Altan

Du kan behöva söka bygglov för att bygga en altan.

Då behöver du inte söka bygglov

Du behöver inte söka bygglov om dessa kriterier är uppfyllda:

 • Det finns ett befintligt en-eller tvåbostadshus på tomten.
 • Den räknas inte som en tillbyggnad.
 • Den räknas inte som en ändring som påverkar byggnadens yttre utseende avsevärt.
 • Den ska byggas till ett en- och tvåbostadshus eller ett komplementbostadshus.
 • Den ska vara en uteplats på marken.
 • Den är högst 1,8 meter (högsta höjd från mark till överkant golv).
 • Den ska byggas inom 3,6 meter från bostadshuset.
 • Den ska placeras minst 4,5 meter från tomtgräns om grannar inte medger närmare placering. Medgivandet bör vara skriftligt.
 • Altanen byggs inte på en byggnad eller inom ett bebyggelseområde som är särskilt värdefullt ur historisk, kulturhistorisk, miljömässig eller konstnärlig synpunkt.

Även om din altan inte kräver bygglov måste den uppfylla vissa krav, som krav på hållbarhet och bärförmåga.

Då kan du behöva söka bygglov

Du kan behöva söka bygglov för din altan om

 • Den räknas som en tillbyggnad.
 • Den påverkar byggnadens yttre utseende avsevärt.

Detta måste bedömas i varje enskilt fall och blir oftast aktuellt när altangolvet får en viss höjd över marken. Det gäller särskilt när altanen ska byggas på sluttande mark och ett utrymme skapas under den.

Det är drift- och servicenämnden som bedömer om din altan kräver bygglov eller inte.

Bygga plank, mur eller tak vid altanen

Du kan få bygga ett plank eller en mur vid din altan utan att söka bygglov eller göra en anmälan.

Se när du behöver söka bygglov för plank eller mur

Du kan också få bygga ett tak över altanen utan att söka bygglov eller göra en anmälan.

Se när du behöver söka bygglov för skärmtak

Handlingar du ska skicka med i din ansökan

Handläggningen går fortare och enklare om

 • handlingarna du skickar in är fackmässigt utförda och fullständiga.
 • du skickar med fotografier och illustrationer.

Ansökningsblankett

Ska vara ifylld och undertecknad.

Situationsplan

I skala 1:500. Ska visa altanens placering på tomten och mått till tomtgränser.

Planritning

I skala 1:100. Ska visa altanen rakt ovanifrån.

Sektionsritning

I skala 1:100. Ska visa altanen i genomskärning.

Fasadritning

I skala 1:100. Ska visa hur altanen hänger ihop med huset. Om altanen är fristående ska ritningen visa hur den ser ut från sidan.

Förslag till kontrollplan

En kontrollplan innehåller en sammanställning av vilka kontroller av bygget som ska göras.

Läs mer om kontrollplaner och se exempel.

Kontakta bygglovsenheten i Kumla

Telefon, kontaktcenter: 0582-68 50 00
E-post: dos@hallsberg.se

Telefontider

Måndag till fredag klockan 13.00 - 14.30

Ha dina uppgifter redo när du ringer

När du ringer behöver du uppge namn, telefonnummer, e-post, fastighetsbeteckning och vad ditt ärende gäller. Handläggaren tar fram underlag och förbereder sig innan hen ringer upp dig.

Hallsbergs kommun och Kumla kommun samarbetar inom bygg- och miljöområdet. Personalen arbetar i Kumla.

Kontaktcenter

Kontaktcenter hjälper dig med dina frågor om kommunens verksamheter. Kan vi inte svara på din fråga hjälper vi dig vidare till rätt person.