Se om du behöver ansöka om bygglov eller göra en anmälan

Läs om vanliga bygg- och förändringsåtgärder. Se vilka regler som gäller för dem och vilka ritningar och handlingar du ska skicka med din ansökan eller anmälan.

Just nu råder ett högt tryck på vår verksamhet

Just nu är det högt tryck på bygglovsansökningar. Det är många i kommunen som vill bygga och det kan innebära lite längre handläggningstider och det kan ta lite längre tid att få svar på dina frågor.

Vill du nå oss gör du det enklast om du skickar e-post till dos@hallsberg.se eller ringer till Kontaktcenter 0582-68 50 00 och lämnar ett meddelande så återkopplar vi så fort vi kan.

Hör alltid av dig till bygglovsenheten om du har frågor, så hjälper vi dig att göra rätt!

Ritningar och handlingar

Läs om ritningar och handlingar och hitta kontaktuppgifter för beställning

Bygga på landsbygden, nära din tomtgräns eller inom område med strandskydd

Om du vill bygga på landsbygden (utanför detaljplanerat område), närmre än 4,5 meter från din tomtgräns eller inom ett område med strandskydd gäller speciella regler. Kontakta bygglovsenheten om du har frågor.

Att bygga på landsbygden

Bygga nära din tomtgräns

Bygga inom område med strandskydd

Bygga nytt: en- eller tvåbostadshus, flerbostadshus och byggnad för verksamhet

Om du ska bygga ett nytt en- eller tvåbostadshus, ett flerbostadshus eller en byggnad avsedd för verksamhet ska du ansöka om bygglov.

Handlingar som behövs i din ansökan

Du får gärna skicka fotografier och illustrationer. Det underlättar handläggningen.

Ansökningsblankett, ifylld och undertecknad.

Situationsplan (på nybyggnadskarta) i skala 1:500. På situationsplanen ska den planerade nybyggnaden vara inritad. Glöm inte måttsättning (längd och bredd) samt avstånd till tomtgränser.

Fasadritning i skala 1:100. Alla fasader ska redovisas. Redovisa nya plushöjder samt nya och befintliga marknivåer. Ändras marknivån vid fastighetsgräns ska anslutningen till grannfastighetens nivå redovisas. Ange takvinkel (i grader från horisontalplanet).

Planritning i skala 1:100. Alla våningsplan ska redovisas med yttermått och rumsindelningar för att kunna beräkna arean. Redovisa en detaljerad planlösning med möbler inritade, detta för att kunna bedöma tillgängligheten.

Sektionsritning i skala 1:100. Sektionsritningen visar en genomskärning av byggnaden. Måttsätt ritningen och visa våningshöjd, färdiga golvnivåer, takvinkel och marknivå vid entréer.

Markplaneringsritning i skala 1:200. Redovisa höjd vid entréer, angöring, in- och utfarter och ur tillgänglighetssynpunkt relevant markbeläggning. Redovisa även avfallshantering, parkeringsmöjligheter, eventuella murar, markens lutning och trädplantering.

Anmälan om kontrollansvarig (görs på ansökningsblanketten). Den kontrollansvarige ska medverka till att ditt projekt uppfyller kraven i bygglagstiftningen. Den du anlitar måste vara certifierad.

Mer om den kontrollansvariges roll

Andra handlingar kan behövas. I undantagsfall kan ytterligare handlingar komma att behövas. Har du frågor kontakta oss gärna innan du skickar in din ansökan.

Bygga nytt: komplementbyggnad eller komplementbostadshus

Om du vill bygga en komplementbyggnad eller ett komplementbostadshus på din tomt måste du ansöka om bygglov.

Handlingar som behövs i din ansökan

Ansökningsblankett, ifylld och undertecknad.

Situationsplan i skala 1:500. På situationsplanen ska den planerade nybyggnaden vara inritad. Glöm inte måttsättning (längd och bredd) samt avstånd till tomtgränser. Beställ ett kartutdrag

Fasadritning i skala 1:100. Alla fasader ska redovisas. Ange nya och befintliga marknivåer. Ange också materialval och kulörer.

Planritning i skala 1:100. Alla våningsplan i byggnaden ska redovisas. Ritningarna ska vara måttsatta så att tillbyggnadens area kan räknas ut. Entréplanet ska vara tillgängligt för personer med nedsatt rörelse- eller orienteringsförmåga.

Sektionsritning i skala 1:100. Sektionsritningen visar en genomskärning av byggnaden. Måttsätt ritningen och visa våningshöjd, färdiga golvnivåer, takvinkel och marknivå vid entré.

U-värdeberäkning (gäller endast komplementbostadshus) som redovisar U-värden enligt BBR 9:4 om inget kylbehov finns.

Konstruktionsritning som visar den information som behövs för att uppföra exempelvis en byggnad eller byggnadsdel. Det kan gälla ett helt byggsystem eller bara detaljer. I de flesta fall behövs en eller flera konstruktionsritningar i samband med bygglov eller anmälan. De ska tas fram av konstruktörer och vara fackmannamässigt redovisade.

Förslag till kontrollplan. En kontrollplan måste enligt lag finnas i alla lovärenden. En kontrollplan ska ta upp relevanta kontrollpunkter för byggprojektet. Vissa punkter måste dock alltid finnas med. Ett förslag till kontrollplan ska lämnas in av dig som är byggherren.

Läs om vem som är byggherre och vilken roll byggherren har.

För att du ska kunna få startbesked måste förslaget till kontrollplan godkännas av drift- och servicenämnden.

Förslaget ska inte vara signerat i detta skede. När bygget är klart ska kontrollplanen signeras av byggherren och lämnas in till drift- och servicenämnden.

Andra handlingar kan behövas. I undantagsfall kan ytterligare handlingar komma att behövas. Har du frågor kontakta oss gärna innan du skickar in din anmälan.

Bygga nytt: fristående förråd eller garage

Om du ska bygga ett fristående förråd eller garage på din tomt måste du ansöka om bygglov.

Handlingar som behövs i din ansökan

Du får gärna skicka med fotografier och illustrationer. Det underlättar handläggningen.

Ansökningsblankett, ifylld och undertecknad.

Situationsplan i skala 1:500. På situationsplanen ska den planerade nybyggnaden vara inritad. Glöm inte måttsättning (längd och bredd) samt avstånd till tomtgränser. Beställ ett kartutdrag.

Fasadritning i skala 1:100. Alla fasader ska redovisas. Ange takvinkel. Redovisa nya och befintliga marknivåer.

Planritning i skala 1:100. Måttsätt ritningen så att byggnadens sammanlagda area går att räkna ut.

Sektionsritning i skala 1:100. Sektionsritningen visar en genomskärning av byggnaden. Måttsätt ritningen och visa våningshöjd, färdiga golvnivåer, takvinkel och marknivå vid entréer.

Förslag till kontrollplan. En kontrollplan måste enligt lag finnas i alla lovärenden. En kontrollplan ska ta upp relevanta kontrollpunkter för byggprojektet. Vissa punkter måste dock alltid finnas med. Ett förslag till kontrollplan ska lämnas in av dig som är byggherren.

Läs om vem som är byggherre och vilken roll byggherren har.

För att du ska kunna få startbesked måste förslaget till kontrollplan godkännas av drift- och servicenämnden.

Förslaget ska inte vara signerat i detta skede. När bygget är klart ska kontrollplanen signeras av byggherren och lämnas in till drift- och servicenämnden.

Andra handlingar kan behövas. I undantagsfall kan ytterligare handlingar komma att behövas. Har du frågor kontakta oss gärna innan du skickar in din anmälan.

Bygga till en- eller tvåbostadshus

Om du vill bygga en tillbyggnad som är större än 15 kvadratmeter ska du ansöka om bygglov. Du skickar in samma handlingar som när du söker om bygglov för nybyggnad, men du behöver inte skicka in markplaneringsritningen.

Om du bygger till med högst 15 kvadratmeter ska du göra en anmälan. Du måste få ditt startbesked innan du börjar bygga.

 • Tillbyggnaden får inte vara högre än det befintliga bostadshusets taknockshöjd.
 • Om tillbyggnaden ska göras närmare gränsen än 4,5 meter krävs berörda grannars medgivande.

Vill du bygga ut med mer än 15 kvadratmeter måste du ansöka om bygglov. Du ska skicka in samma handlingar

Handlingar som behövs i din anmälan

Anmälningsblankett, ifylld och undertecknad.

Situationsplan i skala 1:500. Måttsätt den nya tillbyggnaden och ange avstånd till tomtgräns. Redovisa alla nya och befintliga byggnader på tomten. Beställ ett kartutdrag

Fasadritning i skala 1:100. Alla fasader ska redovisas. Ange nya och befintliga marknivåer. Ange också materialval och kulörer.

Planritning i skala 1:100. Alla våningsplan i byggnaden ska redovisas. Ritningarna ska vara måttsatta så att tillbyggnadens area kan räknas ut. Entréplanet ska vara tillgängligt för personer med nedsatt rörelse- eller orienteringsförmåga.

Sektionsritning i skala 1:100. Sektionsritningen visar en genomskärning av byggnaden. Måttsätt ritningen och visa våningshöjd, färdiga golvnivåer, takvinkel och marknivå vid entré.

Konstruktionsritning. En konstruktionsritning visar den information som behövs för att uppföra exempelvis en byggnad eller byggnadsdel. Det kan gälla ett helt byggsystem eller bara detaljer. I de flesta fall behövs en eller flera konstruktionsritningar i samband med bygglov eller anmälan. De ska tas fram av konstruktörer och vara fackmannamässigt redovisade.

Förslag till kontrollplan. En kontrollplan måste enligt lag finnas i alla lovärenden. En kontrollplan ska ta upp relevanta kontrollpunkter för byggprojektet. Vissa punkter måste dock alltid finnas med. Ett förslag till kontrollplan ska lämnas in av dig som är byggherren.

Läs om vem som är byggherre och vilken roll byggherren har.

För att du ska kunna få startbesked måste förslaget till kontrollplan godkännas av drift- och servicenämnden.

Förslaget ska inte vara signerat i detta skede. När bygget är klart ska kontrollplanen signeras av byggherren och lämnas in till drift- och servicenämnden.

Andra handlingar kan behövas. I undantagsfall kan ytterligare handlingar komma att behövas. Har du frågor kontakta oss gärna innan du skickar in din anmälan.

Inreda ny bostad i enbostadshus

Om du vill inreda en till bostad i ditt enbostadshus ska du göra en anmälan.

Om den nya bostaden medför fasadändringar som exempelvis nya fönster- eller dörröppningar måste du ansöka om bygglov.

Handlingar som behövs i din anmälan

Beroende på projekt kan det finnas variationer ifrån nedanstående lista.

Anmälningsblankett, ifylld och undertecknad.

Situationsplan i skala 1:500. Redovisa vart den nya bostaden är placerad på fastigheten. Beställ ett kartutdrag.

Fasadritning i skala 1:100. Alla fasader ska redovisas. Ange nya och befintliga marknivåer. Ange också materialval och kulörer.

Planritning i skala 1:100. Alla våningsplan i byggnaden ska redovisas. Ritningarna ska vara måttsatta så att tillbyggnadens area kan räknas ut. Entréplanet ska vara tillgängligt för personer med nedsatt rörelse- eller orienteringsförmåga.

Sektionsritning i skala 1:100. Sektionsritningen visar en genomskärning av byggnaden. Måttsätt ritningen och visa våningshöjd, färdiga golvnivåer, takvinkel och marknivå vid entré.

Brandskyddsdokumentation. Av brandskyddsdokumentationen ska det framgå hur byggnadens brandskydd är utformat samt vilka förutsättningar brandskyddet är utformat efter.

Förslag till kontrollplan. En kontrollplan måste enligt lag finnas i alla lovärenden. En kontrollplan ska ta upp relevanta kontrollpunkter för byggprojektet. Vissa punkter måste dock alltid finnas med. Ett förslag till kontrollplan ska lämnas in av dig som är byggherren.

Läs om vem som är byggherre och vilken roll byggherren har.

För att du ska kunna få startbesked måste förslaget till kontrollplan godkännas av drift- och servicenämnden.

Förslaget ska inte vara signerat i detta skede. När bygget är klart ska kontrollplanen signeras av byggherren och lämnas in till drift- och servicenämnden.

Andra handlingar kan behövas. I undantagsfall kan ytterligare handlingar komma att behövas. Har du frågor kontakta oss gärna innan du skickar in din anmälan.

Göra ingrepp i en bärande konstruktion

Om du gör ingrepp i en byggnads bärande konstruktion ska du göra en anmälan. Du måste få ditt startbesked innan du börjar bygga.

Handlingar som behövs i din anmälan

Anmälningsblankett, ifylld och undertecknad.

Planritning i skala 1:100. Av ritningen ska det framgå var i byggnaden och på vilken våning som ingreppet ska göras. Redovisa även planlösning på lägenheten eller huset före och efter planerad åtgärd.

Konstruktionsritning. En konstruktionsritning ska upprättas av en konstruktör och visar ingreppet i lägenheten eller huset. En arbetsbeskrivning ska också ingå som en del av handlingen.

Förslag till kontrollplan. En kontrollplan måste enligt lag finnas i alla lovärenden. En kontrollplan ska ta upp relevanta kontrollpunkter för byggprojektet. Vissa punkter måste dock alltid finnas med. Ett förslag till kontrollplan ska lämnas in av dig som är byggherren.

Läs om vem som är byggherre och vilken roll byggherren har.

För att du ska kunna få startbesked måste förslaget till kontrollplan godkännas av drift- och servicenämnden.

Förslaget ska inte vara signerat i detta skede. När bygget är klart ska kontrollplanen signeras av byggherren och lämnas in till drift- och servicenämnden.

Andra handlingar kan behövas. I undantagsfall kan ytterligare handlingar komma att behövas. Har du frågor kontakta oss gärna innan du skickar in din anmälan.

Övriga ändringar i byggnader: planlösning, brandskydd, värdefull bebyggelse, hissar, VVS

Du ska göra en anmälan om du

 • gör en ändring som påverkar en byggnads planlösning eller brandskydd
 • installerar eller ändrar
  • hissar
  • ventilation
  • vatten
  • avlopp
 • underhåller värdefull bebyggelse.

Handlingar som behövs i din anmälan

Anmälningsblankett, ifylld och undertecknad.

Planritning i skala 1:100. Av ritningen ska det framgå var i byggnaden och på vilken våning som ingreppet ska göras. Redovisa även planlösning på lägenheten eller huset före och efter planerad åtgärd.

Konstruktionsritning. En konstruktionsritning ska upprättas av en konstruktör och visar ingreppet i lägenheten eller huset. En arbetsbeskrivning ska också ingå som en del av handlingen.

Förslag till kontrollplan. En kontrollplan måste enligt lag finnas i alla lovärenden. En kontrollplan ska ta upp relevanta kontrollpunkter för byggprojektet. Vissa punkter måste dock alltid finnas med. Ett förslag till kontrollplan ska lämnas in av dig som är byggherren.

Läs om vem som är byggherre och vilken roll byggherren har.

För att du ska kunna få startbesked måste förslaget till kontrollplan godkännas av drift- och servicenämnden.

Förslaget ska inte vara signerat i detta skede. När bygget är klart ska kontrollplanen signeras av byggherren och lämnas in till drift- och servicenämnden.

Andra handlingar kan behövas. I undantagsfall kan ytterligare handlingar komma att behövas. Har du frågor kontakta oss gärna innan du skickar in din anmälan.

Ändra husfasaden

Hör alltid av dig till bygglovsenheten om du har frågor, så hjälper vi dig att göra rätt!

Du behöver inte söka bygglov för att

 • måla om i samma färg

Du behöver bygglov om du

ska göra en ändring som avsevärt påverkar en byggnads yttre utseende inom detaljplanerat område. Det kan till exempel vara att ändra befintliga fönster genom att

 • ta bort ett fönster
 • sätta in ett nytt fönster där det inte funnits ett fönster tidigare
 • ändra storlek
 • ändra placering och upphängningsätt
 • byta material.

Om din byggnad ligger i ett kulturhistoriskt värdefullt område, eller om din byggnad har ett högt kulturvärde kan du behöva bygglov även om du byter till ett fönster med samma mått, utseende och placering.

Handlingar som behövs i din ansökan om bygglov

Ansökningsblankett, ifylld och undertecknad.

Situationsplan i skala 1:500. Markera vilken eller vilka byggnader och fasader som du planerar att göra en fasadändring på. Beställ ett kartutdrag

Fasadritning i skala 1:100. Fasadritningar ska finnas på alla berörda delar av fasaden. Markera vilka fasader och/eller fasaddetaljer som ska ändras.

Förslag till kontrollplan. En kontrollplan måste enligt lag finnas i alla lovärenden. En kontrollplan ska ta upp relevanta kontrollpunkter för byggprojektet. Vissa punkter måste dock alltid finnas med. Ett förslag till kontrollplan ska lämnas in av dig som är byggherren.

Läs om vem som är byggherre och vilken roll byggherren har.

För att du ska kunna få startbesked måste förslaget till kontrollplan godkännas av drift- och servicenämnden.

Förslaget ska inte vara signerat i detta skede. När bygget är klart ska kontrollplanen signeras av byggherren och lämnas in till drift- och servicenämnden.

Andra handlingar kan behövas. I undantagsfall kan ytterligare handlingar komma att behövas. Har du frågor kontakta oss gärna innan du skickar in din anmälan.

Inreda en till bostad på din tomt

Du som har ett enbostadshus får inreda ytterligare en bostad. Du måste göra en anmälan och få ett startbesked innan du börjar bygga.

Om du tänker göra ändringar på utsidan av byggnaden du inreder måste du ansöka om bygglov.

Ändra användningen av en byggnad

Du måste ha bygglov för att avsevärt ändra användningen av en byggnad. Det betyder att byggnaden ska användas till något helt annat än vad den används till idag.

Om det finns en detaljplan för området står det i den hur marken får användas.

Att ändra användningen är ett stort begrepp. I det ingår många olika åtgärder. Du måste söka bygglov även om du inte gör några byggnadstekniska åtgärder. 

Du behöver inte söka bygglov för att till exempel ändra användningen

 • från kök till duschrum
 • från förskola till skola
 • från sommarstuga till helårsbostad
Exempel på ändrad användning som du måste söka bygglov för

Användning idag

Användningen ska ändras till

Bostad

Lokal, industri eller verkstad, hotell eller kontor

Förskola

Bostad, kontor, vårdinrättning, café eller restaurang

Butik

Restaurang, pizzeria, café eller bostad

Industri

Detaljhandel, kontor eller hotell

Kontor

Bostad, butik, hotell eller verkstad

Garage

Bostad, verksamhet

Om du ändrar användning av en byggnad ska den uppfylla ett antal krav:

 • Utformningskrav.
 • Tekniska egenskapskrav.
 • Varsamhetskrav.

Kraven ställs på hela delen av byggnaden som ska användas på ett annat sätt. Om ändringen inte kräver bygglov eller anmälan är du ändå skyldig att se till att kraven följs.

Handlingar som behövs i din ansökan

 • Ifylld och undertecknad ansökningsblankett.
 • Situationsplan där det framgår vilken byggnad det gäller
 • Fasadritning
 • Planritning
 • Relationsritning (hur det ser ut innan ändring)
 • I de flesta fall krävs även en kontrollansvarig, i annat fall krävs ett förslag på kontrollplan

Flera handlingar kan komma att begäras in till startbesked.

Bygga takkupa

Du ska göra en anmälan om

Du som har ett en- eller tvåbostadshus får bygga högst två takkupor utan bygglov. Finns det redan en takkupa får du bygga en till. 

Takkuporna får ta upp högst halva takfallets längd och får inte innebära ingrepp i husets bärande konstruktion.

Du måste göra en anmälan och få ett startbesked innan du börjar bygga.

Du måste söka om bygglov om

 • du vill ha fler än två takkupor på ditt hus
 • takkuporna är större än högst halva takfallets längd
 • de innebär ett ingrepp i husets bärande konstruktion.

Handlingar som behövs i din anmälan

Anmälningsblankett, ifylld och undertecknad.

Fasadritning i skala 1:100. Alla fasader ska redovisas.

Sektionsritning i skala 1:100. Sektionsritningen visar en genomskärning av byggnaden genom takkupan.

Konstruktionsritning som visar den information som behövs för att uppföra exempelvis en byggnad eller byggnadsdel. Det kan gälla ett helt byggsystem eller bara detaljer. I de flesta fall behövs en eller flera konstruktionsritningar i samband med bygglov eller anmälan. De ska tas fram av konstruktörer och vara fackmannamässigt redovisade.

Förslag till kontrollplan. En kontrollplan måste enligt lag finnas i alla lovärenden. En kontrollplan ska ta upp relevanta kontrollpunkter för byggprojektet. Vissa punkter måste dock alltid finnas med. Ett förslag till kontrollplan ska lämnas in av dig som är byggherren.

Läs om vem som är byggherre och vilken roll byggherren har.

För att du ska kunna få startbesked måste förslaget till kontrollplan godkännas av drift- och servicenämnden.

Förslaget ska inte vara signerat i detta skede. När bygget är klart ska kontrollplanen signeras av byggherren och lämnas in till drift- och servicenämnden.

Andra handlingar kan behövas. I undantagsfall kan ytterligare handlingar komma att behövas. Har du frågor kontakta oss gärna innan du skickar in din anmälan.

Bygga altan, uteplats och skärmtak

Altan

Det finns ingen generell bygglovsplikt för altaner i plan- och bygglagen, PBL. Altaner kan vara lovpliktiga om de är en tillbyggnad eller om de påverkar en byggnads yttre utseende avsevärt.

Detta blir oftast aktuellt när altangolv får en viss höjd över marken. Särskilt när altaner ska byggas på sluttande mark och ett utrymme skapas under altanen. I varje enskilt fall måste det göras en bedömning av om uppförandet är att betrakta som tillbyggnad eller en sådan ändring som påverkar byggnadens yttre utseende avsevärt.

Det är drift- och servicenämnden som bedömer om just din altan kräver bygglov eller inte. Skulle din altan inte vara bygglovspliktig måste den ändå uppfylla krav som hållbarhet och bärförmåga.

För att en altan ska vara bygglovsbefriad måste följande kriterier vara uppfyllda:

 • Det ska finnas ett befintligt en-eller tvåbostadshus på tomten.
 • Altanen ska vara en tillbyggnad eller en ändring som påverkar byggnadens yttre utseende avsevärt.
 • Altanen ska byggas till ett en- och tvåbostadshus eller ett komplementbostadshus.
 • Altanen ska vara en uteplats på marken.
 • Altanen får inte vara högre än 1,8 meter (högsta höjd från mark till överkant golv).
 • Altanen ska anordnas inom 3,6 meter från bostadshuset.
 • Altanen ska placeras minst 4,5 meter från gräns om grannar inte medger närmare placering. Medgivandet bör vara skriftligt.
 • Altanen byggs inte på en byggnad eller inom ett bebyggelseområde som är särskilt värdefullt från historisk, kulturhistorisk, miljömässig eller konstnärlig synpunkt.

Plank vid altan
Du får bygga ett plank vid din altan utan att söka bygglov om den sammanlagda höjden på altanen och planket inte är högre än 1,8 meter. Planket måste också vara placerat inom 3,6 meter från bostadshuset.

Uteplats

En uteplats med mur eller plank behöver inte bygglov eller anmälan om den ligger högst 3,6 meter från ditt hus. Muren eller planket får inte vara högre än 1,8 meter.

Skärmtak

Du får bygga skärmtak över uteplatser, altaner, balkonger eller entréer utan bygglov eller anmälan om skärmtaken tillsammans inte är större än 15 kvadratmeter.

Illustration som visar mått för olika typer av åtgärder som kan behöva bygglov

Glasa in uterum och balkong

Du behöver inte söka bygglov om fastigheten ligger utanför detaljplanerat område eller utanför så kallad sammanhållen bebyggelse. Sammanhållen bebyggelse är bebyggelse på tomter som gränsar till varandra eller skiljs åt endast av en väg, gata eller park.

Glasa in altan eller uterum

Om du ska bygga en inglasad altan eller inglasat uterum räknas det som en tillbyggnad. För en sådan måste du i de flesta fall ha bygglov.

I vissa fall kan det räcka med att du gör en anmälan. Det gäller om inglasningen kan räknas som en attefallsåtgärd

Glasa in balkong

Om du ska glasa in en balkong måste du ansöka om bygglov.

Handlingar som behövs i din ansökan om bygglov för inglasning av balkong.

Dessa handlingar behöver du när du söker bygglov för att glasa in en balkong. Du får gärna skicka fotografier och illustrationer då det underlättar handläggningen.

Ansökningsblankett, ifylld och undertecknad.

Situationsplan i skala 1:500. Markera var balkongen eller balkongerna är placerade. Beställ ett kartutdrag.

Fasadritning i skala 1:100. Markera balkongen eller balkongerna som ska glasas in.

Förslag till kontrollplan. En kontrollplan måste enligt lag finnas i alla lovärenden. En kontrollplan ska ta upp relevanta kontrollpunkter för byggprojektet. Vissa punkter måste dock alltid finnas med. Ett förslag till kontrollplan ska lämnas in av dig som är byggherren.

Läs om vem som är byggherre och vilken roll byggherren har.

För att du ska kunna få startbesked måste förslaget till kontrollplan godkännas av drift- och servicenämnden.

Förslaget ska inte vara signerat i detta skede. När bygget är klart ska kontrollplanen signeras av byggherren och lämnas in till drift- och servicenämnden.

Andra handlingar kan behövas. I undantagsfall kan ytterligare handlingar komma att behövas. Har du frågor kontakta oss gärna innan du skickar in din anmälan.

Installera eller byta eldstad och rökkanal

Du måste göra en anmälan och få ett startbesked innan du

 • Installerar en ny eldstad, som till exempel braskamin, vedspis, kakelugn eller vedeldat bastuaggregat.
 • Installerar en rökkanal (en skorsten)
 • Installerar en braskassett eller spisinsats i din befintliga öppna spis.
 • Byter eldstad till en ny som kräver murningsarbete, väger mer, eller har ett annat bränsleslag än den gamla.

Om du placerar skorstenen på utsidan av fasaden eller i väggliv krävs det bygglov för fasadändring.

Rådgör gärna med sotaren redan i tidigt skede för att ta reda på förutsättningarna för din installation.

Om du ska installera en eldstad eller rökkanal i samband med att du ska göra en annan åtgärd som behöver bygglov kan du anmäla installationen tillsammans med din bygglovsansökan.

Tänk på att du inte får påbörja installationen innan du fått ditt startbesked.

Du måste få ett slutbesked innan du börjar använda eldstaden

När installationen är klar ska du anmäla det till kommunen.

Du ska skicka in ett protokoll från skorstensfejarmästaren som visar att installationen är godkänd. Du ska också skicka in en signerad kontrollplan. Då kan kommunen skriva ut ett slutbesked och först då får du börja använda eldstaden.

Du får alltså inte börja elda innan du fått ditt slutbesked.

Handlingar som behövs i din anmälan

Anmälningsblankett, ifylld och undertecknad.

Prestandadeklaration för eldstaden

Förslag till kontrollplan. En kontrollplan måste enligt lag finnas i alla lovärenden. En kontrollplan ska ta upp relevanta kontrollpunkter för byggprojektet. Vissa punkter måste dock alltid finnas med. Ett förslag till kontrollplan ska lämnas in av dig som är byggherre.

Läs om vem som är byggherre och vilken roll byggherren har.

För att du ska kunna få startbesked måste förslaget till kontrollplan godkännas av drift- och servicenämnden.

Förslaget ska inte vara signerat i detta skede. När bygget är klart ska kontrollplanen signeras av byggherren och lämnas in till drift- och servicenämnden.

Andra handlingar kan behövas. I undantagsfall kan ytterligare handlingar komma att behövas. Har du frågor kontakta oss gärna innan du skickar in din anmälan.

Bygga mur och plank

Ska du bygga en mur eller ett plank som är högre än 1,0 meter måste du ansöka om bygglov.

Du behöver inte ansöka om bygglov om du ska bygga

 • Ett staket i trä, smide eller genomsiktliga material som är max 1,0 meter högt.
  Ett glest smidesstaket eller trådnätsstängsel får vara högre än 1,0 meter utan att du behöver söka bygglov.
 • Ett plank eller en mur vid uteplats.
  Till en- och tvåbostadshus får du bygga en skyddad uteplats med plank eller mur inom 3,6 meter från bostadshuset. Planket eller muren får vara max 1,8 meter högt. Om du vill du bygga närmare tomtgränsen än 4,5 meter ska du ha grannens medgivande eller ansöka om bygglov.
 • Ett plank eller en mur utanför detaljplanerat område.
  Till en- eller tvåbostadshus utanför detaljplanerat område får du bygga ett plank eller en mur i direkt anslutning till bostadshuset. Om du vill du bygga närmare tomtgränsen än 4,5 meter ska du ha grannens medgivande eller ansöka om bygglov.
 • En stödmur som är max 0,5 meter hög.

Bra att tänka på

 • Det du bygger får inte skymma sikten i gatukorsningar eller påverka säkerheten i trafiken på annat sätt.
 • Du får inte bygga någonting närmare tomtgränsen än 4,5 meter om inte de grannar som berörs medger det. Godkännandet bör vara skriftligt. Nekar grannarna kan du ansöka om bygglov även om ditt bygge inte är bygglovspliktigt, för att få din sak prövad.

Handlingar som behövs i din ansökan om bygglov

Du får gärna skicka fotografier och illustrationer då det underlättar handläggningen.

Ansökningsblankett, ifylld och undertecknad.

Situationsplan i skala 1:500 som visar plankets eller murens placering. Längden av planket ska framgå på denna ritning.

Fasadritning i skala 1:100. som visar plankets eller murens utformning. Plankets eller murens höjd ska framgå på denna ritning.

Förslag till kontrollplan. En kontrollplan måste enligt lag finnas i alla lovärenden. En kontrollplan ska ta upp relevanta kontrollpunkter för byggprojektet. Vissa punkter måste dock alltid finnas med. Ett förslag till kontrollplan ska lämnas in av dig som är byggherren.

Läs om vem som är byggherre och vilken roll byggherren har.

För att du ska kunna få startbesked måste förslaget till kontrollplan godkännas av drift- och servicenämnden.

Förslaget ska inte vara signerat i detta skede. När bygget är klart ska kontrollplanen signeras av byggherren och lämnas in till drift- och servicenämnden.

Beskrivningar av de olika ritningarna och handlingarna.

Andra handlingar kan behövas. I undantagsfall kan ytterligare handlingar komma att behövas. Har du frågor kontakta oss gärna innan du skickar in din anmälan.

Bygga friggebod

Har du ett en- eller tvåbostadshus får du bygga en friggebod utan bygglov eller anmälan.

 • Friggebod är en eller flera byggnader med total yta på högst 15 kvadratmeter.
 • Byggnaden får vara högst 3 meter från mark till taknock.
 • Friggeboden ska vara fristående och får inte byggas ihop med en annan byggnad.
 • Friggeboden får inte placeras närmare tomtgränsen än 4,5 meter.
 • Det kan krävas tillstånd enligt miljöbalken om du placerar friggeboden inom strandskyddsområde.

Bygga attefallshus

Om du ska bygga ett attefallshus måste du göra en anmälan och få ett startbesked.

 • Attefallshus är en eller flera byggnader med total yta på högst 25 kvadratmeter.
 • Byggnaden får vara högst 4 meter från mark till taknock.
 • För att du ska få bygga ett attefallshus måste det finnas ett en- eller tvåbostadshus på tomten.
 • Attefallshuset får inte byggas ihop med en annan byggnad.
 • Attefallshuset får inte placeras närmare tomtgräns än 4,5 meter,utan grannens medgivande. Ett medgivande bör vara skriftligt. Det krävs alltid bygglov om du vill uppföra attefallshuset närmare gata, väg eller park än 4,5 meter.

Din anmälan ska innehålla

 • En ifylld och undertecknad anmälningsblankett.
 • Plan- och fasadritningar i skala 1:100.
 • Situationsplan i skala 1:500.
 • Teknisk beskrivning.

Beskrivningar av de olika ritningarna och handlingarna.

Bygga pool och badtunna

En pool eller badtunna kräver inte bygglov. Det gäller både om den är ovan eller under marken. Men du kan behöva bygglov om du

 • monterar ett pooltak som är högre än 1,2 meter över vattenytan
 • bygger en altan vid poolen
 • sätter upp ett plank runt poolen.

Du som äger fastigheten är ansvarig för att poolens placering följer kommunens detaljplan och att du gräver utan risk att förstöra underjordiska ledningar.

Det är också du som ansvarar för åtgärder för skydd mot drunkning.

Om regler för säkerhet för pool på Boverkets webbplats Länk till annan webbplats.

Montera solcellspaneler och solfångare

Du behöver inte söka bygglov eller göra en anmälan om

 • du placerar solcellspanelerna eller solfångarna på marken.
 • du monterar solcellspaneler eller solfångare utanpå byggnader om solcellerna eller solfångarna följer byggnadens form. Det betyder att de inte får vara upp- eller utvinklade från fasaden eller takmaterialet.

Du måste göra en anmälan om

 • de berör byggnadens bärande konstruktion
 • de väsentligt påverkar brandskyddet i byggnaden

Du kan behöva ansöka om bygglov om

solcellerna eller solfångarna ska vara upp- eller utvinklade från fasaden eller takmaterialet. Kontakta kommunens bygglovshandläggare. Vi gör en bedömning om solcellerna eller solfångarna avsevärt påverkar byggnadens yttre utseende. Om de gör det måste du söka bygglov.

Du måste alltid ansöka om bygglov om

 • du ska sätta dem på byggnader eller i bebyggelseområden som är särskilt värdefulla
 • du ska sätta dem i eller i anslutning till område av riksintresse för totalförsvaret
 • kommunen bestämt annat i detaljplanen för området.

Din ansökan om bygglov för solceller ska innehålla

 • Ifylld och undertecknad ansökningsblankett.
 • Fasadritning i skala 1:100 som visar solpanelens läge.
 • Förslag till kontrollplan.

Sätta upp skyltar och ljusanordningar

Skyltar och ljusanordningar kan behöva tillstånd

Skyltar utanför detaljplanelagt område kräver inte bygglov. Däremot kan du behöva tillstånd från Trafikverket eller Länsstyrelsen.

Om skylten ska placeras på en offentlig plats behöver du tillstånd från Polisen.

Inom planlagt område kan du behöva söka bygglov om du ska

 • sätta upp en skylt eller ljusanordning
 • flytta en skylt eller ljusanordning
 • väsentligt ändra en skylt eller ljusanordning.

Det finns undantag från kravet på att söka bygglov. Om du behöver söka bygglov eller inte beror bland annat på skyltens eller ljusanordningens

 • storlek
 • placering
 • varaktighet
 • syfte.

Glöm inte att kontakta fastighetsägaren innan du ansöker om bygglov.

Du måste alltid söka bygglov om

skylten eller ljusanordningen placeras på eller i närheten av en byggnad eller inom ett bebyggelseområde som är särskilt värdefullt från historisk, kulturhistorisk, miljömässig eller konstnärlig synpunkt.

Handlingar som behövs i din ansökan om bygglov

Du får gärna skicka fotografier och illustrationer. Det underlättar handläggningen.

Anmälningsblankett, ifylld och undertecknad.

Situationsplan i skala 1:500. Rita in skylten/ljusanordnings placering på situationsplanen. Beställ ett kartutdrag.

Fasadritning och fotomontage i skala 1:100 som visar skyltens läge på aktuell fasad. Hela fasaden ska redovisas. Fotomontage kan skickas med som kompletterande information.

Detaljritning i skala 1:20 eller 1:50. Redovisa tekniska lösningar och byggnadsdetaljer som är viktiga för det arkitektoniska uttrycket utvändigt. Till exempel anläggningens uppbyggnad, mått, vinklar, belysning och infästningar i bärande konstruktioner med mera.

Förslag till kontrollplan. En kontrollplan måste enligt lag finnas i alla lovärenden. En kontrollplan ska ta upp relevanta kontrollpunkter för byggprojektet. Vissa punkter måste dock alltid finnas med. Ett förslag till kontrollplan ska lämnas in av dig som är byggherren.

Läs om vem som är byggherre och vilken roll byggherren har.

För att du ska kunna få startbesked måste förslaget till kontrollplan godkännas av drift- och servicenämnden.

Förslaget ska inte vara signerat i detta skede. När bygget är klart ska kontrollplanen signeras av byggherren och lämnas in till drift- och servicenämnden.

Andra handlingar kan behövas. I undantagsfall kan ytterligare handlingar komma att behövas. Har du frågor kontakta oss gärna innan du skickar in din anmälan.

Anlägga parkeringsplats

Du behöver ansöka om bygglov om du vill anlägga en parkeringsplats

Handlingar som behövs i din ansökan

Du får gärna skicka med fotografier och illustrationer. Det underlättar handläggningen.

Ansökningsblankett, ifylld och undertecknad.

Situationsplan i skala 1:500. Rita in parkeringsplatserna på situationsplanen. Måttsätt parkeringsplatserna och ange minst två avstånd i rät vinkel från tomtgränser. Beställ ett kartutdrag.

Marksektion i skala 1:200. I de fall där marknivån ändras mer än 50 centimeter ska en marksektionsritning skickas in. Sektionen ska visa nya och befintliga marknivåer och avstånd till tomtgräns eller tomtgränser.

Förslag till kontrollplan. En kontrollplan måste enligt lag finnas i alla lovärenden. En kontrollplan ska ta upp relevanta kontrollpunkter för byggprojektet. Vissa punkter måste dock alltid finnas med. Ett förslag till kontrollplan ska lämnas in av dig som är byggherren.

Läs om vem som är byggherre och vilken roll byggherren har.

För att du ska kunna få startbesked måste förslaget till kontrollplan godkännas av drift- och servicenämnden.

Förslaget ska inte vara signerat i detta skede. När bygget är klart ska kontrollplanen signeras av byggherren och lämnas in till drift- och servicenämnden.

Andra handlingar kan behövas. I undantagsfall kan ytterligare handlingar komma att behövas. Har du frågor kontakta oss gärna innan du skickar in din anmälan.

Kontakta bygglovsenheten i Kumla

Telefon, kontaktcenter: 0582-68 50 00
E-post: dos@hallsberg.se

När du ringer behöver du uppge namn, telefonnummer, e-post, fastighetsbeteckning och vad ditt ärende gäller. Handläggaren tar fram underlag och förbereder sig innan hen ringer upp dig.

Hallsbergs kommun och Kumla kommun samarbetar inom bygg- och miljöområdet. Personalen arbetar i Kumla.

Telefontider 5 juli - 15 augusti

Vecka 27 (5 - 11 juli): Måndag till torsdag klockan 13.00 - 14.30.

Vecka 28 (12 - 18 juli): Måndag till torsdag klockan 13.00 - 14.30.

Vecka 29 (19 - 25 juli): Måndag, onsdag och fredag klockan 13.00 - 14.30.

Vecka 30 (26 juli - 1 augusti): Tisdag och torsdag klockan 13.00 - 14.30.

Vecka 31 (2 - 8 augusti): Tisdag och torsdag klockan 13.00 - 14.30.

Vecka 32 (9 - 15 augusti): Måndag till torsdag klockan 13.00 - 14.30

Ordinarie telefontider

Måndag till fredag klockan 13.00 - 14.30

Kontaktcenter

Kontaktcenter hjälper dig med dina frågor om kommunens verksamheter. Kan vi inte svara på din fråga hjälper vi dig vidare till rätt person.