Altan

Du kan behöva söka bygglov för att bygga en altan.

Du får bara placera altanen på mark som får bebyggas enligt detaljplanen för ditt område. I detaljplanen kan det också finnas andra bestämmelser som du behöver följa.

Då kan du behöva söka bygglov

Altaner som är högre än 1,2 meter kräver bygglov.

Altanen är hög eller underbyggd

Du behöver söka bygglov om altanen ökar byggnadens volym, till exempel om den är hög eller underbyggd. Du ska då söka bygglov för tillbyggnad.

Så söker du bygglov för tillbyggnad

Altanen är fristående och volymskapande

Om du bygger en fristående altan som är volymskapande krävs bygglov. Du ska då söka bygglov för nybyggnad.

Så söker du bygglov för nybyggnad

Altanen ändrar byggnadens yttre utseende avsevärt

Du behöver bygglov om altanen ändrar byggnadens yttre utseende avsevärt. Till exempel en lägre altan i marknivå, i ett takfall eller ovanpå ett tak.

Så söker du bygglov för ändringar på fasaden

Altanen ska byggas i ett värdefullt område

Du behöver bygglov om du vill bygga en altan vid en byggnad eller inom ett bebyggelseområde som är särskilt värdefullt från historisk, kulturhistorisk, miljömässig eller konstnärlig synpunkt .

Då behöver du inte söka bygglov

För att altanen inte ska kräva bygglov ska det finnas ett befintligt en-eller tvåbostadshus på tomten. Dessutom gäller följande:

  • Altanen ska byggas till ett en- och tvåbostadshus eller ett komplementbostadshus.
  • Altanen får inte vara högre än 1,8 meter vid den högsta punkten från befintlig marknivå. I höjden räknas också räcken.
  • Altanen ska anordnas inom 3,6 meter från bostadshuset.
  • Altanen ska placeras minst 4,5 meter från fastighetsgräns om grannar inte medger närmare placering. Medgivandet bör vara skriftligt.

Även om din altan inte kräver bygglov måste den uppfylla vissa krav, som krav på hållbarhet och bärförmåga.

Bygga plank, mur eller tak vid altanen

Du kan få bygga ett plank eller en mur vid din altan utan att söka bygglov eller göra en anmälan.

Se när du behöver söka bygglov för plank eller mur

Du kan också få bygga ett tak över altanen utan att söka bygglov eller göra en anmälan.

Se när du behöver söka bygglov för skärmtak

Kontakta bygglovsenheten i Kumla

Telefon, kontaktcenter: 0582-68 50 00
E-post: drift.serviceforvaltningen@hallsberg.se

Telefontider

Måndag till fredag klockan 13.00 - 14.30

Ha dina uppgifter redo när du ringer

När du ringer behöver du uppge namn, telefonnummer, e-post, fastighetsbeteckning och vad ditt ärende gäller. Handläggaren tar fram underlag och förbereder sig innan hen ringer upp dig.

Hallsbergs kommun och Kumla kommun samarbetar inom bygg- och miljöområdet. Personalen arbetar i Kumla.

Kontaktcenter

Kontaktcenter hjälper dig med dina frågor om kommunens verksamheter. Kan vi inte svara på din fråga hjälper vi dig vidare till rätt person.