exempel som kräver beslut om startbesked:

 • Förändrad brandcellsindelning.
 • Nya dörrar i brandcellsgräns eller brandsektion.
 • Nedmontering eller urdrifttagande av brandtekniska installationer, t.ex. automatiskt brandlarm, utrymningslarm, automatiskt släcksystem eller
  brandgasventilation.
 • Förändring av utrymnings- och tillträdesvägars utformning, längd eller framkomlighet.
 • Ändringar av det byggnadstekniska brandskyddet till följd av ökat personantal eller ökad brandbelastning.
 • Byte av typ av material i fasaden på byggnader som har fler än två våningsplan och som inte är en- eller tvåbostadshus.

Ändring av ventilation

Några exempel som kräver beslut om startbesked:

 • Nyinstallation av ventilationssystem.
 • Installation av ny styr- eller reglerutrustning för hela eller betydande delar av ett ventilationssystem.
 • Installation av reningsutrustning eller ändrade funktioner i ett ventilationssystem.
 • Installation eller byte av aggregat, fläkt, ventilationskanaler eller värmeväxlare som påverkar ventilationsflöden eller luftkvalitet.
 • Ändring av anordning för ventilation för att anpassa ventilationsflöden till ändrad användning av en byggnad, exempelvis till följd av byte av
  verksamhet, förändrad planlösning eller avsevärt ökat personantal.
 • Byte av typ av ventilationssystem såsom byte från självdragsventilation (S) till fläktstyrd frånluftsventilation (F), fläktstyrd frånluftsventilation med återvinning (FX), fläktstyrd frånlufts- och tilluftsventilation
  (FT), fläktstyrd frånlufts- och tilluftsventilation med återvinning (FTX),
  eller annat byte mellan dessa system, dock inte sådan åtgärd i en- eller
  tvåbostadshus som anges nedan. (BFS 2017:4).

Ändring av vatten och avlopp

Exempel som kräver beslut om startbesked:

 • Nyinstallation av anläggning för vattenförsörjning eller avlopp i en byggnad eller inom en tomt
 • Ändring av en befintligt anläggning för vattenförsörjning eller avlopp

Ändring av hiss

Exempel som kräver beslut om startbesked:

 • Nyinstallation
 • Ändring av en befintlig hiss

Anmäl att du ska göra ett ingrepp i en bärande konstruktion

Figur som visar stegen i processen för anmälan av byggåtgärd: anmälan, startbesked och slutbesked

Beskrivning av processen för att anmäla en byggåtgärd

Skicka in din anmälan

Handlingar du ska skicka med i din anmälan

Anmälningsblankett

Ska vara ifylld och undertecknad.

Planritning

I skala 1:100. Av ritningen ska det framgå var i byggnaden och på vilken våning som ingreppet ska göras. Redovisa även planlösning på lägenheten eller huset före och efter planerad åtgärd.

Konstruktionsritning

En konstruktionsritning ska upprättas av en konstruktör och visar ingreppet i lägenheten eller huset. En arbetsbeskrivning ska också ingå som en del av handlingen.

Förslag till kontrollplan

En kontrollplan innehåller en sammanställning av vilka kontroller av bygget som ska göras.

Läs mer om kontrollplaner och se exempel.

Andra handlingar kan behövas

I undantagsfall kan ytterligare handlingar komma att behövas. Har du frågor kontakta oss gärna innan du skickar in din ansökan.

Mer om ritningarna och handlingarna

Läs om de olika typerna av ritningar och handlingar.

När kommunen har fått din anmälan händer följande:

 • Din anmälan registreras och du får ett mottagningsbevis.
 • Ärenden delas ut till handläggarna två gånger i veckan. Handläggaren som får ditt ärende blir din kontaktperson.
 • Handläggaren gör en första granskning av ditt ärende. Om något saknas blir du kontaktad.

Frågor till handläggaren

Om du har en fråga till din handläggare ska du skicka in den i en e-tjänst. Om du har skickat in frågor tidigare kan du också se vad du och handläggaren har skrivit till varandra.

Skicka en fråga i e-tjänst Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

När alla handlingar i ditt ärende är kompletta ska du få ett beslut inom 4 veckor.

Startbesked

När du får ditt beslut om startbesked får du börja med din åtgärd. Om du börjar innan du fått startbeskedet blir du skyldig att betala en byggsanktionsavgift. Du kan också behöva återställa det du har byggt eller installerat.

Du kan behöva komplettera ditt ärende för att få startbesked. Du skickar in kompletteringarna i en e-tjänst.

Komplettera ditt ärende och begär startbesked i e-tjänst Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

När arbetet är färdigt

När byggnationen eller installationen är klar ska du skicka in kontrollplanen. Den ska vara signerad och daterad.

Slutbesked

Du måste få ett slutbesked för att du ska få börja använda det du byggt eller installerat. Du ansöker om slutbesked i en e-tjänst.

Ansök om slutbesked i e-tjänst Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Om du börjar använda det du byggt eller installerat innan du fått slutbeskedet blir du skyldig att betala en byggsanktionsavgift.

Kontakta bygglovsenheten i Kumla

Telefon, kontaktcenter: 0582-68 50 00
E-post: drift.serviceforvaltningen@hallsberg.se

Telefontider

Måndag till fredag klockan 13.00 - 14.30

Ha dina uppgifter redo när du ringer

När du ringer behöver du uppge namn, telefonnummer, e-post, fastighetsbeteckning och vad ditt ärende gäller. Handläggaren tar fram underlag och förbereder sig innan hen ringer upp dig.

Hallsbergs kommun och Kumla kommun samarbetar inom bygg- och miljöområdet. Personalen arbetar i Kumla.

Kontaktcenter

Kontaktcenter hjälper dig med dina frågor om kommunens verksamheter. Kan vi inte svara på din fråga hjälper vi dig vidare till rätt person.