Förhandsbesked

Läs om när du ska ansöka om förhandsbesked, och när det kan vara bra att göra det.

Om du planerar att utföra en bygglovspliktig åtgärd kan du ansöka om ett förhandsbesked innan du ansöker om bygglov.

Ett förhandsbesked anger om en viss åtgärd kan tillåtas på en viss plats eller inte. Ett positivt förhandsbesked är ett bindande besked om att platsen får bebyggas. Beslutet gäller i två år.

Kommunens översiktsplan är vägledande i bedömningen om förhandsbesked.

Förhandsbesked utanför detaljplanelagt område

Vill du bygga på en obebyggd plats utanför detaljplanerat område? Då kan det vara bra att du funderar på om du ska söka förhandsbesked innan du söker bygglov.

Fördelar med förhandsbesked

  • Om du söker om förhandsbesked får du veta om du får bygga på platsen eller inte. Om du söker bygglov direkt måste du betala för de ritningar och handlingar som behövs i en bygglovsansökan.
  • Om du köper du en obebyggd fastighet utan ett positivt förhandsbesked kan du riskera att du köper en fastighet som du inte får bygga på.
  • Om du planerar att sälja en obebyggd fastighet kan du ansöka om förhandsbesked innan försäljningen. Då vet köparen om fastigheten går att bebygga eller inte.
  • Om du vill stycka av en fastighet kan det vara lämpligt att först söka ett förhandsbesked. Det underlättar handläggningen hos Lantmäteriet som utför avstyckningen.

Förhandsbesked inom detaljplanerat område

Ibland är det bra med ett förhandsbesked även inom detaljplanelagda områden. Detaljplanen utgör i sig en typ av förhandsbesked.

Om detaljplanen är gammal kan du som vill göra en bygglovspliktig åtgärd behöva ha trygghet innan du planerar vidare. Det är då lättare att göra undantag från detaljplanen.

Ansök om förhandsbesked

Du ansöker om förhandsbesked med en blankett som du skickar med posten. Adressen står på blanketten.

Din ansökan ska innehålla

  • Ansökningsblanketten, ifylld och undertecknad
  • En karta där du markerat ut husets placering med ett kryss.

Avgifter

Förhandsbesked, utanför planlagt område: 17 176 kr.

Förhandsbesked, inom detaljplanerat område: 15 368 kr.

Så går handläggningen av ett förhandsbesked till

Handläggningstiden för ett förhandsbesked är 10 veckor.

När du ansöker om förhandsbesked undersöks bland annat:

  • Förutsättningar för vatten och avlopp, vägar och tillfarter.
  • Hur den nya bebyggelsen kommer att passa in med tanke på landskapsbild och närliggande bebyggelse.
  • Vilken typ av mark som tas i anspråk.
  • Närhet till fornlämningar, kulturmärkta områden och biotopskyddsområden.

Grannar och andra som berörs får också möjlighet att yttra sig om din ansökan.

När handläggningen är klar ges ett förslag till beslut till drift- och servicenämnden. Det är nämnden som beslutar om du får ett positivt eller negativt förhandsbesked.

Kontakta bygglovsenheten i Kumla

Telefon, kontaktcenter: 0582-68 50 00
E-post: dos@hallsberg.se

Telefontider

Måndag till fredag klockan 13.00 - 14.30

Ha dina uppgifter redo när du ringer

När du ringer behöver du uppge namn, telefonnummer, e-post, fastighetsbeteckning och vad ditt ärende gäller. Handläggaren tar fram underlag och förbereder sig innan hen ringer upp dig.

Hallsbergs kommun och Kumla kommun samarbetar inom bygg- och miljöområdet. Personalen arbetar i Kumla.

Kontaktcenter

Kontaktcenter hjälper dig med dina frågor om kommunens verksamheter. Kan vi inte svara på din fråga hjälper vi dig vidare till rätt person.